Diensten - 194234-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Accommodatiediensten

2019/S 081-194234

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_54810576
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Fretsch Orsolya
Telefoon: +36 301796858
E-mail: fretsch.orsolya@mav-szk.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_35803375
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Fretsch Orsolya
Telefoon: +36 301796858
E-mail: fretsch.orsolya@mav-szk.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
EKRSZ_72858615
Könyves Kálmán körút 54–60
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Fretsch Orsolya
Telefoon: +36 301796858
E-mail: fretsch.orsolya@mav-szk.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.1)Naam en adressen
MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_93770046
Könyves Kálmán krt. 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Fretsch Orsolya
Telefoon: +36 301796858
E-mail: fretsch.orsolya@mav-szk.hu
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Munkásszállás férőhelyek biztosítása Budapesten

Referentienummer: EKR001069932018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Munkásszállás férőhelyek biztosítása egy-, kettő- és háromágyas szobákban a MÁV- csoport munkavállalói részére Budapesten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 044 630 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Munkásszállás férőhelyek biztosítása egy-, kettő- és háromágyas szobákban a MÁV -csoport munkavállalói részére Budapesten” tárgyú vállalkozási szerződés.

Munkásszállás beszerzése a MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt. valamint a MÁV- HÉV Zrt. munkavállalói részére az éjszakai szállás és pihenés biztosítása céljából folyamatosan, az év 365 napján.

MÁV Zrt. 211 fő + 21 fő opció

MÁV-START Zrt. 164 fő + 28 fő opció

MÁV SZK. Zrt. 18 fő + 7 fő opció

MÁV-HÉV Zrt. 12 fő + 4 fő opció

Összesen: 405 fő + 60 fő opció

A fent megjelölt fix létszámot Ajánlatkérő az egyes szobafajták alábbi megoszlása szerint kéri biztosítani a teljesítés során:

Egyágyas szoba: 4 db

Kétágyas szoba: 84 db

Háromágyas szoba: 78 db

Ajánlatkérő az opciós létszámra nem határozza meg a szobafajták megoszlását, Ajánlattevő a szabad helyeinek függvényében biztosítja.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok II. és III. fejezetében található műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A beköltözés legkorábbi időpontja (a szerződés hatálybalépésétől számított naptári nap, min: 1 nap, max. 30 nap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő jelen felhívás a II.2.4) pontban megjelölt fix létszámra kötött szerződést 24 hónapra. Ajánlatkérő a mennyiségi eltérést opcióként kezeli. Ajánlatkérő az opciós mennyiség lehívásának igényét - a szerződés időtartama alatt - 5 nappal előtte jelzi. Az opciós mennyiségek teljesítésének határideje a szerződés lejártán belül, a továbbiakban a szerződéses feltételek az irányadók

Ajánlatkérő a szerződést 24 hónap + 12 hónap meghosszabbítási lehetőséggel kötötte. Ajánlatkérő a 12 hónapos meghosszabbítást opcióként kezeli. Ajánlatkérő a meghosszabbításról a 24 hónapos időtartam lejárt előtt 60 nappal értesíti nyertes ajánlattevőt.

Az opció értékét a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

További inf. a II.2.5) ponthoz:

„Ár" ért. részszempont részletezése – súlyszám:

1) Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) egyágyas szobában 1

2) Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) kétágyas szobában 41

3) Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) háromágyas szobában 48

AK a legjobb ár-érték arány értékelési szempontrendszer szerint értékelte az ajánlatokat. Pontozás: 0-10 között.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-571453
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17301-4/2018/SZK
Benaming:

Munkásszállás férőhelyek biztosítása Budapesten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FORSE Ingatlanbérbeadási és -üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_14555794
Koppány utca 5–11.
Budapest
1097
Hongarije
Telefoon: +36 704552151
E-mail: lajos@semsey.net
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 044 630 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

Név: FORSE Ingatlanbérbeadási és -üzemeltetési Kft.

Cím: 1097 Budapest, Koppány u. 5–11.

Adószám: 12171015-2-43

Értékelésre kerülő tartalmi elemek:

A beköltözés legkorábbi időpontja (a szerződés hatálybalépésétől számított naptári nap, min. 1 nap, max. 30 nap): 1 nap,

Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) egyágyas szobában: 4 100,- Ft,

Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) kétágyas szobában: 2 300,- Ft,

Munkásszállás napi ára (nettó Ft/éjszaka/fő) háromágyas szobában: 1 800,- Ft.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019