Diensten - 194235-2019

25/04/2019    S81

Polen-Bydgoszcz: Ontwerpen van pijpleidingen

2019/S 081-194235

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Postadres: ul. Ks. J. Schulza 5
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-315
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Telefoon: +48 523045369/387/279
Fax: +48 523045470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy przyłączy ciepłowniczych – ul. Jasna 19, ul. Urocza 6,8,, ul. Orla 47-Kossaka ETAP II w Bydgoszczy

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71322200 Ontwerpen van pijpleidingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 13 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Jasna 19

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Urocza 6, 8

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Orla 47 - Kossaka ETAP II

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71321200 Ontwerpen van verwarmingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-041796

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Jasna 19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INSTAL-TECHNIKA Leszek Mączyński
Postadres: ul. Sanatoryjna 10
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-747
Land: Polen
E-mail: instaltech@o2.pl
Telefoon: +48 693469738
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Urocza 6, 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji "DARCO" Edward Rojszyk
Postadres: ul. Mazurska 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-710
Land: Polen
E-mail: poi.darco@gmail.com
Telefoon: +48 601320993
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 250.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza ciepłowniczego ul. Orla 47 - Kossaka ETAP II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: INSTAL-TECHNIKA Leszek Mączyński
Postadres: ul. Sanatoryjna 10
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 85-747
Land: Polen
E-mail: instaltech@o2.pl
Telefoon: +48 693469738
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 800.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019