Diensten - 194238-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Straalreiniging van buisvormige objecten

2019/S 081-194238

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polen
Telefoon: +48 225878433
E-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.termika.pgnig.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Referentienummer: 18DOZZ513
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90912000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców do wykonywania usług w zakresie bieżących lub awaryjnych prac czyścicielskich w obszarze kotłowni, maszynowni, gospodarki wodnej, odpopielania i nawęglania w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, POLSKA), na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego (dalej: „zamówienie” lub „zamówienie jednostkowe”), w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji, zwanych dalej łącznie „usługami” lub „pracami”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90913100
90915000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców do wykonywania usług w zakresie bieżących lub awaryjnych prac czyścicielskich w obszarze kotłowni, maszynowni, gospodarki wodnej, odpopielania i nawęglania w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, POLSKA), na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego (dalej: „zamówienie” lub „zamówienie jednostkowe”), w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji, zwanych dalej łącznie „usługami” lub „pracami”.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących nadzór wykonawczy nad realizacją przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070671
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpin-Pol Piotr Roszczak
Leszczydół Stary 21
Wyszków
07-200
Polen
NUTS-code: PL924
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hexar Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 1/9
Warszawa
00-339
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro-Las Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Elewatorska 11/1
Białystok
15-620
Polen
NUTS-code: PL841
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Walkro” Waldemar Kropa
ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 48c/7
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
NUTS-code: PL431
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Benaming:

Wykonywanie w ramach umów ramowych usług w zakresie prac czyścicielskich w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie w latach 2019–2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HS Multiservices Sp. z o.o.
ul. Katowicka 101
Bielsko-Biała
43-346
Polen
NUTS-code: PL225
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019