Diensten - 194239-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Tarnów: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-194239

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Tarnów
33-100
Polen
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psgaz.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN250 Tulce–Nekla – zamówienie sektorowe

Referentienummer: 2018/W300/WP-001209
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie projektów budowlanych pełniących jednocześnie funkcję dokumentacji wykonawczej na budowę gazociągu w/c DN250 relacji Tulce–Nekla o długości około 28,3 km, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, a także świadczenie usług dotyczących wyjaśnień ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych objętych danym Projektem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposobów jego realizacji zawiera Załączniki nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznik nr 4 (Wzór Umowy).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 717 669.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71248000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce złożenia i odbioru Projektu – siedziba Oddziału Zakładu Gazowniczego Zamawiającego w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy gazociągu w/c DN250 relacji Tulce–Nekla o długości około 28,3 km, zwanej w dalszej treści Projektem,

1.2 Uzyskanie w ramach ceny umownej w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich dokumentów, opracowań projektowych i pomocniczych, opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami i niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania ww. pozwolenia na budowę oraz do wykonania robót budowlanych wskazanych w Projekcie i decyzjach,

1.3 Wykonanie kompletnego projektu budowlanego,

1.4 Wykonanie kompletnego projektu wykonawczego,

1.5 Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.6 Wykonanie przedmiaru robót,

1.7 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

1.8 dostarczenie Zamawiającemu, wykonanych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, operatów reprezentatywnych dla każdej gminy, w której będą znajdować się urządzenia objęte Projektem,

1.9 Bieżące raportowanie dotyczące postępów prac projektowych,

1.10 Świadczenie usług dotyczących wyjaśnień ds. przedmiotu i wartości zamówienia na etapie postępowań przetargowych dotyczących wykonania robót budowlano-montażowych,

1.11 Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposobów jego realizacji zawiera Załączniki nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz Załącznik nr 4 (Wzór Umowy).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób uczestniczących w realizacji zadania / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Do pkt. 2.7): Termin rozpoczęcia prac: dzień zawarcia umowy. Terminy realizacji usług ujęto w pkt 5 SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 215-492855
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej gazociągu w/c DN250 Tulce–Nekla – zamówienie sektorowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Grupa Projektowa G7 Rafał Wierzbicki
ul. Ostródzka 24
Wrocław
54-111
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paweł Krzykawiak Grupa Projektowa G7
ul. Mikołaja Reja 72 B, lok. 10
Wrocław
50-343
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 450 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
n/d
n/d
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019