Diensten - 194240-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Falun: Commando-, controle- en communicatiesystemen

2019/S 081-194240

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Falu Energi & Vatten AB
556509-6731
Box 213
Falun
791 25
Zweden
Telefoon: +46 23-774603
E-mail: joakim.norell@fev.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fev.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ärendehanteringssystem

Referentienummer: FEV19/0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35711000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi och Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35711000
35712000
48445000
38221000
48481000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi och Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-084208
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
Telefoon: +46 23-3830000
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019