Diensten - 194241-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2019/S 081-194241

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 060-140311)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
KRS 0000001010
ul. Łowiecka 24
Wrocław
50-220
Polen
Contactpersoon: Patrycja Masłoń
Telefoon: +48 126209327
E-mail: Patrycja.Maslon@gkpge.pl
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pgeenergiaciepla.pl

Adres van het kopersprofiel: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prace związane z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach nieprodukcyjnych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracji S.A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prace związane z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń klimatyzacji i wentylacji w obiektach nieprodukcyjnych w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracji S.A.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-140311

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: