Diensten - 194243-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slowakije-Bratislava: Reparatie en onderhoud van locomotieven

2019/S 081-194243

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 047-108898)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
35914939
Rožňavská
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
832 72
Slovakije
Contactpersoon: Ján Lipták
Telefoon: +421 220295481
E-mail: liptak.jan@slovakrail.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov.

Referentienummer: 13758/2019-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50221000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 361 a ich hlavných agregátov (ďalej len HKV 361).

— vykonávanie periodických vyväzovacích opráv, periodických hlavných opráv a pozáručných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361,

— vykonávanie neplánovaných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 361,

— opravy hlavných agregátov hnacích koľajových vozidiel radu 361.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 047-108898

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: