Diensten - 194258-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Bacău: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 081-194258

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 244-559775)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău
Nationaal identificatienummer: 26601020
Postadres: Str. Mărășești nr. 2
Plaats: Bacău
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600017
Land: Roemenië
Contactpersoon: Constantin-Bogdan Seto
E-mail: adisbacau@yahoo.com
Telefoon: +40 234537200
Fax: +40 234535012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://adisbacau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe

Referentienummer: PAAP1008265
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori;

2) Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora.

Zona deservita este formata din Municipiul Bacău si 22 comune limitrofe: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Faraoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.

Nota:

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18.

Termen limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarific [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 244-559775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informații suplimentare
In plaats van:

1) Se solicita garantie de buna executie. Garantia de buna ex. se constituie si se mentine pe toata durata contractului. Cuantumul garantiei de buna ex. este de 10% din valoarea anuala totala fara TVA a contractului. Modul de constituire: garantia de buna ex.se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii contr., printr-un instrument de garant.emis în cond. legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari sau prin retineri succ., care devine Anexa la contract, Formular 9. Documentul de garantare trebuie sa prevada ca garantia de buna ex. este executabila la prima cerere a entitatii contra, cuprinzând angajamentul irevocabil si neconditionat al emitentului de a plati orice suma de bani solicitata de Delegatar, dar în limita valorii Garantiei de Buna Ex., pentru a garanta:plata oricaror penalitati care se pot înregistra în favoarea Delegatarului, plata Redeventei, plata oricaror sume catre Delegatar/ADIS conf. Contractului, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de catre Delegat a obligatiilor asumate prin Contract. Garanția de bună execuție poate fi constit. și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială pe care o va depune Delegatul în contul astfel deschis va fi de minimum 0,5 % din valoarea totala anuala a contractului, fără TVA. Restul Garanției de Bună Ex. se va constitui prin rețineri succesive în cuantum de 9,5 % din valoarea fără TVA a fiecărei facturi lunare,acceptată la plată de către autoritatea contractantă, până la concurența sumei corespunzătoare cuantumului de 10 % din valoarea anuala totala fara TVA a contractului, reprezentand valoarea garantiei de buna ex. solicitate;

2) Plata Concesionarului va fi asigurata din sumele încasate la bugetele locale ale U.A.T. membre ale entitatii contract. ADIS Bacău, cu titlu de taxa de salubrizare, atât de la populatie, cât si de la ag. ec., subventii de la bugetele locale sau direct din bug. local pentru deseurile abandonate pe domeniul public; cu exceptia activitatii de colectare si transport al deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, pentru care plata va fi asigurata de catre fiecare utilizator în baza contractului individual;

3) Sedinta de informare. Inainte de depunerea ofertei, ofertantul are obligatia sa viziteze zona ce urmeaza sa fie deservita în jud.Bacău,pe propriile sale raspundere, costuri si risc, pentru a se familiariza cu conditiile specifice. Entitatea contract. va organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele instalatiilor de gestionare a deseurilor. Op. ec. interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor sunt rugati sa informeze, în scris, entitatea contract., asupra intentiei de a participa, in termen de 10 zile de la data publicarii in SICAP a anuntului de concesiune aferent prezentei proceduri. Pentru vizitarea amplasam., entitatea contract. va stabili data exacta, care va fi va fi facuta publica pe http://www.e-licitatie.ro atasat anuntului de concesiune, la sectiunea „Documente si cu punctaje egale”. Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au primit acelasi punctaj, entitatea contract. va desemna câstigator pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj coresp. fact. de evaluare cu ponderea cea mai mare în evaluarea ofertelor, respectiv Factorul de evaluare 1 „Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”. Daca si punctajele obtinute de ofertanti pentru Factorul de evaluare 1 sunt egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financ. pentru „Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obt. cel mai mare punctaj din alg. de calcul indicat pentru Factorul de evaluare 1.

5) Vizualizarea doc. de atribuire in SICAP. Ptr. aceasta op. ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

Te lezen:

1) Se solicita garantie de buna executie. Garantia de buna ex. se constituie si se mentine pe toata durata contractului. Cuantumul garantiei de buna ex. este de 10% din valoarea anuala totala fara TVA a contractului. Modul de constituire: garantia de buna ex.se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii contr., printr-un instrument de garant.emis în cond. legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari sau prin retineri succ., care devine Anexa la contract, Formular 9. Documentul de garantare trebuie sa prevada ca garantia de buna ex. este executabila la prima cerere a entitatii contra, cuprinzând angajamentul irevocabil si neconditionat al emitentului de a plati orice suma de bani solicitata de Delegatar, dar în limita valorii Garantiei de Buna Ex., pentru a garanta:plata oricaror penalitati care se pot înregistra în favoarea Delegatarului, plata Redeventei, plata oricaror sume catre Delegatar/ADIS conf. Contractului, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de catre Delegat a obligatiilor asumate prin Contract. Garanția de bună execuție poate fi constit. și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, Delegatul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Suma inițială pe care o va depune Delegatul în contul astfel deschis va fi de minimum 0,5 % din valoarea totala anuala a contractului, fără TVA. Restul Garanției de Bună Ex. se va constitui prin rețineri succesive în cuantum de 9,5 % din valoarea fără TVA a fiecărei facturi lunare,acceptată la plată de către autoritatea contractantă, până la concurența sumei corespunzătoare cuantumului de 10 % din valoarea anuala totala fara TVA a contractului, reprezentand valoarea garantiei de buna ex. solicitate;

2) Plata Concesionarului va fi asigurata din sumele încasate la bugetele locale ale U.A.T. membre ale entitatii contract. ADIS Bacău, cu titlu de taxa de salubrizare, atât de la populatie, cât si de la ag. ec., subventii de la bugetele locale sau direct din bug. local pentru deseurile abandonate pe domeniul public; cu exceptia activitatii de colectare si transport al deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, pentru care plata va fi asigurata de catre fiecare utilizator în baza contractului individual;

3) Sedinta de informare. Inainte de depunerea ofertei, ofertantul are obligatia sa viziteze zona ce urmeaza sa fie deservita în jud.Bacău,pe propriile sale raspundere, costuri si risc, pentru a se familiariza cu conditiile specifice. Entitatea contract. va organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele instalatiilor de gestionare a deseurilor. Op. ec. interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor sunt rugati sa informeze, în scris, entitatea contract., asupra intentiei de a participa, in termen de 10 zile de la data publicarii in SICAP a anuntului de concesiune aferent prezentei proceduri. Pentru vizitarea amplasam., entitatea contract. va stabili data exacta, care va fi va fi facuta publica pe http://www.e-licitatie.ro atasat anuntului de concesiune, la sectiunea „Documente si cu punctaje egale”. Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au primit acelasi punctaj, entitatea contract. va desemna câstigator pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj coresp. fact. de evaluare cu ponderea cea mai mare în evaluarea ofertelor, respectiv Factorul de evaluare 1 „Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”. Daca si punctajele obtinute de ofertanti pentru Factorul de evaluare 1 sunt egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financ. pentru „Tarife aferente prestarii serviciului pentru populatie”, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obt. cel mai mare punctaj din alg. de calcul indicat pentru Factorul de evaluare 1.

5) Vizualizarea doc. de atribuire in SICAP. Ptr. aceasta op. ec. trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate el [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Comunicare
In plaats van:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus. Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionata mai sus

Te lezen:

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Calea Doctor Alexandru Safran nr. 145 (in incinta cladirii „Incubatorul de Afaceri”), et. I, cod postal: 600298, adresa de mail: adisbacau@yahoo.com, telefon/fax +40 234537570. Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau, Calea Doctor Alexandru Safran nr. 145 (in incinta cladirii „Incubatorul de Afaceri”), et. I, cod postal: 600298.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Au fost eliminate persoanele: Seto Constantin Bogdan si Ilisanu Diana-Nicoleta si Stoican Carmen indeplineste functia de director executiv.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.