Diensten - 194261-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Frankrijk-Ajaccio: Luchtvervoer volgens dienstregeling

2019/S 081-194261

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 025-056807)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Collectivité de Corse
22 cours Grandval
Ajaccio
20187
Frankrijk
Telefoon: +33 495516464
E-mail: contact@otc-corse.fr
NUTS-code: FRM

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.otc.corsica

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Appels d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers entre la Corse et le continent français conformément aux obligations de service public

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60410000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Appels d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers entre la Corse et le continent français conformément aux obligations de service public.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-056807

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres
In plaats van:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: