Diensten - 194263-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Madrid: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2019/S 081-194263

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 047-109022)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Aena S. M. E., S. A.
A86212420
C/ Peonías, 12
Madrid
28042
Spanje
Contactpersoon: Ángeles Poyato Medina
Telefoon: +34 671728325
E-mail: apoyato@aena.es
Fax: +34 913211575
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aena.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración en el aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19

Referentienummer: C/PMI/009/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración en el aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 047-109022

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.4.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Órgano competente para los procedimientos de recurso
In plaats van:

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Madrid, ESPAÑA.

Te lezen:

Jurisdicción civil. Palma de Mallorca, ESPAÑA.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Se procede a publicar en la página web de Aena S. M. E., S. A. una nota aclaratoria y cuaderno de respuestas.