Diensten - 194265-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

België-Aalter: Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten

2019/S 081-194265

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeentebestuur Aalter
0697.608.063
Europalaan 22
Aalter
9880
België
Contactpersoon: De heer Steven Cocquyt
Telefoon: +32 93749913
E-mail: overheidsopdrachten@aalter.be
Fax: +32 93252240
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aalter.be

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessieovereenkomst voor snelladers elektrische voertuigen

Referentienummer: 810-17d0112
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aard (parking), Aard te 9880 Aalter

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voorwerp van de concessie:

Concessieovereenkomst voor het plaatsen van snelladers voor elektrische voertuigen ten behoeve van het gemeentebestuur Aalter.

De concessie omvat:

1. Het verstrekken van een opdracht voor het leveren en realiseren van snelladers en toebehoren ter hoogte van één locatie, parking Aard, in de gemeente conform de technische eisen voor de inrichting van de openbare ruimte in Aalter. Afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto’s kan het aantal locaties wijzigen.

2. Het voorzien van alle benodigde bekabeling en leidingen en de aansluiting op het energienet.

3. De snelladers worden in de openbare ruimte gerealiseerd en zijn toegankelijk voor iedere elektrische bestuurder.

4. Het op afroep en naar behoefte leveren en realiseren van snelladers.

5. Tot het einde van de overeenkomst dient het beheer (incl. het zorgdragen voor levering en inkoop van groene stroom) en onderhoud, storingsmanagement en de hosting (verwerking van betaling laadtransacties) van de installatie uitgevoerd te worden. Beheer en onderhoud van de ingerichte parkeerplekken maakt geen deel uit van de overeenkomst.

6. Na afloop van de domeinconcessie dient de installatie te worden verwijderd en dient de locatie terug in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.

7. Instaan voor de klachtenbehandeling n.a.v. de uitvoering van deze concessie.

8. Periodiek overleg met de concessiegever waarbij alle relevante data, knelpunten enz. worden besproken.

9. Een overeenkomst onder de voorwaarden van de concessieovereenkomst met de opdrachtgever afgesloten, met een looptijd van 10 jaar, met een optie tot verlenging van maximaal 1-maal 5 jaar. De opdrachtgever behoudt het recht om jaarlijks, mits een opzeg van 3 maand voor de aanvangsdatum, de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. De opdrachtnemer behoudt eveneens het recht de overeenkomst vroegtijdig jaarlijks te beëindigen, mits een opzeg van 6 maanden voor de aanvangsdatum.

10. Het doel is om een aantal goed functionerende en veilige snelladers, dicht bij toegangswegen en/of hoofdwegen in Aalter te voorzien.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Prijs
  • Criterium: Kwaliteit
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 120
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

* Attest RSZ, waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 KB Plaatsing;

* Fiscaal attest, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het KB Plaatsing;

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:

— niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen,

— niet in staat van faillissement of vereffening verkeer,

— geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem,

— niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Geen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

— Een lijst van de voornaamste diensten en/of concessies die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten (met vermelding van een contactpersoon) die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten die deze particuliere afnemer afgeeft of medeondertekent, of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener,

— Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar,

— Met voornoemde punten dient de inschrijver aan te tonen dat volgende competenties aanwezig zijn:

1) Het installeren en aansluiten van snelladers

De inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het installeren en aansluiten van minimaal 4 snelladers. Van het referentiewerk moet een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering en tijdige oplevering worden voorgelegd.

2) Beheer, (preventief) onderhoud en storingsafhandeling aan snelladers

De inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het beheer, (preventief) onderhoud en storingsafhandeling aan snelladers. De omvang van de uitgevoerde referentieopdracht dient ten minste 4 snelladers te zijn. Van het referentiewerk moet een ondertekende verklaring van de opdrachtgever inzake de goede uitvoering zijn voorgelegd.

3) Verzorgen van hosting van snelladers

De inschrijver heeft aantoonbare ervaring met het verzorgen van de hosting voor snelladers, waarbij betaling door middel van een tankpas en/of laadpas voor elke gebruiker mogelijk wordt gemaakt. Van het referentiewerk moet een duidelijke omschrijving van de hosting worden aangeleverd, die inzicht geeft in de wijze waarop de betaling door gebruikers is geregeld. Het verzorgen van hosting vraagt mogelijk ook een contractvorming met andere (markt)partijen die laadpassen (betaalmiddel) uitgeven waar alle gebruikers van gebruik kunnen maken. Het aantonen van deze competentie kan daarom ook door het voorleggen van een lopend contract waaruit blijkt dat de inschrijver aangesloten is bij een samenwerkingsverband van laadpasaanbieders. Bij eventuele extra referenties wordt slechts de eerst vermelde referentie in beschouwing genomen. Andere referenties zullen terzijde worden gelegd.

De inschrijver dient zijn ervaring te onderbouwen door het geven van minimaal één referentieopdracht per genoemde competentie die in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd. Het is toegestaan om dezelfde referentieopdracht voor meerdere competenties te gebruiken.

— De opdrachtgever verlangt van de inschrijver dat hij kwaliteitsbewaking in zijn organisatie heeft verankerd en toepast. Dit kan op één van de volgende manieren worden aangetoond:

1) Kopieën van certificaten volgens de internationale normenreeks ISO 9001:2015 (het bewijs moet geldig zijn op datum van inschrijving)

Of 2) Kopieën van gelijkwaardige certificaten op het gebied van kwaliteitsbewaking (het bewijs moet geldig zijn op de datum van inschrijving)

Of 3) Een beschrijving van gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:

Geen

III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349470
Fax: +32 22349462

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019