Diensten - 194266-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van de gunning van een concessie - Procedure voor de gunning van een concessie 

Roemenië-Piatra Neamț: Exploitatie van een stortplaats

2019/S 081-194266

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Neamț
Nationaal identificatienummer: 2612839
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Plaats: Piatra Neamț
NUTS-code: RO214
Postcode: 610004
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cătălin-Constantin Bordei
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefoon: +40 233212890
Fax: +40 233211569

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cjneamt.ro

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-licitatie.ro

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Referentienummer: 190636/12.04.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, judetul Neamt, România” care presupune delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Depozitului judetean de deseuri nepericuloase amplasat în comuna Girov, judetul Neamt, inclusiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a infrastructurii aferente acestei activitati constituita din depozit si alte bunuri aferente acestuia [activitate componenta a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006].

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 235 436 049.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 122 965 057.30 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79930000
90500000
90531000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Judetul Neamt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, judetul Neamt, România” care presupune delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Depozitului judetean de deseuri nepericuloase amplasat în comuna Girov, judetul Neamt, inclusiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a infrastructurii aferente acestei activitati constituita din depozit si alte bunuri aferente acestuia [activitate componenta a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006].

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Costul cel mai scazut
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 252
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tarif Tdm 32,23 RON/tona fara TVA. Tarif Tadn 48,04 RON/tona fara TVA. Tariful poate fi ajustat, resp. modificat, la cererea Delegatului, cu aprob. Delegatarului, în conditiile prev. de legislatia în vigoare. Val. Redeventei: 15,08 % din valoarea fara TVA a facturilor emise si încasate ptr. depozitarea oricarui tip de deseu acceptat în Depozitul Girov, dar nu mai putin de 540 000 RON/an.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Licitatie deschisa.

Criteriu de atribuire: costul cel mai scazut (pretul ofertei 90,00; nivelul redeventei serviciului 10,00).

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-521367

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Benaming:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
28/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de concessiehouder
Officiële benaming: Eco Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13838255
Postadres: Str. Ankara nr. 3, birou 3, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 020344
Land: Roemenië
Telefoon: +40 212100425
Fax: +40 212102292
De concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 235 436 049.00 RON
Totale waarde van de concessie/het perceel: 122 965 057.30 RON
Andere informatie met betrekking tot de waarde van de concessieovereenkomst overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de richtlijn:

Tarif Tdm — Tarif unitar pentru deseuri municipale si asimilate acestora – 32,23 RON/tona fara TVA.

Tarif Tadn — Tarif unitar pentru alte deseuri nepericuloase admise la depozitare – 48,04 RON/tona fara TVA.

Tariful poate fi ajustat, respectiv modificat, la cererea Delegatului, cu aprobarea Delegatarului, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si în mod special de Metodologia de stab [...]

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarif Tdm — Tarif unitar pentru deseuri municipale si asimilate acestora – 32,23 RON/tona fara TVA.

Tarif Tadn — Tarif unitar pentru alte deseuri nepericuloase admise la depozitare – 48,04 RON/tona fara TVA. Tariful poate fi ajustat, respectiv modificat, la cererea Delegatului, cu aprobarea Delegatarului, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si în mod special de Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007.

Valoarea Redeventei este de 15,08 % din valoarea fara TVA a facturilor emise si încasate pentru depozitarea oricarui tip de deseu acceptat în Depozitul Girov, dar nu mai putin de 540 000 RON/an, pe toata durata contractului.

Nr. anunt de participare in SEAP: 2955/21.12.2017.

Nr. anunt de participare in OJ: 2017/S247-521367 din 23.12.2017.

Nr. anunt de atribuire in SEAP: nr. 190636/12.4.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In conformitate cu prevederile stipulate in Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Consiliul Județean Neamț
Postadres: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Plaats: Piatra Neamț
Postcode: 610004
Land: Roemenië
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefoon: +40 233212890
Fax: +40 233211569
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019