Diensten - 194266-2019

25/04/2019    S81

România-Piatra Neamț: Exploatarea rampelor de gunoi

2019/S 081-194266

Anunţ de atribuire a concesiunii

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Neamț
Număr naţional de înregistrare: 2612839
Adresă: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Localitate: Piatra Neamț
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 610004
Țară: România
Persoană de contact: Cătălin-Constantin Bordei
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefon: +40 233212890
Fax: +40 233211569

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.cjneamt.ro

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.e-licitatie.ro

I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Număr de referinţă: 190636/12.04.2019
II.1.2)Cod CPV principal
90530000 Exploatarea rampelor de gunoi
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, judetul Neamt, România” care presupune delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Depozitului judetean de deseuri nepericuloase amplasat în comuna Girov, judetul Neamt, inclusiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a infrastructurii aferente acestei activitati constituita din depozit si alte bunuri aferente acestuia [activitate componenta a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006].

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 235 436 049.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 122 965 057.30 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79930000 Servicii de proiectare specializată
90500000 Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile
90531000 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

Judetul Neamt.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Delegarea operarii Depozitului de deseuri nepericuloase Girov, judetul Neamt, România” care presupune delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a Depozitului judetean de deseuri nepericuloase amplasat în comuna Girov, judetul Neamt, inclusiv dreptul si obligatia de administrare si de exploatare a infrastructurii aferente acestei activitati constituita din depozit si alte bunuri aferente acestuia [activitate componenta a serviciului de salubrizare, respectiv activitatea de administrare a depozitelor de deseuri si/sau a instalatiilor de eliminare a deseurilor municipale si a deseurilor similare, prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. j) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006].

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile descrise mai jos:
  • Criteriu: Costul cel mai scazut
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 252
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Tarif Tdm 32,23 RON/tona fara TVA. Tarif Tadn 48,04 RON/tona fara TVA. Tariful poate fi ajustat, resp. modificat, la cererea Delegatului, cu aprob. Delegatarului, în conditiile prev. de legislatia în vigoare. Val. Redeventei: 15,08 % din valoarea fara TVA a facturilor emise si încasate ptr. depozitarea oricarui tip de deseu acceptat în Depozitul Girov, dar nu mai putin de 540 000 RON/an.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Forma procedurii
Procedură de atribuire cu publicarea prealabilă a unui anunţ de concesionare
IV.1.11)Caracteristici principale ale procedurii de atribuire:

Licitatie deschisa.

Criteriu de atribuire: costul cel mai scazut (pretul ofertei 90,00; nivelul redeventei serviciului 10,00).

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 247-521367

Secțiunea V: Atribuirea concesiunii

Titlu:

Delegarea operării Depozitului de deșeuri nepericuloase Girov, județul Neamț

Se atribuie o concesiune/un lot: da
V.2)Atribuirea concesiunii
V.2.1)Data deciziei de atribuire a concesiunii:
28/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Concesiunea a fost atribuită unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa concesionarului
Denumire oficială: Eco Sud S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13838255
Adresă: Str. Ankara nr. 3, birou 3, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020344
Țară: România
Telefon: +40 212100425
Fax: +40 212102292
Concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea concesiunii şi principalele condiţii de finanţare (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului/concesiunii: 235 436 049.00 RON
Valoarea totală a concesiunii/lotului: 122 965 057.30 RON
Orice alte detalii relevante pentru valoarea concesiunii, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (3) din directivă:

Tarif Tdm — Tarif unitar pentru deseuri municipale si asimilate acestora – 32,23 RON/tona fara TVA.

Tarif Tadn — Tarif unitar pentru alte deseuri nepericuloase admise la depozitare – 48,04 RON/tona fara TVA.

Tariful poate fi ajustat, respectiv modificat, la cererea Delegatului, cu aprobarea Delegatarului, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si în mod special de Metodologia de stab [...]

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Tarif Tdm — Tarif unitar pentru deseuri municipale si asimilate acestora – 32,23 RON/tona fara TVA.

Tarif Tadn — Tarif unitar pentru alte deseuri nepericuloase admise la depozitare – 48,04 RON/tona fara TVA. Tariful poate fi ajustat, respectiv modificat, la cererea Delegatului, cu aprobarea Delegatarului, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si în mod special de Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 109/2007.

Valoarea Redeventei este de 15,08 % din valoarea fara TVA a facturilor emise si încasate pentru depozitarea oricarui tip de deseu acceptat în Depozitul Girov, dar nu mai putin de 540 000 RON/an, pe toata durata contractului.

Nr. anunt de participare in SEAP: 2955/21.12.2017.

Nr. anunt de participare in OJ: 2017/S247-521367 din 23.12.2017.

Nr. anunt de atribuire in SEAP: nr. 190636/12.4.2019.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conformitate cu prevederile stipulate in Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Județean Neamț
Adresă: Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Localitate: Piatra Neamț
Cod poștal: 610004
Țară: România
E-mail: achizitiipublicecjneamt@gmail.com
Telefon: +40 233212890
Fax: +40 233211569
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/04/2019