Leveringen - 194269-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Versnelde procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Keulen: Beschermende uitrusting

2019/S 081-194269

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Bw Bekleidungsmanagement GmbH
Edmund-Rumpler-Straße 8-10
Ter attentie van: Katrin Paul
51149 Köln
Duitsland
E-mail: bieteranfragen@bwbm.de

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.bwbm.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.bwbm.de

Elektronische toegang tot informatie : http://www.bwbm.de

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.bwbm.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

18143000

Beschrijving
Beschermende uitrusting .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.5.2019 - 10:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.