Leveringen - 194270-2019

Beknopt weergeven

25/04/2019    S81    Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Dodjela ugovora bez prethodne objave 

Hrvatska-Zagreb: Vatreno oružje

2019/S 081-194270

Obavijest o sklopljenim ugovorima u području obrane i sigurnosti

Roba

Direktiva 2009/81/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj/ naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nacionalni registracijski broj: 36162371878
Poštanska adresa: Ilica 335
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za nabavu, Ilica 335, Zagreb, HRVATSKA
Na pažnju (osoba za kontakt): Dubravko Golubić
E-pošta: dgolubic3@mup.hr
Telefon: +385 14887-215
Telefaks: +385 13788-826

Internetska adresa(e):

Adresa profila kupca: www.mup.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019%2fS+018-0016722

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstva ili druga državna ili federalna tijela, uključujući njihove područne ili lokalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ilica 3356, Zagreb, HRVATSKA.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

35320000

II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Obrazloženje odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije (SLEU)
Direktiva 2009/81/EZ
1) Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave u SLEU u skladu s člankom 28. Direktive 2009/81/EZ
Nije dostavljena nijedna ponuda ili nijedna prikladna ponuda, ili nije dostavljen nijedan zahtjev za sudjelovanje u provedenom: ograničenom postupku
Sve dostavljene ponude u provedenom otvorenom postupku, ograničenom postupku ili natjecateljskom dijalogu bile su nepravilne ili neprihvatljive. U pregovaranje su uključeni samo oni ponuditelji koji nisu isključeni i čije ponude zadovoljavaju uvjete sposobnosti: ne
Rokovi određeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak s prethodnom objavom nespojivi su sa žurnošću prouzrokovanom krizom: ne
Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj/naručitelj nije mogao predvidjeti prema striktnim uvjetima navedenim u odgovarajućoj Direktivi: ne
Ugovor (radovi, roba, usluge) može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt iz sljedećih razloga: povezani sa zaštitom isključivih prava
Ugovor se odnosi na usluge istraživanja i razvoja osim onih navedenih u članku 13. Direktive 2009/81/EZ: ne
Dotični proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Dodatni radovi/isporuke/usluge koji se nabavljaju prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Roba koja kotira i nabavlja se na burzi robe: da
Kupnja robe po posebno povoljnim uvjetima
Novi radovi/usluge koji se sastoje u ponavljanju sličnih radova/usluga i koji se nabavljaju prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
Ugovor u vezi s pružanjem usluge zračnog i pomorskog prijevoza za oružane snage države članice koje su razmještene ili će biti razmještene u inozemstvu, prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi: ne
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
002/OGR-19
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: - Grupa br: 1 - Naziv grupe: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt
V.1)Datum sklapanja ugovora :
V.2)Podaci o ponudama
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 0
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: HS PRODUKT d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 99175363728
Poštanska adresa: M. Bogovića 7
Mjesto: Karlovac
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 53 200 000,00 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 64 353 561,31 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno članku 405. i 408. ZJN-a (NN 120/16).
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
23.4.2019