Leveringen - 194270-2019

Beknopt weergeven

25/04/2019    S81

Kroatië-Zagreb: Vuurwapens

2019/S 081-194270

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Ministarstvo unutarnjih poslova
Nationaal identificatienummer: 36162371878
Postadres: Ilica 335
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za nabavu, Ilica 335, Zagreb, HRVATSKA
Ter attentie van: Dubravko Golubić
E-mail: dgolubic3@mup.hr
Telefoon: +385 14887-215
Fax: +385 13788-826

Internetadres(sen):

Adres van het kopersprofiel: www.mup.hr

Elektronische toegang tot informatie : https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019%2fS+018-0016722

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Leveringen
Aankoop
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ilica 3356, Zagreb, HRVATSKA.

NUTS-code HR HRVATSKA

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35320000 Vuurwapens

II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU)
Richtlijn 2009/81/EG
1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 28 van Richtlijn 2009/81/EG
Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een: niet-openbare procedure
Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare procedure, een niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten: neen
De termijnen voor de niet-openbare procedure en de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht zijn onverenigbaar met de de urgentie als gevolg van een crisis: neen
In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de in de desbetreffende richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver om: in verband met de bescherming van uitsluitende rechten
De opdracht heeft betrekking op andere diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan waarvan sprake in artikel 13 van Richtlijn 2009/81/EG: neen
De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden: neen
Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen: ja
Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden
Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
Opdracht in verband met de levering van vervoersdiensten in de lucht en ter zee voor de strijdkrachten van een lidstaat die in het buitenland zijn ingezet of zullen worden ingezet, onder de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden: neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
002/OGR-19
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: - Perceel nr: 1 - Titel: Nabava kratkog i dugog naoružanja iz programa HS Produkt
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: HS PRODUKT d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 99175363728
Postadres: M. Bogovića 7
Plaats: Karlovac
Postcode: 47000
Land: Kroatië

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 53 200 000,00 HRK
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 64 353 561,31 HRK
V.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nationaal identificatienummer: 95857869241
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Sukladno članku 405. i 408. ZJN-a (NN 120/16).
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
23.4.2019