Diensten - 194272-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2019/S 081-194272

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contracts.mod.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FMSP Hard Facilities Management and Alongside Services at Clyde

Referentienummer: FMSP/007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34510000 Schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 421 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34510000 Schepen
35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
50246000 Onderhoud van havenuitrusting
63723000 Afmeerdiensten
65000000 Openbare voorzieningen
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
75220000 Defensiediensten
98363000 Duikdiensten
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM81 East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-068954

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: FMSP/007
Benaming:

FMSP Hard Facilities Management and Alongside Services at Clyde

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Babcock Marine (Clyde) Ltd
Postadres: HM Naval Base Clyde
Plaats: Faslane
NUTS-code: UKM81 East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
Postcode: G84 8HL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +14 36674321
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 421 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding