Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 194272-2019

25/04/2019    S81

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Schepen

2019/S 081-194272

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence, Ships, Other
Postadres: #3030, Cedar 0c, DE&S Abbey Wood
Plaats: Bristol
NUTS-code: UKK11 Bristol, City of
Postcode: BS34 8JH
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: DESShipsFMSP-Comrcl@mod.gov.uk
Telefoon: +44 3067982784
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.contracts.mod.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FMSP Hard Facilities Management and Alongside Services at Clyde

Referentienummer: FMSP/007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34510000 Schepen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 421 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34510000 Schepen
35500000 Oorlogsschepen en bijbehorende delen
42410000 Hijs-, hef- en transportuitrusting
50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
50246000 Onderhoud van havenuitrusting
63723000 Afmeerdiensten
65000000 Openbare voorzieningen
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71317200 Gezondheids- en veiligheidsdiensten
75220000 Defensiediensten
98363000 Duikdiensten
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM81 East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 031-068954

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: FMSP/007
Benaming:

FMSP Hard Facilities Management and Alongside Services at Clyde

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Babcock Marine (Clyde) Ltd
Postadres: HM Naval Base Clyde
Plaats: Faslane
NUTS-code: UKM81 East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
Postcode: G84 8HL
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +14 36674321
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 421 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding