Leveringen - 194276-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Prilep: Dieselbrandstof

2019/S 081-194276

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
JKP Komunalec Prilep
Aleksandar Makedonski 22b
Prilep
7500
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Contactpersoon: Natasha Iskova Spirkoski
Telefoon: +389 48428992
E-mail: presskomunalec@yahoo.com
Fax: +389 48428992
NUTS-code: MK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public Utility Enterprise “Komunalec” — Prilep
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Successive Procurement of Motor Fuels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Successive procurement of motor fuels.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 950 000.00 MKD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK
Voornaamste plaats van uitvoering:

JKP Komunalec Prilep.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Successive procurement of motor fuels.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-333402
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 05-2471
Benaming:

Successive Procurement of Motor Fuels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DPTU “BM OIL 2006” import-export Dooel
Stevan Dimeski Nishtakot 5a
Prilep
7500
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
NUTS-code: MK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 950 000.00 MKD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
State Appeals Commission for Public Procurement
Boul. Ilinden 63a
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 23251251

Internetadres: http://dkzjn.mk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
State Appeals Commission for Public Procurement
Boul. Ilinden 63a
Skopje
1000
voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
Telefoon: +389 23251251

Internetadres: http://dkzjn.mk/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019