Services - 194286-2020

27/04/2020    S82

Poland-Warsaw: Market and economic research; polling and statistics

2020/S 082-194286

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 069-164324)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Projektów Europejskich
National registration number: 7010158887
Postal address: ul. Domaniewska 39 a
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-672
Country: Poland
Contact person: Anna Zapała
E-mail: przetargi@cpe.gov.pl
Telephone: +48 223783111
Fax: +48 222019725
Internet address(es):
Main address: https://www.cpe.gov.pl
Address of the buyer profile: https://www.cpe.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 (zamówienie podstawowe), a także strategii i celów

Reference number: WA.263.8.2020.AZ
II.1.2)Main CPV code
79300000 Market and economic research; polling and statistics
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pisemnych materiałów na potrzeby przygotowania Programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027 – analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS, drzewa problemów i celów (POT). W ramach zamówienia opcjonalnego przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie strategii i celów Programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021–2027. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/04/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 069-164324

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:

Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 08.05.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a.

Read:

Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a.

Section number: VI.4.3
Place of text to be modified: Składanie odwołań
Instead of:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy,w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ofertę należy złożyć za pośredn. formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2020, do godziny 9.00. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z rozdziałem IX ust. 8 SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).

Doprecyzowanie w rozdziale II i IX SIWZ

Read:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ofertę należy złożyć za pośredn. formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2020, do godziny 9.00. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnie z rozdziałem IX ust. 8 SIWZ i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (zip).

Doprecyzowanie w rozdziale II i IX SIWZ.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 08/05/2020
Local time: 09:00
Read:
Date: 11/05/2020
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 08/05/2020
Local time: 11:00
Read:
Date: 11/05/2020
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: