Leveringen - 194430-2021

20/04/2021    S76

België-Temse: Printers en plotters

2021/S 076-194430

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 061-154163)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scholengroep 17 Waasland
Nationaal identificatienummer: 0267.381.290_563675
Postadres: Theo De Deckerlaan 2
Plaats: Temse
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Postcode: 9140
Land: België
Contactpersoon: Eric De Brabanter
E-mail: eric.de.brabanter@aaaplus.be
Telefoon: +32 475631104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sgr17.be/index.php
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405381

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Printers, MFP’s en bijhorende software – leasing inclusief onderhoud

Referentienummer: Scholengroep 17 Waasland-2021GO01_02-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft een Raamovereenkomst ‘voor huur en onderhoud van printers, MFP’s en Beheersoftware voor schoolinstellingen’ die aangesloten zijn bij het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals hieronder toegelicht in het artikel 2 van het bestek en de Bijlage D.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 061-154163

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Correctie specificaties.