Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 194439-2017

Niezweryfikowane tłumaczenie maszynowe

23/05/2017    S98    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura negocjacyjna 

Niemcy-Wuppertal: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 098-194439

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
WSW mobil GmbH
Bromberger Straße 39-41
Wuppertal
42281
Niemcy
E-mail: Gerhard.Liszewski@wsw-online.de
Kod NUTS: DE

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wsw-online.de/

I.1)Nazwa i adresy
Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)
Mainz
Niemcy
E-mail: bjoern.kalter@mvg-mainz.de
Kod NUTS: DE

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mvg-mainz.de

I.1)Nazwa i adresy
ESWE Verkehrsgesellschaft mbH (ESWE Verkehr)
Wiesbaden
Niemcy
E-mail: dietmar.schneider@eswe-verkehr.de
Kod NUTS: DE

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eswe-verkehr.de/

I.1)Nazwa i adresy
In-der-City-Bus GmbH (ICB)
Frankfurt am Main
Niemcy
E-mail: a.rautschka@icb-ffm.de
Kod NUTS: DE

Adresy internetowe:

Główny adres: www.stadtwerke-frankfurt.de/verkehr

I.1)Nazwa i adresy
Regionalverkehr Köln GmbH
Köln
Niemcy
E-mail: franjo.baumeister@rvk.de
Kod NUTS: DE

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.rvk.de/

I.1)Nazwa i adresy
SASA SpA-AG
Bozen
Niemcy
E-mail: rinner@sasabz.it
Kod NUTS: IT

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sasabz.it/

I.2)Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Zob. III.2.2.

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/announcements/categoryOverview.do?method=search&searchString=%22CXPTYDGYFFK%22
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/announcements/categoryOverview.do?method=search&searchString=%22CXPTYDGYFFK%22
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup Brennstoffzellen-Gelenkbusse Brennstoffzellen-Solobusse (NL), (NG).

Numer referencyjny: 100992V
II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

W ramach projektu zostanie dokonane w 6 części (NL, NG) autobusów na ogniwa paliwowe, we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, ale w osobnej delegacji każdej partii i rozrachunek miał miejsce. Poszczególne przedsiębiorstwa zawierają oddzielne umowy ze zwycięzcą postępowania przetargowego. Wniosek o zwrot składany jest w odniesieniu do każdej z części od środków finansowych i środków finansowych poszczególnych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwo:

— Mainz Verkehrsgesellschaft mbH (zwanej dalej „MVG)

Mozartstraße 8

55118 Mainz

ESWE, ESWE Verkehrsgesellschaft mbH (transport)

Gartenfeldstraße 18

65189 Wiesbaden

In-der-City-Bus GmbH (ICB),

W dniu 27 r. Römerhof

De – 60486 Frankfurt nad Menem

Regionalne GmbH,

Theodor-Heuss-Ring na lata 19 – 21

50668 Köln

Saša SpA-AG,

Za pośrednictwem Buozzi/Buozzistraße 8

Włochy – 39100 Bolzano/Bozen

WSW GmbH, ruchoma

Brombergerstraße na lata 39 – 41

42281 Wuppertal

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

WSW Brennstoffzellen-Solobus Mobil GmbH

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WSW mobilnych GmbH; Brombergerstraße na lata 39 – 41; 42281; Wuppertal.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 10 jednostek Brennstoffzellen-Solobusse (NL), niezbędne dla roku kalendarzowego 2018 do 2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

W ESWE Brennstoffzellen-Solobus MVG oraz ICB,

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Moguncji Verkehrsgesellschaft mbH (zwanej dalej „MVG); Mozartstraße 8; 55118; W Moguncji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 7 jednostek Brennstoffzellen-Solobussen (NL), niezbędne dla roku kalendarzowego 2019.

Dystrybucja:

Transport Solobussen ESWE, 2 dla wariantu 2 (plus dodatkowe Solobusse),

W przypadku MVG Solobusse, (wariant 2), plus 2 dodatkowych Solobusse

Dla ICB Solobusse – 3.

(umów, które należy rozpatrzyć łącznie. Zamówienia udziela się oferentowi tylko łącznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

(opisane w sekcji II.2.4).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą Brennstoffzellen-Solobus regionalnych GmbH

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Regionalne GmbH; Theodor-Heuss-Ring na lata 19 – 21; 50668; Kolonia.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 30 jednostek Brennstoffzellen-Solobussen (NL), niezbędne dla roku kalendarzowego 2018 do 2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

W przypadku Brennstoffzellen-Solobus SpA-AG Sasa

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Saša SpA-AG; Za pośrednictwem Buozzi/Buozzistraße 8; 39100; Bolzano/Bozen.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 10 jednostek Brennstoffzellen-Solobussen (NL), niezbędne dla roku kalendarzowego 2018 do 2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

W przypadku Brennstoffzellen-Gelenkbus SpA-AG Sasa

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Saša SpA-AG; Za pośrednictwem Buozzi/Buozzistraße 8; 39100; Bolzano/Bozen.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 2 jednostek Brennstoffzellen-Gelenkbussen (NG) na lata 2018 – 2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

W ESWE Brennstoffzellen-Gelenkbus MVG oraz ICB,

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000
34121000
34121100
34121200
34121400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W Moguncji Verkehrsgesellschaft mbH (zwanej dalej „MVG); Mozartstraße 8; 55118; W Moguncji.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 4 jednostek Brennstoffzellen-Gelenkbussen (NG), potrzeby w odniesieniu do roku kalendarzowego 2019.

Dystrybucja:

Autobusów przegubowych ESWE, 2 w transporcie,

W przypadku MVG, przegubowe – 2

(umów, które należy rozpatrzyć łącznie. Zamówienia udziela się oferentowi tylko łącznie).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Grant Agreement Number: 735582.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wnioskodawca będzie musiał być zapewniony przez wszystkich kandydatów – tak dalece jak to możliwe – do wykazania jego przydatności powinny być następujące dokumenty/deklaracje (nie starsze niż 12 miesięcy) lub porównywalne informacje w języku angielskim:

1) wyciąg z rejestru handlowego lub podobnego w kraju pochodzenia kandydata (w kopii).

Oświadczenie kandydata, 2), że:

W dniu jej/jego własność, postępowanie upadłościowe wszczęte w odniesieniu do podobnej procedury przewidzianej przez prawo lub wszczęcia takiego postępowania zwrócono się z wnioskiem lub których wniosek został odrzucony ze względu na brak majątku

Działalności gospodarczej, nie jest w stanie likwidacji

— nie jest ostateczne stwierdzenie uchybienia zawodowego

Jej (ich) – (-ych) zobowiązania (zobowiązań) związanych z płatnościami podatków i składek w ramach ustawowego systemu zabezpieczenia społecznego są należycie przestrzegane

W procedurze przetargowej nie była błędna, oświadczeń złożonych pod względem ich przydatności (-e)

— biznes i przedsiębiorstwa jako podwykonawcy nie figurują na „Anti-Terror-Liste” Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku gdy jedna lub więcej z tych informacji i formalności związanych z wnioskiem o pomoc nie może zostać złożony przed wysłaniem w dokumentach przetargowych, a posteriori, gdy brak jeszcze nie prowadzi do automatycznego wykluczenia kandydata.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wnioskodawca będzie musiał być zapewniony przez wszystkich kandydatów – tak dalece jak to możliwe – do wykazania jego przydatności powinny być następujące dokumenty lub oświadczenia lub porównywalnych informacji w języku angielskim:

1) deklaracji rocznych obrotów netto w odniesieniu do podobnych usług świadczonych w ciągu ostatnich trzech lat, za które zamknięto księgi rachunkowe,

W przypadku gdy jedna lub więcej z tych informacji i formalności związanych z wnioskiem o pomoc nie może zostać złożony przed wysłaniem w dokumentach przetargowych, a posteriori, gdy brak jeszcze nie prowadzi do automatycznego wykluczenia kandydata.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wnioskodawca będzie musiał być zapewniony przez wszystkich kandydatów – tak dalece jak to możliwe – do wykazania jego przydatności powinny być następujące dokumenty lub oświadczenia lub porównywalnych informacji w języku angielskim:

1. Oświadczenie o zdolności technicznych kandydata do wykonywania wyżej wymienionych środków.

2. W Niemczech, we Włoszech i w Europie wykazu, określenie liczby sztuk (takie jak klienci i standard w zakresie dostaw), Brennstoffzellen-Solobusse Diesel-Solobusse Brennstoffzellen-Gelenkbusse Diesel-Gelenkbusse, użytkowania (w szczególności w zakresie usług)

3. Najbliższy Servicestützpunkte (oddzielnie dla każdej części)

4. Oświadczenie kandydata, że nie zostanie zapewniony w ciągu 24 godzin od części zamienne. Złożeniu wniosku, wnioskodawca musi również przedstawić bezpłatnie na żądanie Vorführfahrzeugs z każdego przedsiębiorstwa przez wystarczająco długi okres czasu (co najmniej 2 dni roboczych na przedsiębiorstwo).

5. Kandydat musi, w przeciwnym razie zostaną odrzucone, w celu wykazania możliwości technicznych w następujący sposób:

wykaz głównych dostaw autobusów na ogniwa paliwowe

w ciągu ostatnich dziesięciu lat, z podaniem kwot, dat wykonania oraz odbiorców, publicznych lub prywatnych usług. Dostaw na rzecz organów publicznych lub administracji, na podstawie potwierdzenia administracji ustanowiona lub przyjęte. Dostaw na rzecz osób prywatnych w skutecznej realizacji dostawy przez zainteresowane osoby fizyczne lub, w przypadku braku takiego potwierdzenia, państw kandydujących.

W każdym przypadku oferent musi udowodnić, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat, do co najmniej dwóch (2) Ogniwa paliwowe, autobusy i lokalne usługi transportu publicznego, by usługodawca został wprowadzony do eksploatacji.

W przypadku gdy jedna lub więcej z tych informacji i formalności związanych z wnioskiem o pomoc nie może zostać złożony przed wysłaniem w dokumentach przetargowych, a posteriori, gdy brak jeszcze nie prowadzi do automatycznego wykluczenia kandydata.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wymogi określone w § 123 GWB, muszą zostać spełnione.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca powinien przedstawić pismo z zamiarem ewentualnego złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Europejskich lub w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w jednym z państw stron Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) oraz zezwolenie instytucji kredytowej lub kredytu, stwierdzając, że takie Kautionsversicherer Auftragsfalle wyników w formie gwarancji bankowej w wysokości 2 150 000,00 EUR;

W przypadku wniosku o przyznanie pomocy z ww. zobowiązań może nie zostać złożony przed wysłaniem w dokumentach przetargowych, a posteriori, gdy brak jeszcze nie prowadzi do automatycznego wykluczenia kandydata.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Tworzenie Bewerber-/Bietergemeinschaften jest dozwolone. Instytucja zamawiająca Bewerber-/Bietergemeinschaften jednego z ich członków, jako upoważnionego przedstawiciela (tzw. lider grupy). Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną, a jego mianowanie przez dowolnego członka do dostarczenia Bewerber-/Bietergemeinschaft.

Udział przedsiębiorstwa w różnych konsorcjów, jest niedopuszczalne. Wspólny udział przedsiębiorstwa, jak również jako podwykonawca innego oferenta lub jako członek grupy nie jest dopuszczalna w zakresie, w jakim można założyć, iż oferent lub jego Leistungsanteils ze względu na inne okoliczności, w których inny oferent jest świadomy swojej oferty.

Każdy członek Bewerber-/Bietergemeinschaften warunków określonych w pkt III.1.1 i III.1.2 powyżej)).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ten wspólny publiczny przetarg dotyczący udzielenia zamówienia 63 autobusów na ogniwa paliwowe będzie prowadzić przez WSW GmbH, przeprowadzona w odniesieniu do mobilności. Procedura ta jest stosowana w odniesieniu do szeregu przedsiębiorstw publicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemiecki dla włoskich przedsiębiorstw publicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym prowadzony na podstawie niemieckiego ustawodawstwa i zlikwidowane. Oferent musi wyraźnie zaakceptować, że ich udział w przedsiębiorstwo publiczne Saša A.G., również mającym siedzibę we Włoszech, jako instytucja zamawiająca, jest zaangażowany w tę procedurę i udzielił zamówienia w odniesieniu do dwóch partii można uzyskać. Niniejsze zaproszenie do składania ofert zostało wydane w sensie współpracy transgranicznej na szczeblu europejskim oraz zgodnie z art. 57 dyrektywy 2014/25/UE.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niemiecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W imieniu firm w formie nałożonej przez instytucję zamawiającą, aby ubiegać się o udział w procedurze negocjacyjnej. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny wyłącznie w formacie elektronicznym w Nadrenii Vergabemarktplatzhttps://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/registrierungsfrei udostępnione. W odpowiedzi na pytania na temat procedury i cała komunikacja między stronami, a instytucja zamawiająca opiera się wyłącznie na wspomnianych wyżej portal zamówień publicznych. Do udziału w komunikacie wymaga rejestracji. Bekanntmachungs-ID: CXPTYDGYFFK.

2. Erklärungsvordrucken zawiera, oprócz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, aby wymagane informacje, o których mowa w pkt III.1) również tworzyć Bewerbergemeinschaftserklärung. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest zgodnie z pkt III.1) szczegółowe dane oraz dokumenty wymagane do oceny adekwatności

aby załadować Vergabemarktplatz Rhineland, o którym mowa w tym artykule. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składane są listownie, nie są akceptowane.

3. Z powodów związanych z zachowaniem poufności, w ogłoszeniu o przetargu tylko wybranych kandydatów.

4. Wszelkie pytania ze strony zainteresowanych przedsiębiorstw musi, nie później niż na 10 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania kandydatur do wysłania wyżej portal zamówień publicznych.

5. W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy różnymi Bekanntmachungstexten, jest sama w sobie odpowiedni tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

6. Cały projekt będzie prowadzona w języku angielskim.

Dostawy towarów i świadczenie usług:

Na oferentów lub kandydatów, którzy mogą wykazać, że ich Präqualifizierungsdatenbank dla dostaw i usług, nie ma potrzeby na podstawie § 7 EG VOL/A, ust. 2 i przedstawia oświadczenia własne lub dowody wymienione w pkt 3.

Roboty:

Na oferentów lub kandydatów w odniesieniu do kwalifikacji wstępnej Association e.V.; w sektorze budowlanym, nie ma potrzeby zgodnie z sekcją 6 VOB/A, ust. 3, punkt 2, oświadczenia własne lub przedstawionych dowodów.

Bekanntmachungs-ID: CXPTYDGYFFK.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Niemcy
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim naruszenie zasad udzielania zamówień w odpowiednim czasie lub zostały naruszone wobec instytucji zamawiającej o więcej niż 15 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia przez Stronę Zamawiającą, skarga nie próbuje Rügefrist upłynął (zob. szczegółowe informacje w sekcji 3 pkt 160 GWB).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2017