Lieferungen - 194507-2022

13/04/2022    S73

die Slowakei-Nitra: Spielplatzausrüstungen

2022/S 073-194507

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Mesto Nitra
Nationale Identifikationsnummer: 00308307
Postanschrift: Štefánikova trieda 60
Ort: Nitra
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 95006
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Lukáš Daniš
E-Mail: Lukas.Danis@msunitra.sk
Telefon: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nitra.sk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438637
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20187/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
37535200 Spielplatzausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 126 067.67 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
45236110 Oberbauarbeiten für Sportplätze
45237000 Bau von Bühnen
39522130 Markisen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Mesto Nitra - Diely , Popradská-Kmeťova, kat. úz. Nitra časť Mlynárce, pozemky parcely registra C-KN č. 462/3 zapísané na LV č. 7194

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 126 067.67 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa

§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

podľa § 34 ods. 1 písm. a) - technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje predložením týchto dokladov:

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s dodaním a montážou či budovaním nasledovných predmetov:

Záhradnícke služby, Zariadenie ihrísk, Budovanie plôch pre športové ihriská, Práce na stavbe javísk, Tieniace plachty, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predmetných skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie predmetu zákazky a dodania tovaru ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne dve zákazky na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky a teda ich predmetom musí byť niektorý z predmetov Záhradnícke služby, Zariadenie ihrísk, Budovanie plôch pre športové ihriská, Práce na stavbe javísk, Tieniace plachty v min. hodnote každej po 63 000.- EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať predmetný zoznam spoločne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podmienky plnenia predmetu zákazky sú predmetom návrhu zmluvy a súťažných podkladoch k zákazke.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejné obstarávanie nie je s prihliadnutím na podmienky účasti, technické špecifikácie prípadne iné podmienky možné

označiť ako zelené VO, obstarávanie inovácií a ani VO zamerané na soc. aspekt.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/04/2022