Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 194507-2022

13/04/2022    S73

Slovensko-Nitra: Zariadenie ihrísk

2022/S 073-194507

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Nitra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00308307
Poštová adresa: Štefánikova trieda 60
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 95006
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lukáš Daniš
E-mail: Lukas.Danis@msunitra.sk
Telefón: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nitra.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438637
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20187/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár

II.1.2)Hlavný kód CPV
37535200 Zariadenie ihrísk
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 126 067.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77300000 Záhradnícke služby
45236110 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45237000 Stavebné práce na stavbe javísk
39522130 Tieniace plachty
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Nitra - Diely , Popradská-Kmeťova, kat. úz. Nitra časť Mlynárce, pozemky parcely registra C-KN č. 462/3 zapísané na LV č. 7194

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k zákazke a ich prílohami poskytnutými verejným obstarávateľom v dokumentoch zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 126 067.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 45
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa

§ 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).

V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Uchádzač, o ktorom je možné verejným obstarávateľom získať/použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu a ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo ktorý nepredložil adekvátne vyplnený jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený používať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

podľa § 34 ods. 1 písm. a) - technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje predložením týchto dokladov:

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s dodaním a montážou či budovaním nasledovných predmetov:

Záhradnícke služby, Zariadenie ihrísk, Budovanie plôch pre športové ihriská, Práce na stavbe javísk, Tieniace plachty, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predmetných skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie predmetu zákazky a dodania tovaru ako je predmet zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil minimálne dve zákazky na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky a teda ich predmetom musí byť niektorý z predmetov Záhradnícke služby, Zariadenie ihrísk, Budovanie plôch pre športové ihriská, Práce na stavbe javísk, Tieniace plachty v min. hodnote každej po 63 000.- EUR bez DPH. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať predmetný zoznam spoločne.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Podmienky plnenia predmetu zákazky sú predmetom návrhu zmluvy a súťažných podkladoch k zákazke.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/05/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/05/2022
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejné obstarávanie nie je s prihliadnutím na podmienky účasti, technické špecifikácie prípadne iné podmienky možné

označiť ako zelené VO, obstarávanie inovácií a ani VO zamerané na soc. aspekt.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/04/2022