Tjenesteydelser - 194535-2020

27/04/2020    S82

Danmark-Valby: Offentlig vejtransport

2020/S 082-194535

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Tinne Stissing Sejer-Nielsen
E-mail: tss@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131532
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e08e20fe-64e8-44b2-a351-06c175197ba0/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

D1 - Dynamisk indkøbssystem til rutekørsel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Movia annoncerer hermed oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem til indkøb af rutekørsel. Der vil være tale om almindelig rutekørsel i form af supplerende kørsel, ekstrakørsel og dubleringskørsel.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Movias dynamiske indkøbssystem D1 anvendes til indkøb af rutekørsel. Der vil være tale om almindelig rutekørsel i form af supplerende kørsel, ekstrakørsel og dubleringskørsel. Kørslen kan finde sted indenfor hele Movias geografiske område. Kørslen indkøbes indenfor 4 kategorier. De 4 kategorier omfatter kørsel med busser på 12 meter hhv. med eller uden rejsekortudstyr, samt busser over 12 meter hhv. med eller uden rejsekort.

Det første indkøb på systemet forventes udsendt d. 11. maj 2020. Såfremt ansøger er interesseret i at blive inviteret til at afgive tilbud på dette første indkøb, bedes ansøger søge om optagelse i systemet senest d. 7. maj 2020 kl. 14.00.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 180
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Dette dynamiske indkøbssystem starter op medio maj 2020 og vil være uden tidsbegrænsning og løber således indtil det afsluttes med en bekendtgørelse i TED:

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger (for selskaber den ansvarlige leder) skal opfylde de kvalifikationskrav, der følger af lov om buskørsel (lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12.11.2012 med senere ændringer) og have tilladelse fra Færdselsstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse). Ansøger skal endvidere være optaget i CVR-registeret.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og/eller 5 er udelukket fra at deltage i udbuddet. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1, 2 og/eller 5 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Ansøger kan ansøge om at blive optaget i én eller flere af de 4 kategorier, som det dynamiske indkøbssystem er inddelt i, se nærmere i dokumentet "Beskrivelse af Dynamisk Indkøbssystem, DI). I dette dokument er endvidere beskrevet, hvorledes ansøger kan ansøge om optagelse i systemet og hvilke oplysninger ansøger skal indsende.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der kan være krav om sikkerhedsstillelse og garantier i de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til udbudsmaterialet for de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske enheder, eksempelvis et konsortium, skal ansøger aflevere en konsortium-erklæring.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet for de konkrete indkøb under det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2035
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Efter klagenævnsloven § 7 stk. 1 skal klage over manglende prækvalifikation i henhold forsyningsvirksomhedsdirektivet, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Andre klager skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til Klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2020