TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 194607-2022

13/04/2022    S73

Romania-București: Generating sets

2022/S 073-194607

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Serviciul de Telecomunicatii Speciale
National registration number: 4267230
Postal address: Splaiul Independenţei, nr. 323A
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060044
Country: Romania
Contact person: ANGHELINA DRAGOS
E-mail: achizitii.publice@stsnet.ro
Telephone: +40 212022351
Fax: +40 212222134
Internet address(es):
Main address: www.stsnet.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100140547
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE GRUPURI ELECTROGENE PORTABILE

Reference number: 4267230_2022_PAAPD1350670
II.1.2)Main CPV code
31121000 Generating sets
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achiziţiei : Grupuri electrogene portabile, cu următoarele cantitati:

1) Grup electrogen portabil cu puterea de 7 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

2) Grup electrogen portabil cu puterea de 2 kVA - cant. min 40 buc. - cant. max. 120 buc.

Detalierea grupurilor electrogene portabile este prezentata în Caietul de sarcini, iar specificațiile tehnice complete sunt detaliate în Capitolul 3.4

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare până în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 403 200.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

sediul autorității contractante

II.2.4)Description of the procurement:

Grupuri electrogene portabile:

1. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc;

2. Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 40 buc - maximum 120 buc.

Cantitatile de produse mentionate sunt estimate, cantitatile efectiv achizitionate urmand a se stabili in functie de nevoile concrete ale institutiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente si creditele bugetare alocate cu aceasta destinatie.

Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente in perioada de derulare a acordului-cadru: un contract subsecvent in anul 2022, unul in anul 2023, unul in anul 2024 si unul in anul 2025.

Cantitatea de grupuri electrogene portabile estimata a se achizitiona in cadrul unui singur contract subsecvent este:

1.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 7 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

2.Grup electrogen portabil cu puterea de minim 2 kVA: minimum 1 buc - maximum 40 buc

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, determinata pe baza cantitatilor maxime estimate a fi achizitionate in cadrul unui singur contract subsecvent, specificate mai sus, este de 134.400,00 euro fara TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Durata perioadei suplimentare de garantie / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării, pentru sediul social, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, semnată de reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau împuternicite, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare:

-dl. BĂLAN Ionel-Sorin– Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

-dl. VASILCA Ionel –Sorinel – Prim adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

-dl. MIHAI Mădălin-Virgil – Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

-dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

-dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice,

-dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice

-dna. PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice.

-dl. ANGHELINA Dragoș-Constantin - Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice

Modalitatea de îndeplinire:

Fiecare operator economic care va participa la procedură va trebui să prezinte, odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere completată de către reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic, în conformitate cu art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, însoțită de documente justificative (certificatul constatator emis de Ministerul Justiției-Oficiul Registrului Comerțului) din care să reiasă calitatea persoanei semnatare. În situația în care persoana care semnează documentele nu are calitatea de reprezentant legal, ci împuternicit, se va prezenta o împuternicire.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, respectiv că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul acordului-cadru şi care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.

Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate (după caz) prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului.

Se vor prezenta următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea fiecărui operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activităţile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementării contractului:

1. Pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora.

2. Pentru persoanele juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.

În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract pe care o realizează.

Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevăzută o perioadă de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor purta menţiunea “Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la data prezentării”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic re... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatAvând în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerință minimă de calificare privind experiența similară ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei în valoare cumulată de minim 130.000,00 euro fara TVA , la nivelul unui contract sau al mai multor contracte.Prin sintagma „produse similare” se înțelege: echipamente pentru generarea energiei electrice.Echivalentul în euro al valorilor livrărilor exprimate în lei va fi determinat următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Națională a României (BNR) pentru anii 2019, 2020 şi 2021: 4,7452 lei/euro pentru anul 2019, 4,8371 lei/euro pentru anul 2020 și 4,9204 lei/euro pentru anul 2021. Pentru conversia altor monede naţionale în euro, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BNR pentru euro/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2019, 2020 și 2021 (se va consulta site-ul www.bnr.ro). Pentru contractele de achizitii de bunuri din anul 2022, se va utiliza cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru data publicarii in SEAP a anuntului de participare.Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului- cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitate de a înțelege cerințele autorității contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea și recepția efectivă a produselor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat. Pentru a-și demonstra capacitatea de furnizare a echipamentelor de date portabile, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aceste produse au fost recepționate.Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării.Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română.În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă.Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Informaţiile indicate de operatorii economici în propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări de preţ/cost ca fiind confidenţiale trebuie să fie însoţite de dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar autoritatea contractantă nefiind obligată de a nu dezvălui aceste informaţiile. Caracterul confidenţial se aplică doar asupra datelor/informaţiilor indicate şi dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

2. În urma procesului de evaluare a ofertelor, se va întocmi un clasament, în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform algoritmului descris mai sus.

Oferta care obţine cel mai mare număr de puncte, respectiv oferta clasată pe locul 1, este considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare menţionaţi anterior și va fi declarată oferta câştigătoare.

Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut). Dacă și pentru acest factor de evaluare “Preţul ofertei” punctajul este egal, deci implicit și pentru factorul de evaluare “Durata suplimentara a perioadei de garantie”, autoritatea contractanta va solicita numai ofertanţilor aflați în această situație depunerea de noi propuneri financiare în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut. Dacă şi în urma redepunerii de noi propuneri financiare în SEAP, există mai mulți ofertanţi clasați pe primul loc, autoritatea contractantă va analiza oportunitatea aplicării prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă.

4. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Toate documentele aferente procedurii de achiziție se transmit prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. DUAE se genereaza si se completeaza direct în sistem, dupa autentificare, conform prevederilor Ordinului Presedintelui ANAP nr.1017/ 2019 și a prevederilor Notificarii privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice din 8 aprilie 2019.

5. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

6. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

7. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca OE nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

8. Garantia de participare se restituie astfel:

- in cel mult 3 zile lucratoare de la data semnarii acordului-cadru in cazul ofertantului a carei oferta a fost stabilita castigatoare;

- dupa semnarea acordului-cadru cu ofertantul a carei oferta a fost desemnata castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data semnarii acordului-cadru cu ofertantul declarat castigator, in cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare;

- in cazul in care autoritatea contractanta se afla in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.

9. Garantia de participare: in cazul constituirii prin virament bancar, OE va vira echiv. în lei al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trez. Statului - A.T.C.P.M.B. pe seama STS, cod fiscal 4267230. Per. de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valab. a of. (180 de zile de la data limită de depunere a of.). Dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP, scanată, semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat elib. de un furniz. de serv. de certif. acreditat, până cel mai târziu la data şi ora limită stab. pentru depunerea ofertelor. În cazul unei asocieri, GP va fi constituită în numele asocierii şi va acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Postal address: Splaiul Independenţei nr. 323A
Town: Bucuresti
Postal code: 060044
Country: Romania
E-mail: achizitii.publice@sts.ro
Telephone: +40 212022305
Internet address: www.sts.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/04/2022