Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 194635-2022

Submission deadline has been amended by:  229878-2022
13/04/2022    S73

България-Бургас: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2022/S 073-194635

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА БУРГАС
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. Александровска № 26
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова - Даалова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 56860912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.burgas.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16058
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/204524
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/204524
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и офис – обзавеждане за нуждите на Анаеробна инсталация Бургас“ в две обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване и офис – обзавеждане за нуждите на Анаеробна инсталация Бургас“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1. Доставка на лабораторно оборудване.; Обособена позиция №2. Доставка и монтаж на офис – обзавеждане.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 85 315.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторно оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас, находяща се в имот с идентификатор 07079.605.670;

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лабораторно оборудване, съгласно техническа спецификация, неразделна част от Документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 600.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас".

II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият срок е максимален! Посочената в раздел II.2.6) Прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс!

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис – обзавеждане.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Бургас, находяща се в имот с идентификатор 07079.605.670;

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка и монтаж на офис – обзавеждане, съгласно техническа спецификация, неразделна част от Документацията за обществена поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43 715.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG16M1OP002-2.004-0002 "Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас".

II.2.14)Допълнителна информация

Посоченият срок е максимален! Посочената в раздел II.2.6) Прогнозна стойност е максимално предвиденият финансов ресурс!

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват!

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност/и, с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за която подава оферта, както следва: За Обособена позиция № 1: Под дейности с предмет, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира изпълнени дейности по доставка/и на ново лабораторно оборудване, със стойност по-голяма или равна на стойността предмета на обособената позиция по настоящата поръчка. /минимум една сходна доставка/; За Обособена позиция № 2: Под дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на обособената позиция следва да се разбира изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане със стойност по-голяма или равна на стойността предмета на обособената позиция по настоящата поръчка. /минимум една сходна доставка/; 2. Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, свързан с предмета на поръчката, както следва: За Обособена позиция № 1: Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, свързан с търговия на лабораторно оборудване; За Обособена позиция № 2: Участникът следва да прилага внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалентна, с обхват, свързан с производството и/или търговията на офис – обзавеждане и/или мебели. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Сертификатът следва да е валиден и издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за национална акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установен в други държави членки. Избраният за Изпълнител участник следва да поддържа валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Деклариране: Участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи Списък на доставките, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, стойностите, датите (кога е приключило изпълнението), и получателите на доставките, съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Доказване: Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставения критерий за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.Деклариране: Участникът попълва поле Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството от раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП в предоставения образец в .xml формат, като посочва валидност и обхват на издадения сертификат. Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП горното изискване се доказва, чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, доказващи въведената система за контрол на качеството, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5, чл.107 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.2.Гаранцията за изпълнение е в размер 2% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 60 дни.3.Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за обществена поръчка.4.Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички

обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално

предприетите мерки за надеждност.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/05/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/05/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

2.Посочената прогнозна стойност за всяка обособена позиция е максимално предвиденият финансов ресурс. Оферти, надхвърлящи максималната стойност за всяка една от обособените позиции, както и със срок по- дълъг от максимално допустимите, ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с предварително обявените условия.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП, Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/04/2022