Tjänster - 194653-2018

05/05/2018    S87

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Rättstjänster för projektet Nya byggnaden

2018/S 087-194653

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: CS Procurement
E-post: CS-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
Upphandlarprofil: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3479
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rättstjänster för projektet Nya byggnaden

Referensnummer: LZ-1479
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79100000 Juridiska tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska investeringsbanken genomför ett öppet anbudsförfarande för att etablera ett fler-aktörers ramavtal för tillhandahållande av tjänster avseende juridisk rådgivning till EIB angående design, upphandling, byggnads- och kontraktuppföljningsfaser för byggprojekten på EIB-campuset i Luxemburg och i synnerhet, projektet Nya byggnaden

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79111000 Juridisk rådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Förteckning av tjänster (ej uttömmande lista)

— stöd, rådgivning och övervakning av befintliga avtalsdokument (t.ex. kontrakt/avtal, ändringar, förlikningar, etc).

— stöd, rådgivning, utarbetande och övervakning av kommande kontraktsdokument, (t.ex. kontrakt/avtal, ändringar, förlikningar, etc.)

— Rådgivning och stöd för var och en av alla skedena i upphandlingsförfarandena i enlighet med EIB:s handbok för företagsstöd och tekniskt stöd avseende upphandling, vilken till stor del är baserad på direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, inbegripet utarbetande av upphandlingsdokument, besvarande av leverantörsfrågor, anbudsbedömning etc,

— integrering i kontraktet av normer som bestämts av Europeiska unionen (t.ex. offentlig upphandling avseende socialt ansvar, gröna offentliga upphandlingar, etik).

— rådgivning och stöd avseende egendomslag och byggnadslag,

— rättslig rådgivning avseende auktorisationsförfaranden och tillstånd där sådana är nödvändiga,

— juridisk riskanalys, strategi och övervakning avseende kontrakt,

— juridisk riskhantering, t.ex. insättningsgaranti, riktlinjer avseende försäkring,

— stöd och juridisk rådgivning avseende kontraktsförhandling,

— juridisk rådgivning och stöd i samband med tvistlösning eller oenighet, t.ex. reklamationshantering, medling, företräde i nationell domstol och eller skiljedomsförfaranden,

— rådgivning och juridiskt bistånd avseende uppsägning av kontrakt,

— bedömning, kommentarer, rådgivning och stöd avseende behandling av dokument som presenterats av tjänsteleverantörerna och byggnadsentreprenörerna, t.ex. brev, tidsplaner, specifikationer, och

— juridisk rådgivning avseende definition och tillämpning av kontraktsförfaranden, t.ex. betalning, försäkringspolicy, garantier, och konkurs och betalningsoförmåga.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

På begäran av banken kan detta avtal förlängas med 2 tilläggsperioder på vardera 1 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Den gemensamma företrädaren för anbudsgivaren måste vara auktoriserad för tillhandahållande av juridiska tjänster enligt Luxemburgs lagstiftning i enlighet med “Loi du 10 Août 1991 sur la profession d'avocat”. Inga andra gruppmedlemmar och/eller underleverantörer behöver motsvara denna måttstock.

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Enligt vad som anges i upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Löptiden är sammankopplad med den planerade löptiden för projektet Nya byggnaden (för närvarande beräknad till mars 2023) samt avsatt förlängning för att sörja för potentiell försening och/eller reklamation från kontraktstagaren.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/05/2018
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/05/2018
Lokal tid: 14:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

På begäran kommer protokollet från anbudsöppningen att lämnas till ekonomiska aktörer, som har lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Tjänsterna som omfattas av de föreslagna ramavtalet är juridiska i den mening som avses i artikel 74 och bilaga XIV i direktiv 2014/24/EU (kontrakt för sociala tjänster och andra särskilda tjänster). Banken följer därför ett skräddarsytt öppet förfarande (mer ingående beskriven i upphandlingsdokumenten) i överensstämmelse med EIB:s handbok för företagsstöd och tekniskt bistånd avseende upphandling, varigenom alla intresserade ekonomiska aktörer kan lämna anbud. Standardtidsplan för anbudsgivning gäller inte.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2018