Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 194834-2020

28/04/2020    S83

Δανία-Copenhagen K: Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του προγράμματος Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων μέτρησης ύψους δομικών μονάδων

2020/S 083-194834

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 074-175553)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Ταχ. διεύθυνση: Kongens Nytorv 6
Πόλη: Copenhagen K
Κωδικός NUTS: DK011 Byen København
Ταχ. κωδικός: 1050 K
Χώρα: ΔΑΝΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Olivier Cornu
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@eea.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eea.europa.eu
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες παρακολούθησης Hotspot του προγράμματος Copernicus - Αστικός άτλαντας: Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων μέτρησης ύψους δομικών μονάδων

Αριθμός αναφοράς: EEA/DIS/R0/20/008
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η συνέχιση της κατασκευής ψηφιακών μοντέλων μέτρησης ύψους κτιρίου για επιλεγμένες πόλεις και αστικές περιοχές με πληθυσμό έως 50 000 κατοίκους, προκειμένου να αποκτηθεί μια καλύτερη εικόνα και εργαλειοθήκη για τη μέτρηση της αστικής πυκνότητας. Η εργασία θα συνίσταται στη δημιουργία ψηφιακών μοντέλων μέτρησης ύψους κτιρίων, για επιλεγμένες πόλεις και αστικά κέντρα, για το έτος αναφοράς 2012, που θα καλύπτει μια έκταση που κυμαίνεται μεταξύ 190.000 και 210.000 χλμ 2 (επέκταση του υπάρχοντος συνόλου δεδομένων που καλύπτει σήμερα 25.656 χλμ 2) που συνεπάγεται, για κάθε περιοχή ενδιαφέροντος, την παραγωγή των πραγματικών δεδομένων ράστερ (10 x 10 μ) σε μορφή GeoTIFF, αρχείο XML με μεταδεδομένα, έγγραφο με περιγραφή προϊόντος και αποτέλεσμα αξιολόγησης ακρίβειας και ένα «στρώμα» πληροφοριών βασισμένο σε εικονοστοιχεία (pixel), που περιέχει τις πληροφορίες του έτους προέλευσης των υποκείμενων δεδομένων εισόδου (δεδομένα VHR stereo ή άλλες κατάλληλες πηγές).

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
23/04/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 074-175553

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών. Καλούνται να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ, εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 4 Μαΐου 2020, στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu

Διάβαζε:

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων (1 ανά υποψήφιο) επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση αποσφράγισης των προσφορών, η οποία λόγω περιορισμών Covid-19, θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (Συνεδρίαση Ομάδων). Καλούνται να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες ανάθεσης συμβάσεων του ΕΟΠ, εκ των προτέρων και το αργότερο έως τις 18 Μαΐου 2020, στη διεύθυνση procurement@eea.europa.eu

Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 05/05/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 19/05/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 06/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/05/2020
Τοπική ώρα: 10:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: