Bygge og anlæg - 195046-2020

28/04/2020    S83

Danmark-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 083-195046

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Korsgården I01001 v. Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Thomsen
E-mail: ath@bosj.dk
Telefon: +45 46304782
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bosj.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.bosj.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Korsgården

Sagsnr.: I01001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører renovering af Boligselskabets Sjælland afdeling Korsgården i hovedentreprise. Korsgården er en almen boligafdeling, der består af 6 blokke. Opgaven er beskrevet yderligere i afsnit II.2.4.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211310 Byggearbejde: badeværelser
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Korsgården, Fælledvej/Møllehusvej/Parkvænget 4000 Roskilde

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Korsgården er en almen boligafdeling under Boligselskabet Sjælland. Bebyggelsen består af 117 boliger (efter ombygning/sammenlægninger).

Adressen er henholdsvis Fælledvej 1-9, Parkvænget 2-8 og Møllehusvej 37-49, 4000 Roskilde.

159 boliger ombygges til i alt 117 boliger.

75 boliger ombygges ikke, men renoveres.

— Boligsammenlægning – 36 boliger ombygges til 18 nye boliger (blok 2) – inkl. badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (18 boliger nedlægges)

— Tilgængelighedsboliger – 48 boliger ombygges til 24 nye boliger (blok 5 og 6) – inkl. elevator (4 stk.), badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (24 boliger nedlægges).

Der vil blive etableret tilgængelighedsboliger i Blok 5, Parkvej 6 – 8 og Blok 6, Parkvej 2 – 4.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Nyetablerede badeværelser efter tilgængeligheds anvisninger

— Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres.

Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres.

— Der bliver opsat dørtelefoner

— Tekniske installationer fornyes

— Etablering af nye køkkener

— Etablering af niveaufri adgang samt elevatorer i forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger.

Der vil blive etableret sammenlægningsboliger i Blok 2, Møllehusvej 37 – 41.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Nyetablerede badeværelser

— Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved opmuring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres.

Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres.

— Der bliver opsat dørtelefoner

— Tekniske installationer fornyes

— Etablering af nye køkkener.

Der vil blive udført renoveringsarbejder i Blok 1, Møllehusvej 43 – 49/ Fælledvej 1. og Blok 3.Fælledvej 3-5, samt Blok 4. Fælledvej 7-9.

Der vil bla. blive udført følgende arbejder:

— Renovering af badeværelser

— Eksisterende ventilatorer udskiftes med nye

— Eksisterende ventilationskanaler strømpefores

— Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende

— Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur

— Der vil blive isat nye døre og vinduer

— Eksisterende kloakforhold opdateres

— Der bliver opsat dørtelefoner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne / Vægtning: Prisen er ikke det eneste tild
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der sker ikke opdeling i delaftaler, idet der ønskes en hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren koordinerer alle arbejder.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 061-144874
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Korsgården

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det meddeles hermed, at Boligselskabet Sjælland har besluttet at aflyse dette udbud.

Aflysningen skyldes fejl samt uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet. Boligselskabet Sjælland er bl.a. blevet opmærksomme på, at de fastsatte egnethedskrav samt aftalegrundlaget indeholder forhold, som vil medføre en ikke optimal konkurrence eller påvirke prisen uhensigtsmæssigt.

Da forholdende ikke vurderes at kunne tilpasses inden for de udbudsretlige rammer, har Boligselskabet Sjælland besluttet at annullere udbuddet.

Det er Boligselskabet Sjælland hensigt at kunne offentliggøre et nyt udbud snarest muligt, når revideret udbudsmateriale er tilpasset.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter BOSJs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at BOSJ har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at BOSJ har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lov-bekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/04/2020