Tarned - 195066-2015

Kuva koondatud vaade

06/06/2015    S108

Itaalia-Ispra: Mõõteseadmega Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System kasutamiseks ette nähtud tarvikute ja reaktiivide tarne raamleping

2015/S 108-195066

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), tervishoiu ja tarbijakaitse instituut, molekulaarbioloogia ja genoomika üksus
Postiaadress: via Enrico Fermi 2749
Linn: Ispra VA
Sihtnumber: 21027
Riik: Itaalia
Kontaktisik: hr Marius Patachia
Kontaktisik: B.5 – rahastamine ja hanked
E-post: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Faks: +39 0332789434

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
Muu: teadusuuringud.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Mõõteseadmega Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System kasutamiseks ette nähtud tarvikute ja reaktiivide tarne raamleping
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), Ispra, Itaalia.

NUTS kood ITC41 Varese

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus kuudes: 48

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 180 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Tervishoiu ja tarbijakaitse instituudi (IHCP) molekulaarbioloogia ja genoomika (MBG) üksuses asub geneetiliselt muundatud toidu ja sööda Euroopa Liidu tugilabor (EU-RL GMFF, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003), milles valideeritakse toidus ja söödas sisalduvate geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) avastamise, identifitseerimise ja koguse määramise analüüside meetodeid.
Kvantitatiivne PCR (polümeraasi ahelreaktsioon, qPCR) on tänaseni tipptasemel standardtehnoloogia toidus ja söödas GMO sisalduse tavaanalüüsil ning EU-RL GMFF on qPCRi kasutanud ligi 60 GMOde kvantitatiivseks määramiseks kasutatava meetodi valideerimisel.
Nüüd leiab järjest laiemat kasutust uus PCRi-põhine tehnoloogia – digitaalne PCR. Tootemargi Bio-Rad QX200 alla kuuluv EURLi ostetud tilkade polümeraasi ahelreaktsiooni digitaalseade (ddPCR) suudab jaotada proovi kuni 20 000 samaaegse reaktsiooni jaoks, võimaldades sellega suuremat täpsust ning väga madalat tundlikkust ilma sertifitseeritud võrdlusmaterjalide kasutamise nõudeta. Sellisel tehnoloogial on potentsiaal saada tavapärasemalt kasutatavaks geneetilise muundamise katselaborites proovides GMOde sõeluuringute tegemiseks ja koguse määramiseks.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

33696500 Laboratooriumireaktiivid

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Hinnanguline eeldatav kogumaksumus on 180 000 EUR 4 aasta jooksul (see sisaldab 20 000 EUR ettenägematuteks kuludeks).
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ettevõtjad võivad esitada pakkumise kas üksikpakkujana või partneritena konsortsiumis, mis on või ei ole juriidiline isik. Mõlemal juhul on lubatud sõlmida alltöövõtulepinguid.
Pakkuja peab nimetama sõnaselgelt iga ettevõtja rolli, st kas ettevõtja on üksikpakkuja, konsortsiumi partner või alltöövõtja. Nimetatut kohaldatakse ka juhul, kui osalevad ettevõtjad kuuluvad samasse majandusrühma.
Konsortsiumi iga partner vastutab hankija ees solidaarselt lepingu täitmise eest ja temast saab lepinguosaline, kui konsortsiumi pakkumine on edukas.
Konsortsium peab nimetama 1 juriidilise isiku ("juhtpartneri"), kellel on kõik õigused lepingu täitmise käigus konsortsiumi ja iga selle liikme nimel kohustusi võtta ning kes vastutab kõikide muude partnerite nimel lepingu haldusjuhtimise (arvete esitamine, maksete laekumine jne) eest.
Alltöövõtt on olukord, kus töövõtja sõlmib juriidilised kokkulepped muude juriidiliste isikutega, kes täidavad osa lepingust töövõtja nimel. Töövõtja vastutab ikkagi täiel määral hankija ees lepingu täitmise eest. Vabakutselis(t)e füüsilis(t)e isiku(te) rakendamist, töövõtjast täiesti erineva juriidilise isiku tegevustele või töötajatele tuginemist peetakse alltöövõtu kasutamiseks, olenemata kohaldatavatest riiklikest õigusaktidest.
Pakkujad peavad viitama kavandatava alltöövõtu osakaalule lepingust. Nad peavad nimetama ka kõik alltöövõtjad,
— kelle suutlikkusele nad punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse tasemetele vastamiseks tuginevad;
— kelle individuaalne osakaal lepingust on suurem kui 20 %.
Alltöövõtjad peavad esitama eellepingu, milles kinnitavad tahet osaleda lepingu täitmisel pakkumises täpsustatud viisil.
Lepingu täitmise käigus alltöövõtjate muutmiseks tuleb saada enne seda hankija kirjalik heakskiit.
Üksikpakkuja või konsortsium võib tugineda punktides III.2.2 ja III.2.3 nõutud minimaalse suutlikkuse tasemetele vastamiseks ka muude ettevõtjate suutlikkusele, olenemata nendevaheliste sidemete õiguslikust laadist. Sel juhul peab ta tõendama hankijale, et tema käsutuses on lepingu täitmiseks vajalikud töötajad/vahendid, esitades näiteks asjaomaste ettevõtjate võetud kirjaliku kohustuse. Sellise kolmanda poole suutlikkusele tuginemist, kes on üksikpakkujast või konsortsiumi liikmetest erinev juriidiline isik, isegi kui ta on sama majandusrühma osa, peetakse menetluse mõistes alltöövõtuks.
Juhul kui leping sõlmitakse pakkujaga, kes tugineb kolmandale poolele punktis III.2.2 esitatud majandus- ja finantssuutlikkuse miinimumnõuetest enam kui 70 % täitmiseks, nõuab hankija, et kolmas pool allkirjastaks lepingu ja vastutaks pakkujaga solidaarselt lepingu täitmise eest.
Konsortsiumi iga partneri ja iga nimetatud alltöövõtja funktsioon ja ülesanded tuleb pakkumises sõnaselgelt esitada. Kaaskirjas tuleb esitada pakkuja nimi (sh konsortsiumi korral kõikide partnerite nimed) ja alltöövõtja(te) nimi (nimed), sh kolmandate poolte nimed, kelle suutlikkusele pakkuja tugineb, samuti käesoleva menetlusega tegeleva ainsa kontaktisiku nimi. Konsortsiumide korral peab kaaskirja allkirjastama iga partner või partner, kelle kõik partnerid on korrakohaselt volitatud pakkumist ja lepingut allkirjastama. Viimasel juhul võidakse volitada näiteks volikirjaga, eellepinguga või konsortsiumi lepinguga.
Pakkujad (konsortsiumi korral kõik partnerid) peavad esitama ka tehingutes kolmandate pooltega ja kohtumenetlustes pakkujat esindama volitatud isikute määramise teate loetava koopia või sellise määramise kohta avaldatud teate koopia, juhul kui juriidilisele isikule kohaldatavates õigusaktides nõutakse selle avaldamist. Nimetatud volituse delegeerimine mis tahes muule esindajale, keda ei ole ametlikus määramise teates nimetatud, tuleb tõendada.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: 1. kõrvalejätmiskriteeriumid:
käesolevas menetluses osalemiseks ei tohi pakkujad olla üheski Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25.10.2012 määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklites 106 ja 107 sätestatud menetlusest kõrvalejätmist põhjustavas olukorras. Pakkujad (sh konsortsiumi partnerid) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud alltöövõtjad peavad allkirjastama kinnituse (avaldatud punktis I.1 esitatud hankija veebisaidil) selle kohta, et nad ei ole üheski nimetatud olukorras.
Hankija nõudmise korral peab edukas pakkuja (sh konsortsiumi korral iga partner) ja punkti III.1.3 kohaselt nimetatud iga alltöövõtja esitama komisjoni 29.10.2012 delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 143 lõikes 3 loetletud alusdokumendid.
Hankija võib loobuda nõudmast nimetatud dokumentaalsete tõendite esitamise kohustuse täitmist, kui sellised tõendid on talle juba esitatud mõne muu hankemenetluse jaoks, tingimusel et dokumentide väljastamise kuupäevast ei ole möödunud üle 1 aasta ja et need on endiselt kehtivad. Sellisel juhul peab pakkuja kinnitama, et tõendavad dokumendid on juba esitatud eelneva hankemenetluse käigus ning et tema olukorras ei ole vahepeal muutusi toimunud;
2. valikukriteeriumid:
õigusvõime:
pakkujad (konsortsiumi korral kõik partnerid) peavad tõendama, et neil on õigusvõime lepingut täita, esitades asukoha- või asutamisriigis asjaomasesse äri- või kutseregistrisse kandmise tunnistuse. Juhul kui pakkujal ei ole kohustust nimetatud registrisse kuuluda või kui tal ei ole lubatud sinna kuuluda oma põhikirja või õigusliku seisundi tõttu, võib hankija aktsepteerida piisava tõendina kinnitust või tunnistust, eriorganisatsiooni kuulumist, tegevusluba või käibemaksukohustuslaste registrisse kuulumist.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad peavad vastama järgmisele kriteeriumile:
— suutlikkuse miinimumtasemele vastav aastakäive.
Iga pakkuja (konsortsiumi korral iga partner) ja iga alltöövõtja, kelle suutlikkusele pakkuja majandus- ja finantssuutlikkuse minimaalsele tasemele vastamiseks tugineb, peab esitama järgmised tõendid:
1) koopiad viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanded ja mis tahes muu seonduv finantsteave), mis on avaldatud ja/või auditeeritud või juhul, kui ettevõtja asutamise riigi seadustes ei ole avaldamist/auditeerimist nõutud, mis on korrakohaselt volitatud esindaja enda poolt täpseks ja õigeks tunnistatud. Kui esitatud dokumentidest ilmneb mis tahes nõutava aasta neto-/kogukahjum, peab ettevõtja esitama oma finants- ja majandussuutlikkuse tõendamiseks muu(d) dokumendi(d), nt nõuetekohased pangaõiendid või ettevõtja finantsstabiilsust kinnitavate sertifitseeritud audiitorite kirja/kinnituse, ametialase vastutuskindlustuse või nõuetekohase tagatise, mille on andnud kolmas pool (nt emaettevõte);
2) kinnitus ettevõtja viimase 3 lõpetatud raamatupidamisaruannetega majandusaasta aastakäibe ja lepinguga hõlmatud valdkonna aastakäibe kohta.
Kui mõnel erandlikul põhjusel, mida hankija loeb õigustatuks, ei ole ettevõtjal võimalik mõnda eespool nõutud dokumenti esitada, võib ta oma majandus- ja finantssuutlikkust tõendada mõnel muul moel, mida hankija peab sobivaks. Igal juhul tuleb pakkumises hankijat vähemalt teavitada erandlikust põhjusest ja selle põhjendusest. Hankija jätab enesele õiguse nõuda mis tahes muud dokumenti, mis võimaldaks tal kontrollida pakkuja majandus- ja finantssuutlikkust, või nõuda lisateavet ja/või selgitusi mis tahes sobival viisil (kasutades selleks veebisaite, pöördudes ametiasutuste poole jne).
Hankija võib loobuda nõudmast nimetatud dokumentaalsete tõendite esitamise kohustuse täitmist, kui sellised tõendid on talle juba esitatud mõne muu hankemenetluse jaoks, tingimusel et need vastavad käesoleva pakkumiskutse nõuetele. Sellisel juhul peab ettevõtja esitama lepingu viite ja teabe komisjoni talituse kohta, kellele nimetatud tõendid esitati.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: punkti III.2.2 kohta: viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 440 000 EUR.
Hinnatakse, kas miinimumnõude täidab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide alltöövõtjate ja konsortsiumi korral kõikide partnerite summaarset suutlikkust.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
a) kogemused kemikaalide ja reaktiivide tarne valdkonnas, mida tõendatakse äri- või kutseregistri sissekandega või samaväärsete tõenditega asutamise kohta;
b) (maksumuse, ulatuse ja keerukuse mõistes) samalaadsete viimase 3 aasta jooksul enne pakkumiste esitamise tähtpäeva täidetud lepingute loetelu. Varasemate lepingute loetelu peab sisaldama andmeid lepingute algus- ja lõppkuupäevade, iga lepingu kogumaksumuse ja ulatuse, ettevõtja rolli ja tema esitatud arvetel märgitud kogumaksumuse kohta. Juhul kui lepinguid veel täidetakse, võetakse arvesse üksnes viiteperioodil lõpule viidud osa.
Alltöövõtu kasutamise või konsortsiumi korral peavad nõutud tõendid esitama need konsortsiumi partnerid / alltöövõtjad, kelle suutlikkusele pakkuja minimaalse suutlikkuse taseme täitmiseks tugineb.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
hinnatakse, kas suutlikkuse miinimumtasemetele vastab pakkuja tervikuna, arvestades kõikide alltöövõtjate ja konsortsiumi korral kõikide partnerite summaarset suutlikkust.
Punkti III.2.3 alapunkti b kohta: viimase 3 aasta jooksul tehtud vähemalt 3 samalaadsete kaupade tarnet.
Hinnatakse, kas nimetatud kriteeriumile vastab pakkuja tervikuna.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
20.7.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 24.7.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Ispra üksus, välishoone, ruum 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITAALIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: avamisest võib osa võtta maksimaalselt 2 volitatud esindajat pakkuja kohta. Taotlus koos ID-kaardi/passi koopiaga tuleb saata enne 15.7.2015 kontaktandmetes esitatud aadressil.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
VI.3)Lisateave
Hankija võib pakkuja taotluse korral anda lisateavet ainult lepingu laadi selgitamiseks.

Kõik lisateabe päringud tuleb esitada kirja teel ainult elektroonilise pakkumise (e-tendering) veebisaidil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828 küsimuste ja vastuste sakis, klõpsates küsimuse esitamise valikul.

Hankijal ei ole mingit kohustust vastata lisateabe päringutele, mis on laekunud vähem kui 5 tööpäeva enne pakkumiste esitamise lõppkuupäeva.
Hankija võib omal algatusel teavitada huvitatud pooli pakkumiskutse mis tahes veast, ebatäpsusest, välja jäänud teabest või mis tahes muust trükiveast pakkumiskutse tekstis.
Mis tahes lisateave (sh eespool nimetatud teave) avaldatakse eespool nimetatud elektroonilise pakkumise veebisaidil. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
27.5.2015