Roba - 195066-2015

Prikaži smanjeni prikaz

06/06/2015    S108    Europska komisija - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Italija-Ispra: Okvirni ugovor za nabavu potrošnog materijala i reagensa koji će se koristiti na instrumentu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR sustav

2015/S 108-195066

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Zajednički istraživački centar, Institut za zdravlje i zaštitu potrošača, Odjel za molekularnu biologiju i genomiku
Poštanska adresa: via Enrico Fermi 2749
Mjesto: Ispra VA
Poštanski broj: 21027
Država: Italija
Osoba za kontakt: g. Marius Patachia
Na pažnju (osoba za kontakt): B.5 Financije i nabava
E-pošta: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Telefaks: +39 0332789434

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
Drugo: Istraživanje.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Okvirni ugovor za nabavu potrošnog materijala i reagensa koji će se koristiti na instrumentu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR sustav
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: JRC, Ispra, Italija.

NUTS kod ITC41 Varese

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 48

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 180 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
U okviru Odjela za molekularnu biologiju i genomiku (MBG) Instituta za zdravlje i zaštitu potrošača (IHCP) nalazi se Referentni laboratorij Europske unije za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje (EU-RL GMFF, Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća) koji ovjerava analitičke metode za otkrivanje, identifikaciju i kvantifikaciju genetski modificiranih organizama (GMO-i) u hrani i hrani za životinje.
Kvantitativni PCR (qPCR) je do danas bio zlatna standardna tehnologija pri rutinskoj analizi prisutnosti GMO-a u hrani i hrani za životinje i EU-RL GMFF je koristio qPCR za validaciju približno 60 metoda kvantitativnog otkrivanja GMO-a.
Danas se postiže konsenzus o novoj digitalnoj PCR tehnologiji utemeljenoj na PCR tehnologiji. Ova droplet digital PCR (ddPCR) verzija marke Bio-Rad QX200 koju je kupio EURL ima kapacitet podjele uzorka na do 20 000 istovremenih odvojenih reakcija i na taj način omogućuje veću preciznost i vrlo nisku osjetljivost pri čemu nije nužna uporaba certificiranog referentnog materijala. Takva bi tehnologija mogla ući u više rutinsku uporabu za pregled i kvantifikaciju GMO-a u uzorcima koje provode laboratoriji za ispitivanje GM-a.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33696500 Laboratorijski reagensi

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Očekuje se da će ukupna procijenjena vrijednost iznositi 180 000 EUR tijekom 4 godine (ovo uključuje 20 000 EUR za nepredviđene troškove).
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 48 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Gospodarski subjekti mogu dostaviti ponudu ili kao glavni izvoditelj ili kao partneri konzorcija (sa ili bez pravne osobnosti). U oba je slučaja dopušteno podizvođenje.
Ponuditelj mora jasno odrediti ulogu svakog gospodarskog subjekta — samostani ponuditelj, partner u konzorciju ili podizvoditelj. To se također primjenjuje ako uključeni subjekti pripadaju istoj gospodarskoj skupini.
Svaki partner u konzorciju prema javnom naručitelju snosi solidarnu odgovornost za provođenje ugovora te će postati ugovorna strana ako ponuda konzorcija bude uspješna.
Konzorcij mora odrediti 1 pravnog subjekta („voditelja”) koji će biti u potpunosti ovlašten za obvezivanje konzorcija i svakog njegovog člana te će biti odgovoran za administrativno upravljanje ugovorom (izdavanje računa, zaprimanje plaćanja itd.) u ime svih ostalih partnera.
Podizvođenje je situacija u kojoj izvoditelj stupa u pravni odnos s drugim subjektima koji će provoditi dio ugovora u njegovo ime. Izvoditelj zadržava punu odgovornost prema javnom naručitelju za provođenje ugovora. Uključivanje vanjskih suradnika, oslanjanje na aktivnosti ili osoblje bilo kojeg drugog pravnog subjekta osim izvoditelja, smatra se podizvođenjem, neovisno o primjenjivom nacionalnom zakonu.
Ponuditelji moraju navesti udio ugovora koji namjeravaju dati u podizvođenje. Također moraju odrediti sve podizvoditelje:
— na čije se sposobnosti oslanjaju za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3.,
— čiji zasebni udio ugovora iznosi više od 20 %.
Podizvoditelji moraju dostaviti pismo namjere u kojem navode svoju spremnost na sudjelovanje u provođenju ugovora kako je određeno u pozivu na nadmetanje.
Tijekom provedbe ugovora bilo koja izmjena podizvoditelja bit će podložna prethodnom pisanom odobrenju javnog naručitelja.
Samostalni ponuditelj ili konzorcij također se može oslanjati na sposobnosti drugih subjekata za ispunjavanje najmanjih razina sposobnosti iz odjeljaka III.2.2. i III.2.3., bez obzira na pravnu prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju, mora javnom naručitelju dokazati da će mu ta sredstva biti na raspolaganju za provedbu ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Oslanjanje na sposobnosti treće strane koja predstavlja pravni subjekt različit od samostalnog ponuditelja ili članova konzorcija, iako je dio iste gospodarske zajednice, smatra se podizvođenjem u svrhe ovog postupka.
Ako se ugovor sklopi s ponuditeljem koji se oslanja na treću stranu za pružanje više od 70 % najmanjih zahtjeva za financijsku i gospodarsku sposobnost navedenu u odjeljku III.2.2., javni će naručitelj zahtijevati da treća strana potpiše ugovor i postati solidarno odgovoran za njegovu provedbu zajedno s ponuditeljem.
Uloga i zadaci svakog partnera konzorcija i određenih podizvoditelja moraju biti jasno navedeni u ponudi. U popratnom se pismu mora navesti naziv ponuditelja (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i podizvoditelja, uključujući treće strane na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja te ime jedne osobe za kontakt povezane s ovim postupkom. Za konzorcije popratno pismo mora potpisati svaki partner ili partner koji je propisno ovlašten za potpisivanje ponude i ugovora u ime svih partnera. U potonjem slučaju, ovlaštenje može biti, primjerice, u obliku punomoći, pisma namjere ili sporazuma o konzorciju.
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) također za pravne osobe moraju dostaviti jasnu presliku obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih da predstavljaju ponuditelja u poslovima s trećim stranama te u pravnim postupcima ili presliku objave takvog imenovanja ako zakonodavstvo koje se primjenjuje na predmetnu pravnu osobu zahtijeva takvo objavljivanje. Svako prenošenje ove ovlasti na drugog predstavnika koji nije naveden u službenom imenovanju mora se evidentirati.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1. Uvjeti za isključenje:
Ponuditelji neće biti prihvatljivi za sudjelovanje u ovom postupku nadmetanja ako se nalaze u jednoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012. Ponuditelji (uključujući partnere konzorcija) i podizvoditelji određeni u odjeljku III.1.3. potpisat će izjavu o istinitosti podataka (dostupnu na mrežnoj stranici javnog naručitelja navedenu u odjeljku I.1.) u kojoj navode da se ne nalaze ni u jednoj od tih situacija.
Na zahtjev javnog naručitelja, uspješni ponuditelj (uključujući sve partnere u slučaju konzorcija) i sve podizvoditelje koje je odredio ponuditelj u skladu s točkom III.1.3. dostavit će sve popratne dokumente navedene u članku 143. stavku 3. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29.10.2012.
Javni naručitelj može osloboditi od obveze dostavljanja dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave i pod uvjetom da od njihova izdavanja nije proteklo više od 1 godine i da su još uvijek valjani. U tom slučaju, ponuditelj mora dati izjavu o istinitosti podataka o tome da je dokumentacija s dokazima već dostavljena u prethodnom postupku nabave i potvrditi da u njegovoj situaciji nije bilo promjena.
2. Uvjeti sposobnosti:
Pravna sposobnost:
Ponuditelji (svi partneri u slučaju konzorcija) moraju dokazati da posjeduju pravnu sposobnost za provođenje ugovora dostavljanjem potvrde o registraciji u relevantnom obrtnom ili strukovnom registru u državi u kojoj imaju poslovni nastan/u kojoj su osnovani. Ako se od ponuditelja ne zahtijeva ili mu nije dopušten upis u takav registar iz razloga povezanih s njegovim statutom ili pravnim statusom, javni naručitelj će kao zadovoljavajući dokaz prihvatiti izjavu pod prisegom ili potvrdu, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar obveznika PDV-a.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji moraju ispunjavati sljedeći kriterij:
— godišnji promet koji ispunjava najmanju razinu sposobnosti.
Sljedeće dokaze mora dostaviti svaki ponuditelj (svaki partner u slučaju konzorcija) i svaki podizvoditelj na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja za ispunjavanje najmanje ekonomske i financijske sposobnosti:
(1) presliku financijskih izvješća (bilance, računi dobiti i gubitka i sve ostale povezane financijske informacije) za posljednje 3 financijske godine za koje su poslovne knjige zaključene, izdane i/ili revidirane ili, ako izdavanje/revizija nisu nužni prema zakonu države poslovnog nastana, propisno ovlašteni predstavnik dat će vlastitu potvrdu o točnosti i istinitosti. Ako dostavljeni dokumenti pokažu (neto) (bruto) gubitak u bilo kojoj od zatraženih godina, gospodarski subjekt mora dostaviti drugi dokument kojim dokazuje svoju financijsku i ekonomsku sposobnost, kao što su odgovarajuća bankovna izvješća ili pismo/izjavu ovlaštenih revizora koji dokazuju financijsku stabilnost gospodarskog subjekta, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuće jamstvo treće strane (npr. matičnog poduzeća);
(2) izjavu o godišnjem prometu gospodarskog subjekta i godišnjem prometu u području obuhvaćenom ugovorom tijekom prethodne 3 financijske godine za koje su računi zaključeni.
Ako ponuditelj iz bilo kojeg izvanrednog razloga, koji javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti prethodno navedene dokumente, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost ili tražiti dodatne informacije i/ili pojašnjenja dokaziva prikladnim sredstvima (mrežne stranice, službena tijela itd.).
Javni naručitelj može gospodarski subjekt osloboditi dostavljanja prethodno navedene dokumentacije s dokazima ako su mu takvi dokazi već dostavljeni u okviru drugog postupka nabave i pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz ovog poziva na nadmetanje. U tom slučaju, gospodarski će subjekt dostaviti upute na ugovor i uslugu Komisije za koju je dostavljen dokaz.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Za točku III.2.2. prosječni godišnji promet tijekom posljednje 3 godine mora iznositi najmanje 440 000 EUR.
Ta će se najmanja razina ocjenjivati u odnosu na ponuditelja kao cjeline, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
(a) iskustvo u području nabave kemikalija i reagensa koje se dokazuje izvatkom iz obrtnog ili strukovnog registra ili jednakovrijedni dokaz o poslovnom nastanu;
(b) popis sličnih (u vrijednosti, opsegu i složenosti) ugovora završenih u posljednje 3 godine koje prethode roku za dostavu ponuda. Popis prethodnih ugovora obuhvaćat će detalje o njihovim datumima početka i završetka, ukupan iznos i opseg ugovora, ulogu i naplaćeni iznos od strane gospodarskog subjekta. U slučaju ugovora koji još uvijek traju, u obzir će se uzeti samo udio završen tijekom referentnog razdoblja.
U slučaju konzorcija ili podizvođenja, nužni dokaz moraju dostaviti oni partneri konzorcija/podizvoditelji na čije se sposobnosti ponuditelj oslanja kako bi ispunio najmanje razine sposobnosti.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Najmanje će se razine ocjenjivati u odnosu na ponuditelja kao cjeline, uključujući zajedničke sposobnosti svih partnera u slučaju konzorcija i svih podizvoditelja.
Za točku III.2.3.(b) najmanje 3 slične nabave tijekom posljednje 3 godine.
Ovaj će se kriterij ocjenjivati na agregatnoj razini.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.7.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 24.7.2015 - 10:00

Mjesto:

JRC Ispra, vanjska zgrada, soba 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Najviše 2 ovlaštena predstavnika po ponuditelju mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zahtjevi moraju biti poslani osobi za kontakt prije 15.7.2015 zajedno s preslikom osobne iskaznice/putovnice.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
VI.3)Dodatni podaci
Na zahtjev ponuditelja, javni naručitelj može pružiti dodatne informacije isključivo u svrhu pojašnjenja prirode ugovora.

Zahtjevi za dodatnim informacijama moraju se dostaviti pisanim putem isključivo putem mrežne stranice e-nadmetanja na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828, u kartici „pitanja i dogovori”, klikom na „postavi pitanje”.

Javni naručitelj nije obvezan odgovoriti na zahtjeve za dodatnim informacijama koji su zaprimljeni manje od 5 radnih dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
Javni naručitelj može samoinicijativno obavijestiti zainteresirane strane o greškama, netočnostima, propustima ili kakvim drugim administrativnim greškama u pozivu na nadmetanje.
Sve dodatne informacije, uključujući one prethodno navedene, bit će objavljene na prethodno navedenoj mrežnoj stranici e-nadmetanja. Mrežna se stranica redovito ažurira, a Vaša je odgovornost redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidi http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Možete podnijeti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum slanja ove objave:
27.5.2015