Piegādes - 195066-2015

Rādīt kompakto skatījumu

06/06/2015    S108

Itāija-Ispra: Pamatnolīgums par tādu izlietojamo materiālu un reaģentu piegādi, kas tiks izmantoti instrumenta Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR sistēmā

2015/S 108-195066

Paziņojums par līgumu

Piegādes

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Kopīgais pētniecības centrs, Veselības un patērētāju aizsardzības institūts, Molekulārās bioloģijas un genomikas daļa
Pasta adrese: via Enrico Fermi 2749
Pilsēta: Ispra VA
Pasta indekss: 21027
Valsts: Itālija
Kontaktpersona: Marius Patachia
Kontaktpersona(-as): B.5 daļa "Finanses un iepirkumi"
E-pasts: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fakss: +39 0332789434

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Cita: pētniecība.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Pamatnolīgums par tādu izlietojamo materiālu un reaģentu piegādi, kas tiks izmantoti instrumenta Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR sistēmā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: JRC, Ispra, Itālija.

NUTS kods ITC41 Varese

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 48

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 180 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Veselības un patērētāju aizsardzības institūta (IHCP) Molekulārās bioloģijas un genomikas daļa (MBG) vada Eiropas Savienības Ģenētiski modificētas pārtikas un barības references laboratoriju (EU-RL GMFF) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1829/2003), kas apstiprina analītiskās metodes, ar kādām nosaka, identificē un kvantificē ģenētiski modificētus organismus (ĢMO) pārtikā un barībā.
Kvantitatīvā polimerāzes ķēdes reakcija (qPCR) līdz mūsdienām ir galvenā standarta tehnoloģija, ko izmanto parastai ĢMO esības pārtikā un barībā analīzei, un EU-RL GMFF ir izmantojusi qPCR aptuveni 60 kvantitatīvās ĢMO noteikšanas metožu apstiprināšanai.
Mūsdienās atbalstu gūst jauna uz PCR balstīta tehnoloģija – digitālā PCR. Šīs tehnoloģijas Eiropas Savienības references laboratorijas (EURL) iegādātā zīmola Bio-Rad QX200 pilienu digitālās PCR (ddPCR) versija spēj sadalīt paraugu 20 000 vienlaicīgās reakcijās, tādējādi nodrošinot augstākas precizitātes un ļoti zemas jutības potenciālu; attiecībā uz to nav prasības izmantot sertificētus references materiālus. Šāda tehnoloģija potenciāli varētu tikt biežāk izmantota ĢMO paraugu skrīningā un kvantificēšanā ģenētiskās modifikācijas (ĢM) testēšanas laboratorijās.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

33696500 Laboratorijas reaģenti

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Kopējā paredzamā vērtība 4 gadiem ir 180 000 EUR (kuri ietver 20 000 EUR neparedzētiem izdevumiem).
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Lūdzam skatīt konkursa dokumentus.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Lūdzam skatīt konkursa dokumentus.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Uzņēmēji var iesniegt piedāvājumu vai nu kā atsevišķi pretendenti, vai kā konsorcijā (ar juridiskas personas statusu vai bez tā) iesaistīti partneri. Abos gadījumos drīkst slēgt apakšlīgumus.
Pretendentam skaidri jānorāda katra uzņēmēja loma – vai tas ir atsevišķs pretendents, partneris konsorcijā vai apakšuzņēmējs. Tas jānorāda arī tad, ja iesaistītās struktūras ir piederīgas vienai un tai pašai saimnieciskajai grupai.
Visi konsorcijā iesaistītie partneri kopā un katrs atsevišķi uzņemas atbildību pret līgumslēdzēju iestādi par līguma izpildi, un, ja konsorcija piedāvājums būs veiksmīgs, tie kļūs par līgumslēdzēju pusi.
Konsorcijam ir jānorīko 1 juridiska persona ("vadītājs"), kas būs pilnībā pilnvarota uzņemties saistības konsorcija un katra tā dalībnieka vārdā līguma izpildes laikā un būs atbildīga par līguma administratīvo vadību (rēķinu izrakstīšanu, maksājumu saņemšanu u. c.) visu pārējo partneru vārdā.
Apakšlīgumu slēgšana ir gadījums, kad darbuzņēmējs uzņemas juridiskas saistības ar citām juridiskām personām, kuras izpildīs līguma daļu tā vārdā. Darbuzņēmējs paliek pilnībā atbildīgs attiecībā pret līgumslēdzēju iestādi par līguma izpildi. Ārštata darbinieku izmantošana, tāda darba vai darbinieku izmantošana, kas saistīti ar jebkuru pilnīgi citu juridisko personu, nevis darbuzņēmēju, ir uzskatāma par apakšuzņēmēju izmantošanu neatkarīgi no piemērojamajiem valsts tiesību aktiem.
Pretendentiem jānorāda, par kādu līguma proporcionālo daļu tie plāno slēgt apakšlīgumus. Tiem arī jānorāda visi tie apakšuzņēmēji:
— uz kuru spējām tie paļaujas, lai sasniegtu III.2.2. un III.2.3. iedaļā minēto spēju minimālos līmeņus,
— kuru atsevišķā līguma daļa ir lielāka par 20 %.
Apakšuzņēmējiem jāiesniedz nodoma vēstule, kurā tie apliecina vēlmi piedalīties līguma izpildē, kā norādīts piedāvājumā.
Lai līguma izpildes laikā varētu nomainīt kādu apakšuzņēmēju, pirms tam jāsaņem rakstisks apstiprinājums no līgumslēdzējas iestādes.
Atsevišķs pretendents vai konsorcijs var paļauties arī uz citu personu spējām, lai sasniegtu III.2.2. un III.2.3. iedaļā minēto spēju minimālos līmeņus, neatkarīgi no tā un šo personu savstarpējo saistību juridiskā rakstura. Šādā gadījumā tam jāpierāda līgumslēdzējai iestādei, ka tā rīcībā būs līguma izpildei nepieciešamie resursi, piemēram, iesniedzot minēto personu apņemšanos. Paļaušanās uz tādas trešās personas spējām, kas ir nevis atsevišķais pretendents vai konsorcija dalībnieks, bet gan cita juridiska persona, šajā procedūrā tiek uzskatīta par apakšuzņēmēja izmantošanu, pat ja minētā persona ir tās pašas saimnieciskās grupas dalībniece.
Ja līgums tiek piešķirts pretendentam, kas paļaujas uz kādu trešo personu, lai izpildītu vairāk nekā 70 % no III.2.2. iedaļā uzskaitīto saimniecisko un finansiālo spēju minimālajām prasībām, līgumslēdzēja iestāde pieprasīs, lai šī trešā persona parakstītu līgumu un kopā ar pretendentu uzņemtos kopīgu atbildību par tā izpildi.
Piedāvājumā skaidri jānorāda katra konsorcijā iesaistītā partnera un norādīto apakšuzņēmēju loma un uzdevumi. Pavadvēstulē jānorāda pretendenta (konsorcija gadījumā arī visu partneru) un apakšuzņēmēja(-u) nosaukums, tostarp to trešo personu nosaukums, uz kuru spējām pretendents paļaujas, un tās vienīgās kontaktpersonas vārds, ar kuru notiks saziņa par šo procedūru. Konsorciju pavadvēstule jāparaksta katram partnerim vai arī tam partnerim, kas ir pienācīgi pilnvarots parakstīt piedāvājumu un līgumu visu partneru vārdā. Partneri šim nolūkam var pilnvarot, piemēram, ar pilnvaru, nodoma vēstuli vai konsorcija vienošanos.
Pretendentiem (konsorcija gadījumā visiem partneriem) jāiesniedz arī salasāma tā norīkojuma kopija, ar kuru tiek ieceltas personas, kas pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darījumos ar trešām personām un tiesas procesā, vai arī šāda norīkojuma publikācijas kopija, ja tiesību aktos, kuri piemērojami attiecīgajai juridiskajai personai, ir prasīta tā publicēšana. Par jebkādu šo pilnvaru nodošanu citam pārstāvim, kas nav norādīts oficiālajā norīkojumā, jāiesniedz pierādījums.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: 1. Izslēgšanas kritēriji:
pretendenti nebūs tiesīgi piedalīties šajā procedūrā, ja uz tiem attieksies kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 25.10.2012 Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 106. un 107. pantā minētajiem izslēgšanas gadījumiem. Pretendentiem (tostarp konsorcijā iesaistītajiem partneriem) un saskaņā ar III.1.3. iedaļu noteiktajiem apakšuzņēmējiem jāparaksta godavārda apliecinājums (pieejams I.1. iedaļā minētajā līgumslēdzējas iestādes tīmekļa vietnē), ar ko tie apliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no šiem gadījumiem.
Pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma veiksmīgajam pretendentam (konsorcija gadījumā arī visiem partneriem) un visiem apakšuzņēmējiem, ko pretendents norādījis saskaņā ar III.1.3. iedaļu, jāiesniedz Komisijas 29.10.2012 Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 143. panta 3. punktā minētie apliecinošie dokumenti.
Līgumslēdzēja iestāde var atbrīvot no pienākuma iesniegt nepieciešamos apliecinošos dokumentus, ja šādi pierādījumi jau tai ir iesniegti citas iepirkuma procedūras vajadzībām un ja tie nav izdoti senāk kā 1 gadu pirms paziņojuma par piešķiršanu dienas, un ja tie vēl joprojām ir derīgi. Šādā gadījumā pretendents ar savu godavārdu apliecina, ka dokumentārie pierādījumi jau ir iesniegti kādā iepriekšējā iepirkuma procedūrā, un apstiprina, ka tā situācijā nekādas izmaiņas nav notikušas.
2. Atlases kritēriji:
rīcībspēja:
pretendentiem (konsorcija gadījumā visiem partneriem) jāpierāda, ka tiem ir līguma izpildei nepieciešamā rīcībspēja, iesniedzot apliecību par reģistrāciju attiecīgā to dibināšanas/reģistrācijas valsts amatniecības vai profesionālajā reģistrā. Ja pretendentam saskaņā ar saviem statūtiem vai sava juridiskā statusa dēļ nav jābūt iekļautam vai tam nav atļauts tikt iekļautam šādā reģistrā, līgumslēdzēja iestāde par pietiekamu pierādījumu var pieņemt ar zvērestu apliecinātu paziņojumu vai apliecību, dokumentu par dalību īpašā organizācijā, speciālpilnvaru vai dokumentu par iekļaušanu PVN maksātāju reģistrā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentiem ir jāatbilst šādam kritērijam:
— gada apgrozījums atbilst spēju minimālajam līmenim.
Katram pretendentam (konsorcija gadījumā katram partnerim) un katram apakšuzņēmējam, kura spējas pretendents izmanto, lai sasniegtu saimniecisko un finansiālo spēju minimālo līmeni, jāiesniedz šāds pierādījums:
1) pēdējo 3 finanšu gadu, par kuriem pārskati ir slēgti, tādu finanšu pārskatu (bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini un cita saistītā finanšu informācija) kopija, kuri publicēti un/vai revidēti vai – ja uzņēmēja dibināšanas valsts tiesību aktos to publicēšana/revidēšana nav paredzēta – kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pienācīgi pilnvarotais pārstāvis. Ja sniegtie dokumenti uzrāda (tīros) (bruto) zaudējumus kādā no minētajiem gadiem, uzņēmējam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda tā finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīgas bankas izziņas vai sertificētu revidentu vēstule/ziņojums, kas apliecina uzņēmēja finansiālo stabilitāti, pierādījums par profesionālās darbības riska apdrošināšanu vai attiecīga trešās personas (piem., mātesuzņēmuma) garantija;
2) paziņojums par uzņēmēja gada apgrozījumu un gada apgrozījumu līgumā ietvertajā jomā pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti.
Ja kāda ārkārtēja iemesla dēļ, ko līgumslēdzēja iestāde uzskata par attaisnojošu, uzņēmējs nespēj iesniegt iepriekš pieprasītos dokumentus, viņš savas saimnieciskās un finansiālās spējas var pierādīt ar citiem dokumentiem, kurus līgumslēdzēja iestāde uzskata par atbilstošiem. Jebkurā gadījumā vismaz jāinformē līgumslēdzēja iestāde par ārkārtējo iemeslu un jāsniedz tā pamatojums. Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības pieprasīt jebkuru citu dokumentu, kas tai ļauj pārbaudīt uzņēmēja saimnieciskās un finansiālās spējas, vai meklēt papildu informāciju un/vai skaidrojumus jebkurā piemērotā veidā (tīmekļa vietnēs, oficiālās iestādēs utt.).
Līgumslēdzēja iestāde var atbrīvot uzņēmēju no pienākuma iesniegt iepriekš minēto dokumentāro pierādījumu, ja šāds pierādījums jau tai ir iesniegts citas iepirkuma procedūras vajadzībām un ja tas atbilst šā uzaicinājuma uz konkursu prasībām. Šādā gadījumā uzņēmējam jānorāda atsauce uz attiecīgo līgumu un Komisijas dienestu, kuram pierādījums iesniegts.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: attiecībā uz III.2.2. iedaļu – vidējam gada apgrozījumam pēdējos 3 finanšu gados jābūt vismaz 440 000 EUR.
Šis minimums tiks novērtēts attiecībā uz visu pretendentu kopumā, ņemot vērā arī visu partneru spējas (konsorcija gadījumā) un visu apakšuzņēmēju spējas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
a) pieredze ķīmisko vielu un reaģentu piegādē, ko apliecina izraksts no amatniecības vai profesionālā reģistra vai līdzvērtīgs pierādījums par dibināšanu;
b) līdzīgu (vērtības, apjoma un sarežģītības ziņā) pēdējos 3 gados līdz konkursa termiņam izpildītu līgumu saraksts. Iepriekš izpildīto līgumu sarakstā jānorāda līgumu sākuma un beigu datums, kopējā līguma vērtība un darbības joma, uzņēmēja loma un summa, par kuru tas izrakstījis rēķinu. Ja līgumi joprojām tiek īstenoti, vērā tiks ņemta tikai tā daļa, kas izpildīta atsauces perioda laikā.
Konsorcija vai apakšlīgumu slēgšanas gadījumā nepieciešamais pierādījums jāiesniedz tiem konsorcija partneriem / apakšuzņēmējiem, kuru spējas pretendents izmanto, lai atbilstu spēju minimālajiem līmeņiem.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
šis minimums tiks novērtēts attiecībā uz visu pretendentu kopumā, ņemot vērā arī visu partneru spējas (konsorcija gadījumā) un visu apakšuzņēmēju spējas.
Attiecībā uz III.2.3. iedaļas b) punktu – pēdējos 3 gados ir veiktas vismaz 3 līdzīgas piegādes.
Šis kritērijs tiks novērtēts, ņemot vērā kopējo līmeni.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
20.7.2015
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24.7.2015 - 10:00

Vieta:

JRC Ispra, ārējā ēka, 7. kabinets, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITĀLIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 pilnvaroti katra pretendenta pārstāvji. Pieteikums jānosūta uz kontaktpunktu līdz 15.7.2015, pievienojot personas apliecības / pases kopiju.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija
Pēc pretendenta pieprasījuma līgumslēdzēja iestāde var nodrošināt papildu informāciju tikai līguma būtības skaidrošanas nolūkiem.

Jebkuri papildu informācijas pieprasījumi jāiesniedz tikai rakstiski tīmekļa vietnē "eTendering" (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828) sadaļā "Jautājumi un atbildes", uzklikšķinot uz virsraksta "Izveidot jautājumu".

Līgumslēdzējai iestādei nav pienākuma atbildēt uz papildu informācijas pieprasījumiem, kas saņemti vēlāk nekā 5 darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
Līgumslēdzēja iestāde pēc savas iniciatīvas var informēt ieinteresētās personas par kļūdām, neprecizitātēm, izlaidumiem vai jebkurām citām pārrakstīšanās kļūdām uzaicinājuma uz konkursu tekstā.
Papildu informācija, tostarp iepriekš minētā, tiks publicēta iepriekš norādītajā tīmekļa vietnē "eTendering". Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un jūsu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): piezīmes par piešķiršanas procedūru var iesniegt I.1. iedaļā minētajai līgumslēdzējai iestādei.

Ja uzskatāt, ka pieļauta administratīva kļūme, varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam 2 gadu laikā no dienas, kad esat uzzinājis par faktiem, uz kuriem balstīta sūdzība (sk. http://www.ombudsman.europa.eu). Šādas sūdzības iesniegšana nevar ne atlikt pārsūdzību iesniegšanas termiņu, ne arī noteikt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

Pārsūdzību var iesniegt VI.4.1. iedaļā minētajai struktūrai 2 mēnešu laikā no piešķiršanas lēmuma paziņošanas.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 433766
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27.5.2015