Dostawy - 195066-2015

Wyświetl widok skrócony

06/06/2015    S108

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o dostawę materiałów eksploatacyjnych i odczynników do aparatu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System

2015/S 108-195066

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Dział Biologii Molekularnej i Genomiki
Adres pocztowy: via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra VA
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Marius Patachia
Osoba do kontaktów: B.5 Dział Finansów i Zamówień
E-mail: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Faks: +39 0332789434

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://web.jrc.ec.europa.eu

Dostęp elektroniczny do informacji: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Inny: badania.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Umowa ramowa o dostawę materiałów eksploatacyjnych i odczynników do aparatu Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: JRC, Ispra, Włochy.

Kod NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Czas trwania umowy ramowej

Okres w miesiącach: 48

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

Szacunkowa wartość bez VAT: 180 000 EUR
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dział Biologii Molekularnej i Genomiki Instytutu Zdrowia i Ochrony Konsumentów prowadzi laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. modyfikowanej genetycznie żywności i pasz [rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady], zajmujące się walidacją analitycznych metod wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie występujących w żywności i paszach.
Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) pozostaje do dziś złotym standardem technologicznym w zakresie rutynowej analizy obecności organizmów zmodyfikowanych genetycznie w żywności i paszach, a laboratorium referencyjne Unii Europejskiej wykorzystało qPCR do walidacji około 60 metod wykrywania i kwantyfikacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Dziś coraz większe uznanie zdobywa cyfrowa PCR, która jest nową technologią bazującą na PCR. Technologię tę zastosowano w wersji z frakcjonowaniem kropelkowym (ddPCR) w aparacie marki Bio-Rad QX200 zakupionym przez laboratorium referencyjne Unii Europejskiej. W metodzie ddPCR pojedyncza próbka ulega frakcjonowaniu na krople, dzięki czemu można wykonać nawet 20 000 równoczesnych reakcji, co daje możliwość uzyskania większej precyzji i bardzo niskiego progu czułości bez konieczności stosowania certyfikowanych materiałów referencyjnych. Technologia ddPCR ma szansę stać się metodą stosowaną rutynowo przez laboratoria testujące do selekcjonowania i kwantyfikacji organizmów modyfikowanych genetycznie w próbkach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Oczekuje się, że całkowita szacunkowa wartość w okresie 4 lat wyniesie 180 000 EUR (w tym 20 000 EUR na nieprzewidziane wydatki).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. dokumentacja przetargowa.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty gospodarcze mogą składać oferty indywidualnie lub jako członkowie konsorcjum (nawet nieposiadającego osobowości prawnej). W każdym wypadku dopuszcza się podwykonawstwo.
Oferent musi wyraźnie określić rolę każdego podmiotu prawnego — samodzielny oferent, partner w konsorcjum lub podwykonawca. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy zaangażowane podmioty należą do tej samej grupy gospodarczej.
Każdy członek konsorcjum ponosi solidarnie odpowiedzialność za wykonanie zamówienia wobec instytucji zamawiającej i będzie stroną umowy w przypadku wybrania danej oferty.
Konsorcjum musi wyznaczyć 1 podmiot prawny („lidera”) upoważniony do zawierania zobowiązań w imieniu konsorcjum i wszystkich jego członków w trakcie wykonania zamówienia, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne zamówieniem (fakturowanie, otrzymywanie płatności itp.) w imieniu wszystkich pozostałych członków.
Podwykonawstwo to sytuacja, w której wykonawca nawiązuje stosunki prawne z innymi podmiotami mającymi wykonać część zamówienia w jego imieniu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec instytucji zamawiającej za wykonanie zamówienia. Umowy ze współpracownikami zewnętrznymi, wykorzystanie działalności całkowicie odrębnego podmiotu prawnego niepowiązanego z wykonawcą lub zaangażowanie pracowników takiego podmiotu również stanowią formy podwykonawstwa bez względu na obowiązujące przepisy krajowe.
Oferenci powinni wskazać część zamówienia, którą zamierzają przekazać do podwykonawstwa. Muszą również wskazać podwykonawców:
— na których zdolnościach polegają, aby spełnić minimalne wymogi dotyczące zdolności, określone w pkt III.2.2 i III.2.3,
— których udział w realizacji zamówienia przekracza 20 %.
Podwykonawcy muszą złożyć list intencyjny, w którym wyrażają chęć udziału w realizacji zamówienia zgodnie z informacjami podanymi w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji zamówienia któregokolwiek z podwykonawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody instytucji zamawiającej.
Samodzielny oferent lub konsorcjum może również polegać na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia minimalnych wymogów podanych w pkt III.2.2 i III.2.3, bez względu na prawny charakter powiązań, jakie z nimi posiada. W takim przypadku musi udowodnić instytucji zamawiającej, że będzie miał do dyspozycji zasoby konieczne do wykonania zamówienia, na przykład przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów. Poleganie na zdolnościach strony trzeciej będącej podmiotem prawnym innym niż samodzielny oferent lub członkowie konsorcjum, nawet wchodzącej w skład tej samej grupy gospodarczej, uważa się do celów niniejszej procedury za podwykonawstwo.
W przypadku udzielenia zamówienia oferentowi polegającemu na zdolnościach trzeciej strony w celu spełnienia ponad 70 % minimalnych wymogów dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej, wymienionych w pkt III.2.2, instytucja zamawiająca będzie wymagała podpisania umowy przez taką stronę trzecią, która będzie ponosiła solidarnie z oferentem odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
W ofercie należy wyraźnie wyszczególnić rolę i zadania każdego członka konsorcjum oraz wskazanych podwykonawców. W piśmie przewodnim należy podać nazwę oferenta (w tym wszystkich członków w przypadku konsorcjum) i podwykonawców oraz nazwy osób trzecich, na których zdolnościach oferent się opiera, jak również imię i nazwisko jednej osoby do kontaktów do celów niniejszego postępowania. W przypadku konsorcjum pismo przewodnie muszą podpisać wszyscy jego członkowie lub członek posiadający należyte upoważnienie do podpisania oferty i umowy w imieniu wszystkich pozostałych członków. W tym drugim przypadku może to być na przykład upoważnienie, list intencyjny lub umowa konsorcjum.
Oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) muszą przedstawić również uwierzytelnioną kopię pełnomocnictw osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wobec stron trzecich i w sprawach sądowych, lub kopię ogłoszenia decyzji o powołaniu takich osób, jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane przez prawo, któremu podlega dany podmiot. Należy przestawić wszelkie dowody przekazania takiego upoważnienia innemu przedstawicielowi nieuwzględnionemu w oficjalnym dokumencie dotyczącym powołania.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. kryteria wykluczenia:
z niniejszej procedury udzielenia zamówienia zostaną wyłączeni oferenci, którzy znajdują się w którejkolwiek z sytuacji określonych w art. 106 i 107 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25.10.2012. Oferenci (w tym członkowie konsorcjum) oraz podwykonawcy wskazani zgodnie z pkt III.1.3 muszą podpisać oświadczenie (dostępne w witrynie instytucji zamawiającej, wskazanej w pkt I.1) na potwierdzenie, że nie znajdują się w żadnej z tych sytuacji.
Na życzenie instytucji zamawiającej wybrany oferent (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) i wszyscy podwykonawcy wskazani przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt III.1.3 przedstawią dokumenty uzupełniające wymienione w art. 143 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29.10.2012.
Instytucja zamawiająca może zwolnić oferentów z obowiązku przedstawienia dokumentów uzupełniających, jeżeli dokumenty takie zostały już jej przedstawione w związku z innym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz z zastrzeżeniem, że dokumenty te zostały wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą powiadomienia o udzieleniu zamówienia i są nadal ważne. W tej sytuacji oferent musi złożyć oświadczenie, że dostarczył wymagane dowody w związku z wcześniejszą procedurą udzielenia zamówienia, oraz musi potwierdzić, że jego sytuacja nie uległa zmianie.
2. Kryteria wyboru:
zdolność prawna:
oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) muszą udowodnić swoją zdolność prawną do wykonania zamówienia, przedstawiając dowód wpisu do stosownego rejestru handlowego lub zawodowego w kraju siedziby/rejestracji. Jeżeli od oferenta nie jest wymagany wpis do takiego rejestru lub jest on zabroniony z uwagi na statut spółki lub status prawny oferenta, instytucja zamawiająca przyjmuje jako wystarczający dowód oświadczenie pod przysięgą lub zaświadczenie, dowód członkostwa w określonej organizacji, wyraźne upoważnienie lub wpis do rejestru VAT.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: oferenci muszą spełniać następujące kryterium:
— roczny obrót odpowiadający minimalnemu poziomowi.
Poniższe dowody muszą przedstawić wszyscy oferenci (w przypadku konsorcjum wszyscy jego członkowie) oraz każdy podwykonawca, na którego zdolnościach oferent polega, by spełnić minimalne wymogi dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej:
1) sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat oraz wszelkie inne powiązane informacje finansowe) za ostatnie 3 lata obrotowe, za które zamknięto księgi rachunkowe, przy czym sprawozdania powinny być ogłoszone i/lub zbadane przez biegłego rewidenta albo powinny zostać potwierdzone własnym oświadczeniem o dokładności i zgodności z prawdą wystawionym przez należycie upoważnionego przedstawiciela, jeśli ogłoszenie/badanie przez biegłego rewidenta nie jest wymagane przez prawo kraju, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę. Jeśli przedstawione dokumenty wykazują stratę (netto/brutto) w którymkolwiek roku z wymaganych lat, podmiot gospodarczy ma obowiązek dostarczenia innego dokumentu stanowiącego dowód jego zdolności finansowej i ekonomicznej, np. odpowiednich informacji z banków lub listu/oświadczenia biegłego rewidenta z potwierdzeniem stabilnej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, dowodu objęcia ubezpieczeniem od ryzyka z tytułu działalności zawodowej lub odpowiedniej gwarancji wystawionej przez osobę trzecią (np. spółkę dominującą);
2) oświadczenie o rocznym obrocie podmiotu gospodarczego oraz jego rocznym obrocie w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia, uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.
Jeżeli z wyjątkowego powodu, który instytucja zamawiająca uzna za uzasadniony, podmiot gospodarczy nie może dostarczyć wymienionych wyżej dokumentów, swoją zdolność ekonomiczną i finansową może on udowodnić, przedstawiając inny dokument, który instytucja zamawiająca uzna za właściwy. W każdym przypadku instytucję zamawiającą należy co najmniej powiadomić o wyjątkowych powodach i podać ich uzasadnienie. Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu celem zweryfikowania zdolności ekonomicznej i finansowej podmiotu gospodarczego oraz prawo do pozyskiwania dodatkowych informacji lub objaśnień z wykorzystaniem dowolnych odpowiednich środków (witryny internetowe, organy urzędowe itp.).
Instytucja zamawiająca może zwolnić podmiot gospodarczy z obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających, o których mowa powyżej, jeżeli dokumenty takie zostały już jej przedstawione w związku z innym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz z zastrzeżeniem, że dokumenty te spełniają wymagania niniejszego zaproszenia do składania ofert. W takim przypadku podmiot gospodarczy poda informację o zamówieniu i służbach Komisji, którym dokumenty te zostały przedstawione.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w odniesieniu do pkt III.2.2: średni roczny obrót za ostatnie 3 lata obrotowe musi wynosić co najmniej 440 000 EUR.
Ocena spełniania tego wymogu minimalnego zostanie dokonana z uwzględnieniem wszystkich zdolności oferenta, w tym zdolności wszystkich członków łącznie (w przypadku konsorcjum) i wszystkich podwykonawców.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
a) doświadczenie w zakresie dostaw substancji chemicznych i odczynników, potwierdzone odpisem z rejestru handlowego lub zawodowego lub równoważnym dowodem rejestracji;
b) lista podobnych zamówień (pod względem wartości, zakresu i złożoności) zrealizowanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Wykaz poprzednich zamówień musi zawierać informacje na temat dat rozpoczęcia i zakończenia, całkowitej wartości zamówień, zakresu, roli podmiotu gospodarczego i zafakturowanych przez niego kwot. W przypadku zamówień będących w toku realizacji pod uwagę będzie brana wyłącznie część ukończona w okresie referencyjnym.
W przypadku konsorcjum lub podwykonawstwa wymagane dowody muszą zostać przedstawione przez członków konsorcjum lub podwykonawców, na których zdolnościach opiera się oferent w celu spełnienia minimalnych wymogów dotyczących zdolności.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ocena spełniania minimalnych poziomów zdolności zostanie dokonana z uwzględnieniem wszystkich zdolności oferenta, w tym zdolności wszystkich członków łącznie (w przypadku konsorcjum) i wszystkich podwykonawców.
W odniesieniu do pkt III.2.3 lit. b): co najmniej 3 podobne dostawy w ciągu 3 ostatnich lat.
To kryterium zostanie ocenione na poziomie zagregowanym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.7.2015
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.7.2015 - 10:00

Miejscowość:

JRC w Isprze, budynek zewnętrzny, sala nr 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, WŁOCHY.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w otwarciu może uczestniczyć maksymalnie 2 upoważnionych przedstawicieli każdego oferenta. Należy przesłać zgłoszenie do punktu kontaktowego do 15.7.2015, załączając kopię dowodu tożsamości/paszportu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Na wniosek oferenta instytucja zamawiająca może udzielić dodatkowych informacji wyłącznie w celu wyjaśnienia charakteru zamówienia.

Wszelkie zapytania o dodatkowe informacje muszą mieć formę pisemną i należy je składać wyłącznie za pośrednictwem witryny „eTendering” pod adresem https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828 korzystając z opcji „Utwórz pytanie” w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Instytucja zamawiająca nie jest zobowiązana do odpowiedzi na zapytania o dodatkowe informacje otrzymane mniej niż 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
Instytucja zamawiająca może z własnej inicjatywy informować zainteresowane strony o ewentualnych pomyłkach, nieścisłościach, pominięciach lub innych błędach pisarskich w tekście zaproszenia do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące powyższych punktów, będą publikowane w witrynie internetowej „eTendering” wskazanej powyżej. Witryna ta będzie regularnie aktualizowana, a oferenci są zobowiązani zapoznawać się z aktualizacjami i zmianami w trakcie procedury przetargowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: wszelkie uwagi dotyczące procedury udzielania zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w pkt I.1.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu). Taka skarga nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

Odwołanie do organu, o którym mowa w pkt VI.4.1, można złożyć w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia o decyzji o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 433766
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.5.2015