Blago - 195066-2015

Prikaži skrčeni pogled

06/06/2015    S108

Italija-Ispra: Okvirno naročilo za dobavo potrošnega materiala in reagentov za instrument PCR Droplet Digital™ Bio-Rad QX200™

2015/S 108-195066

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče, Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov, Enota za molekularno biologijo in genomiko
Poštni naslov: via Enrico Fermi 2749
Kraj: Ispra VA
Poštna številka: 21027
Država: Italija
Kontaktna oseba: g. Marius Patachia
V roke: B.5 Finance in javna naročila
E-pošta: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Telefaks: +39 0332789434

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: Raziskave.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Okvirno naročilo za dobavo potrošnega materiala in reagentov za instrument PCR Droplet Digital™ Bio-Rad QX200™.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: JRC, Ispra, Italija.

Šifra NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 180 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Enota za molekularno biologijo in genomiko (MBG) na Inštitutu za zdravje in varstvo potrošnikov (IHCP) gosti referenčni laboratorij Evropske unije za gensko spremenjena živila in krmo (EU-RL GMFF, Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta), ki potrjuje analitične metode za odkrivanje, identifikacijo in kvantifikacijo gensko spremenjenih organizmov (GSO) v živilih in krmi.
Kvantitativna PCR (qPCR) je bila do danes zlata standardna tehnologija za rutinsko analizo prisotnosti GSO v živilih in krmi in EU-RL GMFF uporablja qPCR za potrjevanje približno 60 metod za kvantitativno detekcijo GSO.
V zadnjem času pridobiva na veljavi digitalna PCR, ki je nova tehnologija, ki temelji na PCR. Njena različica kapljične digitalne PCR (ddPCR) blagovne znamke Bio-Rad QX200, ki jo je kupil EURL, ima sposobnost delitve vzorca v do 20 000 hkratnih reakcij, s čimer je zagotovljena možnost večje natančnosti in zelo nizke občutljivosti brez potrebe po uporabi certificiranih referenčnih materialov. Takšna tehnologija ima potencial za bolj rutinsko uporabo pri preverjanju in kvantifikaciji GSO v vzorcih s strani laboratorijev za testiranje genskih sprememb.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

33696500 Laboratorijski reagenti

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Predvidena skupna vrednost za obdobje 4 let znaša 180 000 EUR (to vključuje 20 000 EUR za nepredvidene izdatke).
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predložijo gospodarski subjekti bodisi kot samostojni ponudniki ali kot partnerji v konzorciju (z ali brez pravne osebnosti). Podizvajanje je v obeh primerih dovoljeno.
Ponudnik mora jasno navesti vlogo vsakega gospodarskega subjekta – samostojni ponudnik, partner v konzorciju ali podizvajalec. To velja tudi v primeru, da udeleženi subjekti pripadajo isti gospodarski skupini.
Vsak partner v konzorciju prevzema solidarno odgovornost v odnosu do naročnika za izvedbo naročila in postane stran v pogodbi, če bi bila izbrana ponudba konzorcija.
Konzorcij mora imenovati 1 pravni subjekt („vodja“), ki bo v celoti pooblaščen za zadolžitev konzorcija in vseh njegovih članov v času izvajanja naročila ter odgovoren za upravno vodenje naročila (izdajanje računov, prejemanje plačil itd.) v imenu vseh drugih partnerjev.
Podizvajanje je situacija, v kateri izvajalec z drugimi pravnimi subjekti sklene pravne zaveze za izvedbo dela naročila v njegovem imenu. Izvajalec ohrani polno odgovornost v odnosu do naročnika za izvedbo naročila. Kot podizvajanje, ne glede na veljavno nacionalno zakonodajo, se šteje oddaja del samostojnim izvajalcem, zanašanje na dejavnosti ali osebje katerega koli drugega pravnega subjekta, ki ni izvajalec.
Ponudniki morajo navesti delež naročila, ki ga nameravajo oddati v podizvajanje. Prav tako morajo opredeliti vse podizvajalce:
— na sposobnosti katerih se opirajo za izpolnitev najnižjih ravni sposobnosti iz točk III.2.2 in III.2.3,
— katerih posamezni delež naročila znaša več kot 20 %.
Podizvajalci morajo predložiti pismo o nameri, v katerem navedejo pripravljenost za sodelovanje pri izvedbi naročila, kot je določeno v ponudbi.
Med izvajanjem naročila je za vsako spremembo podizvajalca potrebno predhodno pisno soglasje naročnika.
Samostojni ponudnik ali konzorcij se lahko opira tudi na sposobnosti drugih subjektov za izpolnjevanje najnižjih ravni sposobnosti iz točk III.2.2 in III.2.3, ne glede na pravno naravo povezav, ki jih ima z njimi. V tem primeru mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila, na primer s predložitvijo zaveze s strani teh subjektov. Opiranje na sposobnosti tretje strani, ki ni samostojni ponudnik ali član konzorcija, čeprav je del iste gospodarske skupine, se za namene tega postopka šteje kot podizvajanje.
Če je naročilo oddano ponudniku, ki se opira na tretjo stran za zagotovitev več kot 70 % minimalnih zahtev v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo, navedenih v točki III.2.2, bo naročnik zahteval, da ta tretja stran prav tako podpiše pogodbo in skupaj s ponudnikom prevzame solidarno odgovornost za izvedbo.
Vloga in naloge vsakega partnerja konzorcija in imenovanega podizvajalca morajo biti jasno navedene v ponudbi. V spremnem dopisu je treba navesti ime ponudnika (vključno z vsemi partnerji v primeru konzorcija) in podizvajalca(-ev), vključno s tretjimi stranmi, na sposobnosti katerih se ponudnik opira, ter ime ene same kontaktne osebe za ta postopek. V primeru konzorcijev mora spremni dopis podpisati vsak partner ali partner, ki je ustrezno pooblaščen za podpis ponudbe in pogodbe v imenu vseh partnerjev. V slednjem primeru je pooblastilo lahko, na primer, v obliki pooblastila o zastopanju, pisma o nameri ali konzorcijske pogodbe.
Ponudniki (vsi partnerji v primeru konzorcija) morajo predložiti tudi čitljivo kopijo obvestila o imenovanju oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika v poslih s tretjimi stranmi in v sodnih postopkih, ali kopijo objave takšnega imenovanja, če je takšna objava zahtevana v okviru zakonodaje, ki velja za zadevni pravni subjekt. Evidentirati je treba vsak prenos tega pooblastila na drugega zastopnika, ki ni naveden v uradnem imenovanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Merila za izključitev:
Ponudniki ne bodo upravičeni do sodelovanja v tem postopku, če se nahajajo v kateri koli od situacij za izključitev iz členov 106 in 107 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25.10.2012. Ponudniki (vključno s partnerji v konzorciju) in podizvajalci, imenovani v skladu s točko III.1.3, bodo morali podpisati častno izjavo (na voljo na spletni strani naročnika, navedeni v točki I.1), v kateri navedejo, da niso v nobeni od teh situacij.
Izbrani ponudnik (vključno z vsemi partnerji v primeru konzorcija) in vsi podizvajalci, ki jih je ponudnik imenoval v skladu s točko III.1.3, morajo na zahtevo naročnika predložiti podporne dokumente, naštete v členu 143(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29.10.2012.
Naročnik lahko umakne obveznost glede predložitve zahtevanih podpornih dokumentov, če so mu bila ta dokazila že predložena za namene drugega razpisnega postopka in pod pogojem, da dokumenti niso bili izdani pred več kot 1 letom od datuma obvestila o oddaji in da so še zmeraj veljavni. V navedenem primeru mora ponudnik častno izjaviti, da so bila dokumentarna dokazila že zagotovljena v prejšnjem razpisnem postopku, in potrditi, da se njegov položaj ni spremenil.
2. Merila za izbor:
Pravna sposobnost:
Ponudniki (vsi partnerji v primeru konzorcija) morajo dokazati, da imajo pravno sposobnost za izvedbo naročila, s predložitvijo potrdila o vpisu v ustrezen trgovski register ali register poklicev v državi ustanovitve. Če vpis ponudnika v takšen register ni zahtevan ali dovoljen iz razlogov, povezanih z njegovim statutom ali pravnim statusom, lahko naročnik kot zadovoljivo dokazilo sprejme izjavo pod prisego ali potrdilo, članstvo v specifični organizaciji, izrecno pooblastilo ali vpis v register zavezancev za DDV.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje merilo:
— letni promet v višini najnižje ravni sposobnosti.
Vsak ponudnik (vsak partner v primeru konzorcija) in vsak podizvajalec, na sposobnosti katerega se opira ponudnik za izpolnitev najnižjih ravni v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo, mora predložiti naslednja dokazila:
(1) kopijo finančnih poročil (bilance stanja, izkazi poslovnega izida in vse druge povezane finančne informacije) za pretekla 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi, objavljenih in/ali revidiranih, ali, če objava/revizija v okviru zakonodaje države, v kateri je gospodarski subjekt ustanovljen, ni obvezna, natančno in resnično samostojno izjavo ustrezno pooblaščenega zastopnika. Če predloženi dokumenti izkazujejo (neto) (bruto) izgubo v katerem koli od zahtevanih let, mora gospodarski subjekt predložiti drug dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, kot so ustrezne bančne reference ali pismo/izjava pooblaščenega revizorja, ki potrjuje finančno stabilnost gospodarskega subjekta, dokazilo o zavarovanju poklicnega tveganja ali ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matične družbe);
(2) poročilo gospodarskega subjekta o njegovem letnem prometu in letnem prometu na področju tega naročila za pretekla 3 poslovna leta, za katera so bili zaključeni računi.
Če iz izjemnih razlogov, za katere naročnik meni, da so utemeljeni, gospodarski subjekt ne more predložiti referenc, zahtevanih zgoraj, lahko svojo poslovno in finančno sposobnost dokaže s katerimi koli drugimi dokumenti, za katere naročnik meni, da so primerni. V vsakem primeru pa je treba naročnika vsaj obvestiti o izjemnih razlogih in zagotoviti je treba utemeljitve. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati kateri koli drug dokument, ki mu omogoča, da preveri poslovno in finančno sposobnost gospodarskega subjekta, ali pridobiti dodatne informacije in/ali pojasnila s katerimi koli ustreznimi sredstvi (spletne strani, uradni organi itd.).
Naročnik lahko umakne obveznost gospodarskega subjekta glede predložitve dokumentarnih dokazil, navedenih zgoraj, če so mu bila ta dokazila že predložena za namene drugega razpisnega postopka in pod pogojem, da so skladna z zahtevami tega javnega razpisa. Gospodarski subjekt mora v tem primeru zagotoviti sklic na naročilo in službo Komisije, za katero je bilo dokazilo zagotovljeno.
Najnižje ravni morebitnih standardov: V zvezi s točko III.2.2 – povprečni letni promet za pretekla 3 poslovna leta mora znašati vsaj 440 000 EUR.
Ta najnižja raven bo ocenjena za ponudnika kot celoto, vključno s skupnimi sposobnostmi vseh partnerjev v primeru konzorcija in vseh podizvajalcev.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
(a) izkušnje na področju dobave kemikalij in reagentov, dokazane z izvlečkom iz trgovskega registra ali registra poklicev, ali enakovredno dokazilo o ustanovitvi;
(b) seznam podobnih (po vrednosti, obsegu in zahtevnosti) naročil, zaključenih v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudb. Seznam preteklih naročil mora vsebovati podatke o datumih začetka in zaključka, skupno vrednost in obseg naročil, vlogo ter zaračunani znesek gospodarskega subjekta. V primeru naročil, ki so še v teku, se bo upošteval le delež, zaključen v referenčnem obdobju.
V primeru konzorcija ali podizvajanja morajo zahtevana dokazila predložiti tisti partnerji konzorcija/podizvajalci, na katerih sposobnosti se opira ponudnik za izpolnitev najnižjih ravni sposobnosti.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Najnižje ravni sposobnosti bodo ocenjene za ponudnika kot celoto, vključno s skupnimi sposobnostmi vseh partnerjev v primeru konzorcija in vseh podizvajalcev.
V zvezi s točko III.2.3(b) – vsaj 3 podobne dobave v preteklih 3 letih.
To merilo bo ocenjeno na skupni ravni.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Najnižja cena
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.7.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 24.7.2015 - 10:00

Kraj:

JRC Ispra, zunanja stavba, soba 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Na odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 pooblaščena zastopnika na ponudnika. Prijavo je treba poslati na kontaktno točko do 15.7.2015 skupaj s kopijo osebne izkaznice/potnega lista.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
VI.3)Dodatne informacije
Na zahtevo ponudnika lahko naročnik zagotovi dodatne informacije, izključno za pojasnitev narave naročila.

Kakršne koli zahteve za dodatne informacije je treba oddati v pisni obliki samo preko spletne strani za e-razpise na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828 v zavihku „vprašanja in odgovori“, s klikom na povezavo „ustvari vprašanje“.

Naročnik ni obvezan, da odgovori na zahteve za dodatne informacije, prejete manj kot 5 delovnih dni pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.
Naročnik lahko na lastno pobudo obvesti zainteresirane strani o vseh napakah, netočnostih, pomanjkljivostih ali vseh drugih stvarnih napakah v besedilu javnega razpisa.
Vse dodatne informacije, vključno z zgoraj navedenimi, bodo objavljene na spletni strani za e-razpise, navedeni zgoraj. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa ste odgovorni sami.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1.

Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.

Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1 v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27.5.2015