Varor - 195066-2015

Visa förkortad version

06/06/2015    S108

Italien-Ispra: Ramavtal för tillhandahållande av förbrukningsvaror och reagenser som ska användas tillsammans med instrumentet Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System

2015/S 108-195066

Meddelande om upphandling

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska kommissionen, gemensamma forskningscentrumet, institutet för hälsa och konsumentskydd, enheten för molekylärbiologi och genomik
Postadress: Via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra VA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Marius Patachia
Att: B.5 Ekonomi och upphandling
E-post: jrc-ihcp-procurement@ec.europa.eu
Fax: +39 0332789434

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://web.jrc.ec.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Annan: forskning.
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Ramavtal för tillhandahållande av förbrukningsvaror och reagenser som ska användas tillsammans med instrumentet Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: JRC, Ispra, Italien.

NUTS-kod ITC41 Varese

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 180 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Enheten för molekylärbiologi och genomik (MBG) vid institutet för hälsa och konsumentskydd inrymmer EU:s referenslaboratorium för genetiskt modifierade livsmedel och foder (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003), vilket validerar analysmetoder för detektering, identifiering och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder.
Kvantitativ PCR (qPCR) är fram tills idag den gyllene standardtekniken vid rutinanalys av förekomsten av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och i foder och EU:s referenslaboratorium för genetiskt modifierade livsmedel och foder har använt qPCR för validering av cirka 60 metoder för kvantitativ detektering av genetiskt modifierade organismer.
Nuförtiden råder ökad enighet kring en ny PCR-baserad teknik, digital PCR. Dennas Droplet Digital PCR-version (ddPCR) av märket Bio-Rad QX200 som köpts av EU:s referenslaboratorium har kapacitet att kategorisera ett prov i upp till 20 000 samtidiga reaktioner, vilket därmed ger potential för högre precision och väldigt låg känslighet utan krav på att certifierade referensmaterial används. Sådan teknik har potential att inträda i mer rutinmässig användning inom testlaboratorier för genetiskt modifierade organismer för screening och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer i prover.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

33696500 Laboratoriereagenser

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Det sammanlagda beräknade värdet förväntas uppgå till 180 000 EUR under 4 år (detta inbegriper 20 000 EUR för oförutsedda utgifter).
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Se upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Ekonomiska aktörer kan lämna ett anbud antingen som enskild anbudsgivare eller som partner i ett konsortium (som juridisk person eller ej). Hursomhelst är underleverantörer tillåtna.
Anbudsgivaren ska tydligt ange rollen för varje ekonomisk aktör – som enskild anbudsgivare, en partner i ett konsortium eller underleverantör. Detta gäller även där enheterna i fråga tillhör samma ekonomiska grupp.
Varje partner i ett konsortium är solidariskt ansvarig gentemot den upphandlande myndigheten för genomförandet av kontraktet och kommer att utgöra en avtalspart om konsortiets anbud antas.
Konsortiet ska utse 1 juridisk person (”ledaren”) som ska ha full befogenhet att binda konsortiet och alla dess medlemmar under genomförandet av kontraktet och som ska ansvara för den administrativa förvaltningen av kontraktet (fakturering, mottagande av betalningar etc.) för de övriga parternas räkning.
Med utkontraktering avses den situation när uppdragstagaren ingår rättsliga avtal med andra juridiska personer om att genomföra delar av kontraktet för uppdragstagarens räkning. Uppdragstagaren bibehåller fullt ansvar gentemot den upphandlande myndigheten för genomförandet av kontraktet. Anlitande av frilansare eller utnyttjande av verksamhet eller personal tillhörande någon helt annan juridisk person än uppdragstagaren anses som utkontraktering, oberoende av tillämplig nationell lagstiftning.
Anbudsgivare ska ge en uppgift om den andel av kontraktet som de avser att lägga ut på underleverantörer. De ska även namnge alla underleverantörer
— vars kapacitet de förlitar sig på för att uppfylla nivåerna för minimikapacitet enligt rubrikerna III.2.2 och III.2.3,
— vars enskilda andel av kontraktet överstiger 20 %.
Underleverantörer ska tillhandahålla en avsiktsförklaring om försäkran om att delta i genomförandet av kontraktet enligt vad som anges i anbudet.
Alla förändringar av underleverantörer under genomförandet av kontraktet måste först skriftligt godkännas av den upphandlande myndigheten.
En enskild anbudsgivare eller ett konsortium kan även förlita sig på kapaciteten hos andra enheter i syfte att uppfylla nivåerna för minimikapacitet under rubrikerna III.2.2 och III.2.3, oavsett vilka rättsliga förbindelser denne/detta har med dessa. Om så är fallet ska denne styrka för den upphandlande myndigheten att denne kommer att ha de resurser tillhanda som krävs för genomförande av kontraktet, till exempel genom att tillhandahålla ett åtagande å dessa enheters vägnar. Att förlita sig på kapaciteten hos en tredje part som utgör en annan juridisk person än den enskilda anbudsgivaren eller konsortiemedlemmarna, även om denne är en del av samma ekonomiska grupp, anses inom ramen för detta förfarande vara utkontraktering.
Om kontraktet tilldelas en anbudsgivare som förlitar sig på en tredje part för att uppfylla mer än 70 % av de minimikrav för ekonomisk och finansiell kapacitet som förtecknas under rubrik III.2.2 kommer den upphandlande myndigheten att kräva att den tredje parten undertecknar kontraktet och blir gemensamt ansvarig för dess genomförande tillsammans med anbudsgivaren.
Rollen och uppgifterna för varje konsortiepartner och namngivna underleverantörer ska tydligt anges i anbudet. I följebrevet ska anbudsgivarens namn anges (inbegripet alla partner om det rör sig om ett konsortium) liksom underleverantör(er), inbegripet tredje parter vars kapacitet anbudsgivaren förlitar sig på, och namnet på den enda kontaktpersonen för detta förfarande. För konsortier ska följebrevet undertecknas av varje partner, eller av en partner som är vederbörligen bemyndigad att underteckna anbudet och kontraktet å alla partners vägnar. I det senare fallet kan tillståndet till exempel utgöras av en fullmakt, en avsiktsförklaring eller ett konsortieavtal.
Anbudsgivare (alla partner om det rör sig om ett konsortium) ska även tillhandahålla en tydlig kopia av meddelandet om utnämning av de personer som är behöriga att företräda anbudsgivaren i förhandlingar med tredje part och i rättsliga förfaranden, eller en kopia av offentliggörandet av en sådan utnämning om ett offentliggörande krävs enligt den lagstiftning som gäller för den juridiska personen i fråga. All överlåtelse av detta bemyndigande till en annan företrädare som inte anges i den officiella utnämningen ska styrkas.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: 1. Uteslutningskriterier:
Anbudsgivare kommer inte att vara behöriga att delta i detta förfarande om de befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som anges i artiklarna 106 och 107 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25.10.2012. Anbudsgivare (inbegripet konsortiepartner) och underleverantörer som namngivits enligt rubrik III.1.3 ska underteckna försäkran på heder och samvete (tillgänglig på den upphandlande myndighetens webbplats som anges i rubrik I.1) om att de inte befinner sig i någon av dessa situationer.
På begäran av den upphandlande myndigheten ska den utvalda anbudsgivaren (inbegripet alla partner om det rör sig om ett konsortium) och alla underleverantörer som fastställts av anbudsgivaren i enlighet med punkt III.1.3 tillhandahålla de styrkande handlingar som anges i artikel 143.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012.
Den upphandlande myndigheten kan avstå från att kräva att de erfordrade styrkande handlingarna lämnas in om sådana handlingar redan har lämnats in i samband med ett annat upphandlingsförfarande och under förutsättning att utfärdandedatumet för handlingarna inte är längre än 1 år från datumet för meddelande om tilldelning och att de fortfarande är giltiga. I sådana fall ska anbudsgivaren på heder och samvete försäkra att bevishandlingarna redan har lämnats vid ett tidigare upphandlingsförfarande och bekräfta att situationen inte har förändrats.
2. Uttagningskriterier:
Rättslig kapacitet:
Anbudsgivare (alla partner om det rör sig om ett konsortium) ska styrka att de har rättslig kapacitet att genomföra kontraktet genom att tillhandahålla ett intyg på registrering i det relevanta handels- eller yrkesregistret i det land där anbudsgivaren är etablerad/registrerad. Om anbudsgivaren inte behöver eller tillåts registrera sig i ett sådant register på grund av sin bolagsordning eller rättsliga ställning kan den upphandlande myndigheten som tillräckligt bevis komma att godta en försäkran eller ett intyg under ed, medlemskap i en branschorganisation, ett uttryckligt tillstånd eller inskrivning i momsregistret.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Anbudsgivarna ska uppfylla följande kriterium:
— Årsomsättning som uppfyller nivån för minimikapacitet.
Följande bevis ska tillhandahållas av varje anbudsgivare (varje partner om det rör sig om ett konsortium) och varje underleverantör vars kapacitet anbudsgivaren förlitar sig på för att uppfylla nivåerna för minimikapacitet för ekonomisk och finansiell förmåga:
1) Kopia av årsredovisningen (balansräkningar, resultaträkningar och annan tillhörande finansiell information) för de 3 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut upprättats, offentliggjorts och/eller genomgått revision eller, om offentliggörande/revision inte krävs enligt lag i det land där den ekonomiska aktören är etablerad, som enligt ombudets självförsäkran är precis och uppriktig. Om de tillhandahållna handlingarna visar på förlust (netto) (brutto) för något av de efterfrågade åren ska den ekonomiska aktören tillhandahålla en annan handling som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom lämpliga bankintyg eller en skrivelse/redogörelse från auktoriserade revisorer som styrker den ekonomiska aktörens finansiella stabilitet, bevis på yrkesansvarsförsäkring eller en lämplig garanti från tredje part (t.ex. moderbolaget).
2) En uppgift om den ekonomiska aktörens årsomsättning och årsomsättningen inom området som omfattas av kontraktet, under de 3 senaste räkenskapsår för vilka årsbokslut har upprättats.
Om den ekonomiska aktören, av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad, inte kan lägga fram de referenser som erfordras ovan kan den ekonomiska och finansiella kapaciteten styrkas genom någon annan handling som den upphandlande myndigheten anser vara lämplig. Under alla omständigheter ska den upphandlande myndigheten åtminstone meddelas om de exceptionella skälen och motivering ska lämnas. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att begära någon annan handling som möjliggör kontroll av den ekonomiska aktörens ekonomiska och finansiella kapacitet eller att inhämta kompletterande information och/eller förtydliganden genom något lämpligt sätt (webbplatser, officiella organ etc.).
Den upphandlande myndigheten kan avstå från kravet på att en ekonomisk aktör lämnar de bevishandlingar som hänvisas till ovan om sådana handlingar redan har lämnats in i samband med ett annat upphandlingsförfarande och förutsatt att de överensstämmer med kraven i föreliggande anbudsinfordran. I sådana fall ska den ekonomiska aktören tillhandahålla hänvisning till kontraktet och den avdelning inom kommissionen som beviset lämnats till.
Eventuella minimistandardnivåer: För punkt III.2.2 ska den genomsnittliga årsomsättningen för de 3 senaste räkenskapsåren vara minst 440 000 EUR.
Detta minimum kommer att bedömas för anbudsgivaren som en helhet, inbegripet den sammanlagda kapaciteten hos alla partner om det rör sig om ett konsortium och alla underleverantörer.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
a) Erfarenhet inom området tillhandahållande av kemikalier och reagenser vilket ska styrkas genom ett utdrag ur ett handels- eller yrkesregister eller likvärdigt etableringsbevis.
b) En förteckning över liknande (till värde, omfattning och komplexitet) kontrakt som slutförts under de 3 senaste åren innan upphandlingens sista datum. Förteckningen över tidigare kontrakt ska innehålla uppgifter om deras inlednings- och slutdatum, det totala kontraktsbeloppet och omfattning, rollen för och belopp som fakturerats av den ekonomiska aktören. För kontrakt som fortfarande pågår kommer endast den andel som slutförts under referensperioden att beaktas.
För konsortier eller vid utkontraktering gäller att de bevis som erfordras ska lämnas av de konsortiepartner/underleverantörer på vilkas kapacitet anbudsgivaren förlitar sig för att uppfylla minimistandardnivåerna.
Eventuella minimistandardnivåer:
Dessa nivåer för minimikapacitet kommer att bedömas för anbudsgivaren som en helhet, inbegripet den sammanlagda kapaciteten hos alla partner om det rör sig om ett konsortium och alla underleverantörer.
För punkt III.2.3 b, minst 3 liknande leveranser under de 3 senaste åren.
Detta kriterium kommer att bedömas på en sammanlagd nivå.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
20.7.2015
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 24.7.2015 - 10:00

Plats:

JRC Ispra, externa byggnaden, rum 7, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Högst 2 behöriga företrädare per anbudsgivare får närvara när anbuden öppnas. Förfrågan ska skickas till kontaktpunkten före den 15.7.2015 tillsammans med en kopia på id-kort/pass.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
VI.3)Kompletterande information
På anbudsgivarens begäran kan den upphandlande myndigheten lämna ytterligare information enbart i syfte att tydliggöra kontraktets typ.

Alla förfrågningar om ytterligare information ska ske skriftligen och uteslutande genom webbplatsen för e-upphandling på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=828 under fliken ”questions and answers” (frågor och svar) genom att klicka på ”create a question” (ställ en fråga).

Den upphandlande myndigheten har ingen skyldighet att besvara förfrågningar om ytterligare information som mottas mindre än 5 arbetsdagar före sista datum för inlämning av anbud.
Den upphandlande myndigheten kan på eget initiativ informera intresserade parter om fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra skrivfel i anbudsinfordrans text.
Eventuell ytterligare information, inbegripet vad som anges ovan, kommer att publiceras på den ovan angivna webbplatsen för e-upphandling. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges i punkt I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning skjuts upp eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27.5.2015