Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 195179-2017

24/05/2017    S99

Spanje-Alicante: Beheer van de eerstelijnsactiviteiten van het EUIPO

2017/S 099-195179

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante (Alicante)
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2491
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer van de eerstelijnsactiviteiten van het EUIPO.

Referentienummer: AO/003/17.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van diensten in verband met de eerstelijnsactiviteiten van het EUIPO, het beheer van de CRM-database en marketingcampagnes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79511000 Telefoonbedieningsdiensten
79570000 Samenstelling van verzendlijsten en verzenddienst
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het eerstelijnsinformatiecentrum is het team dat instaat voor het beheer van de directe interacties tussen de klanten en het EUIPIO via telefoon, schriftelijk en in persoon. Het team beantwoordt voornamelijk de oproepen naar het algemene EUIPO-telefoonnummer en geeft een antwoord op vragen over EUTM- en RCD-procedures. Het team voert tevens marketingcampagnes uit op specifiek verzoek via telefoon, mail en in de toekomstige onlinechat met betrekking tot de klantbeheeractiviteiten, alsook proactieve begeleiding van de gebruikers in het kader van het gebruik van EUIPO-onlinetools. Bovendien is het team verantwoordelijk voor de follow-up van acties in verband met vragen van gebruikers via uitgaande e-mails en oproepen alsook de vergaring van suggesties en feedback met betrekking tot technische incidenten van de gebruikers.

Aangezien het EUIPO een gedecentraliseerd bureau van de Europese Unie is met gebruikers over de hele wereld, wenst het EUIPO het imago van een dynamische, moderne en transparante overheidsinstantie met een dienstgerichte missie te promoten. Omdat het eerstelijnsinformatiecentrum het eerste contact is dat klanten met het EUIPO hebben, moet het dit imago overbrengen en helpen handhaven.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2017
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2017
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijver mag maximaal 2 personen afvaardigen. Het Bureau moet per fax op het nummer +34 965138500 of per e-mail aan procurement@euipo.europa.eu op de hoogte worden gebracht van de namen en de identiteitsbewijsnummers van de bezoekers vóór 28.6.2017.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates, wijzigingen of antwoorden op vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2017