Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 195179-2017

24/05/2017    S99

Španielsko-Alicante: Riadenie činností prvej úrovne EUIPO

2017/S 099-195179

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Identifikačné číslo organizácie (IČO): V-03965324
Poštová adresa: Avenida de Europa, 4
Mesto/obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Štát: Španielsko
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2491
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Riadenie činností prvej úrovne EUIPO.

Referenčné číslo: AO/003/17.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79510000 Služby cez telefón
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťami prvej úrovne EUIPO, správa databázy CRM a zabezpečenie marketingových kampaní.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79511000 Spojovateľské služby
79570000 Zostavovanie zoznamov adresátov a poštové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prvá úroveň Informačného centra je tím, ktorý riadi priame interakcie medzi zákazníkmi a EUIPO telefonicky, písomne a osobne. Tím hlavne odpovedá na hovory smerované na všeobecné telefónne číslo EUIPO a reaguje na otázky týkajúce sa postupov EUTM (ochranná známka Európskej únie) a RCD (zapísaný dizajn spoločenstva). Zároveň vykonáva marketingové kampane na osobitné požiadanie telefonicky, poštou a v budúcnosti online chatom v súvislosti s činnosťami riadenia zákazníkov, a tiež aktívne navádza používateľov na používanie online nástrojov EUIPO. Tím je okrem toho zodpovedný za sledovanie činností týkajúcich sa otázok používateľov prostredníctvom e-mailov a hovorov, ako aj za zhromažďovanie návrhov a spätnej väzby od používateľov, ktoré súvisia s technickými incidentmi.

Keďže EUIPO je decentralizovanou agentúrou Európskej únie, ktorých používatelia pochádzajú z celého sveta, imidž, ktorý chce EUIPO propagovať, je imidž dynamického, moderného a transparentného verejného orgánu s odbornosťou orientovanou na služby. Keďže prvá úroveň Informačného centra je prvým kontaktom, ktorý zákazníci majú s EUIPO, musí tento imidž vyjadrovať a pomáhať ho zachovať.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 26/06/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/06/2017
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Môžu sa zúčastniť až 2 zástupcovia za jedného uchádzača. Úradu je potrebné oznámiť mená a čísla dokladov totožnosti návštevníkov faxom na číslo +34 965138500 alebo e-mailom na adresu procurement@euipo.europa.eu do 28.6.2017.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby počas výberového konania pravidelne sledovali jej aktualizácie, úpravy alebo odpovede na otázky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/05/2017