Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 195184-2017

24/05/2017    S99

Belgia-Bruksela: Międzynarodowe zarządzanie oceanami – wsparcie naukowe

2017/S 099-195184

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)
Adres pocztowy: Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, Office 12/012
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1210
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/EASME
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Międzynarodowe zarządzanie oceanami – wsparcie naukowe

Numer referencyjny: EASME/EMFF/2016/031.
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zawarcie umowy o usługi dotyczące badania mającego pomóc Komisji Europejskiej w odegraniu roli w międzynarodowym zarządzaniu oceanami, jako wsparcie polityki rozwoju. W badaniu zostaną zdefiniowane projekty budowania zdolności, które UE może wdrożyć w wybranych krajach partnerskich na podstawie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w środkowo-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i na Oceanie Indyjskim. Projekty budowania zdolności będą miały za zadanie pomóc tym krajom w osiąganiu celów wyznaczonych w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG), w szczególności SDG 14: zachowanie i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4 i 1.5).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 250 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę. W Brukseli odbędą się maksymalnie 3 spotkania koordynacyjne z EASME lub Komisją.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu zawarcie umowy o usługi dotyczące badania mającego pomóc Komisji Europejskiej w odegraniu roli w międzynarodowym zarządzaniu oceanami, jako wsparcie polityki rozwoju. W badaniu zostaną zdefiniowane projekty budowania zdolności, które UE może wdrożyć w wybranych krajach partnerskich na podstawie umów o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów w środkowo-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego i na Oceanie Indyjskim. Projekty budowania zdolności będą miały za zadanie pomóc tym krajom w osiąganiu celów wyznaczonych w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDG), w szczególności SDG 14: zachowanie i zrównoważone wykorzystywanie oceanów, mórz i zasobów morskich z myślą o zrównoważonym rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4 i 1.5).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodyki / Waga: 60 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 30 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 10 punktów
Kryterium jakości - Nazwa: całkowita waga jakościowych kryteriów udzielenia zamówienia / Waga: 65 %
Cena - Waga: 35 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Europejski Fundusz Morski i Rybacki na 2016.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 194-348477
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: EASME/EMFF/2016/1.3.1.6/SI2.752326
Nazwa:

Międzynarodowe zarządzanie oceanami – wsparcie naukowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/04/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MRAG Europe Limited
Krajowy numer identyfikacyjny: IE3428556PH
Adres pocztowy: Century House, Harold's Cross Road
Miejscowość: Dublin 6W
Kod NUTS: IE IRELAND
Państwo: Irlandia
E-mail: r.wakeford@mrag.co.uk
Tel.: +44 2072557776
Adres internetowy: www.mrag.co.uk
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MRAG Limited
Krajowy numer identyfikacyjny: GB877701392
Adres pocztowy: 18 Queen Street
Miejscowość: London
Kod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Kod pocztowy: W1J 5PN
Państwo: Zjednoczone Królestwo
E-mail: c.mees@mrag.co.uk
Tel.: +44 2072557783
Adres internetowy: www.mrag.co.uk
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 250 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 219 944.50 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +35 243031
Faks: +35 243032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

termin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Żaden złożony wniosek ani żadna odpowiedź ze strony instytucji zamawiającej bądź skarga dotycząca niewłaściwego administrowania nie będą miały na celu zawieszenia biegu terminu ani nie będą skutkować zawieszeniem biegu terminu wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności, jak również nie będą miały na celu rozpoczęcia na nowo ani nie będą skutkować rozpoczęciem na nowo biegu terminu wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności. Organem właściwym do rozpoznania skargi o unieważnienie jest organ wskazany w pkt VI.4.1.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2017