Услуги - 195195-2017

Компактен изглед

24/05/2017    S99    Европейска инвестиционна банка - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Програми за лидерски умения и за майсторски класове за ръководни кадри

2017/S 099-195195

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 29.4.2017 г., 2017/S 084-162453)

Европейска инвестиционна банка, 98–100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Véronique Paulon. Тел. +352 43791. Електронна поща: cs-procurement@eib.org

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

2.6.2017 (16:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

7.6.2017 (10:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

19.6.2017 (23:59), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

22.6.2017 (10:00), местно време.

[...]