Услуги - 195221-2017

24/05/2017    S99

Бeлгия-Брюксел: Концесия за магазини за посетители в сградата на Дома на европейската история и сградата на Парламентариума в Брюксел

2017/S 099-195221

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Parlamentarium Unit
Електронна поща: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Концесия за магазини за посетители в сградата на Дома на европейската история и сградата на Парламентариума в Брюксел.

Референтен номер: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Основен CPV код
55900000 Търговски услуги по продажби на дребно
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Управление и експлоатация, изцяло на отговорност на концесионера, на услуги на музейни магазини на 2 местоположения: музейният магазин в сградата на Дома на европейската история и магазинът за посетители в центъра за посетители Парламентариум в Брюксел.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Търгът има за цел да се избере концесионер, който да поеме изцяло на своя отговорност управлението и експлоатацията на магазините в сградата на Дома на европейската история магазина за посетители в Парламентариума в Брюксел съгласно условията на договора за концесия и неговите приложения, които представляват неразделна част от него.

Поръчката обхваща целия процес на проектиране и произвеждане или на закупуване на изделия, които да бъдат продавани. Продуктите за продажба трябва да бъдат креативни и иновативни и пряко свързани с естеството на Европейския парламент или Дома на европейската история, с посланието, което те отправят или с тяхната графична идентичност. Продуктите трябва да бъдат с добро качество, оригинални продукти, които са съобразени с белгийското и европейското законодателство. Продуктите трябва да отразяват политиките на Европейския парламент, в частност относно социалните права и опазването на околната среда. Част от продуктовата гама трябва също така да отразява съдържанието на изложбите в Дома на европейската история и Парламентариума.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 84
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Продължителността на концесията може да бъде удължена с помощта на допълнително споразумение за точно определен период, необходим за завършване на конкурентна тръжна процедура, планирана да приключи с подписването на нов договор, обхващащ услугите, които са предмет на тази поръчка.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По отношение на поръчката, която е предмет на тази покана за участие в търг, Европейският парламент изисква от оферентите да имат следните технически и професионални възможности:

— най-малко 3 години опит в проектирането и производството, или закупуването, на висококачествени рекламни материали (аспект за доставка на продукти) и в логистичното, административното и финансовото управление на магазин или магазини (аспект за управление на магазин),

— екип от експерти в областта на управлението на магазини, сред които поне ръководителят на магазина трябва да има най-малко 3 години опит в логистичното, административното и финансовото управление на магазин, както и езикови умения по английски и френски език.

От оферента се изисква да е вписан в съответния професионален или търговски регистър, с изключение на международните организации. В случаите на обединения от икономически оператори, всеки член ще представи доказателство за разрешение за изпълнение на поръчката.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Финансовите и икономически възможности ще бъдат оценявани въз основа на информацията, включена в следните документи, които оферентите трябва да внесат:

— счетоводни баланси или извлечения от счетоводни баланси за последните 2 години, за които осчетоводяването е приключено, където публикуването на счетоводни баланси се изисква от дружественото право на държавата, в която се е установил кандидатът, както и отчети за приходите и разходите за същия период,

— декларация относно оборота на кандидата през последните 2 години в областта на продажбата на сувенири. Кандидатът или групата, към която принадлежи кандидатът, трябва да има минимален общ годишен оборот от 200 000 EUR (за последните 2 години),

— изпълнителят трябва да докаже, че той е осигурен чрез застраховка за гражданска и професионална отговорност и трябва да представи доказателство за плащане на съответните премии при първо поискване от Европейския парламент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Европейският парламент изисква оферентите да имат минимални финансови и икономически възможности, които ще бъдат оценени въз основа на следната информация:

— минимален общ годишен оборот в областта на продажбата на сувенири от 200 000 EUR (за последните 2 години),

— застраховка за гражданска и професионална отговорност.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Техническите и професионалните възможности на икономическите оператори трябва да бъдат потвърдени със следните документи:

а) референтен списък с дейностите на кандидата, свързани с предмета на тази покана за участие в търг, покриващ поне 3 последователни години през последните 5 години. Списъкът трябва да докаже техническата и професионалната компетентност на оферента в проектирането и производството, или закупуването, на висококачествени рекламни материали (аспект за доставка на продукти) и в логистичното, административното и финансовото управление на магазин или магазини (аспект за управление на магазин). За всяка дейност списъкът ще съдържа описание на следното:

— точната роля на оферента и правната форма на търговската дейност (например, управление от собственика, франчайзинг, договор за осигуряване на услуги за клиент),

— референтен списък на гамата от продукти, които се продават. Той трябва да бъде придружен от кратки описания и подходящи изображения (каталози, снимки, интернет страници за артикули, които са били произвеждани и/или продавани от кандидата),

— описание на мястото/местата на продажба: място (град, държава), положение/местоположение (напр. търговски център, музей и др.), размер, работно време, брой наети служители;

б) за персонала, който е пряко отговорен за изпълнението на поръчката, кандидатът трябва да представи подробна автобиография (формат Europass) за управителя на магазина, заедно с удостоверения за образователни и професионални квалификации, доказващи, че той или тя има 3 години опит в логистичното, административното и финансовото управление на магазин, както и езикови умения по английски и френски език.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Европейският парламент изисква от оферентите да имат следните технически и професионални възможности:

— най-малко 3 години опит в проектирането и производството, или закупуването, на висококачествени рекламни материали (аспект за доставка на продукти) и в логистичното, административното и финансовото управление на магазин или магазини (аспект за управление на магазин),

— екип от експерти в областта на управлението на магазини, сред които поне ръководителят на магазина трябва да има най-малко 3 години опит в логистичното, административното и финансовото управление на магазин, както и езикови умения по английски и френски език.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/06/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/07/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейски парламент, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Brussels
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Град: Strasbourg Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Всяко обжалване на решението за възлагане трябва да бъде подадено в рамките на 2 месеца от датата на уведомяване на резултатите.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/05/2017