Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 195221-2017

24/05/2017    S99

Belgien-Bruxelles: Koncession vedrørende butikker for besøgende i Huset for Europæisk Histories og Parlamentariums bygninger i Bruxelles

2017/S 099-195221

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Parlamentarium Unit
E-mail: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Koncession vedrørende butikker for besøgende i Huset for Europæisk Histories og Parlamentariums bygninger i Bruxelles.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
55900000 Detailhandel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forvaltning og drift, udelukkende på koncessionshaverens risiko, af museumsbutikker på 2 steder: museumsbutik i Huset for Europæisk Histories bygning og butikken for besøgende i Parlamentarium-besøgscentret i Bruxelles.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet har til formål at udvælge en koncessionshaver, der vil påtage sig driften og forvaltningen, udelukkende på koncessionshaverens risiko, af butikkerne i Huset for Europæisk Histories bygning og butikken for besøgende i Parlamentarium i Bruxelles, på betingelserne i koncessionskontrakten og bilag hertil, der udgør en integreret del heraf.

Kontrakten dækker hele processen med design og produktion eller indkøb af varer, der skal sælges. Produkterne til salg skal være kreative og innovative og være direkte forbundet med Europa-Parlamentet eller Huset for Europæiske Historie i form af deres art, det budskab, de formidler, eller deres geografiske identitet. Produkter skal være originale produkter af god kvalitet, der overholder belgisk og europæisk lov. Produkter skal afspejle Europa-Parlamentets politikker, navnlig de sociale rettigheder og beskyttelsen af miljøet. Dele af produktsortimentet bør også afspejle indholdet i udstillingerne i Huset for Europæisk Historie og Parlamentarium.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Koncessionens varighed kan forlænges ved en supplerende aftale for en periode, der er strengt nødvendig for fuldførelsen af en konkurrencepræget udbudsprocedure, som skal munde ud i underskrivelsen af en ny kontrakt, der dækker de tjenester, som er genstand for denne kontrakt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Med hensyn til kontrakten, der er genstand for denne opfordring til afgivelse af bud, kræver Europa-Parlamentet af tilbudsgiverne, at de har følgende tekniske og faglige kapacitet:

— mindst 3 års erfaring med design og produktion eller indkøb af pr-artikler af høj kvalitet (produktleveringsaspekt) og med logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik eller butikker (butikledelsesaspekt)

— et team af eksperter inden for butiksledelse, hvoraf som minimum butikslederen skal have mindst 3 års erfaring med logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik, samt sprogkundskaber på engelsk og fransk.

Tilbudsgiveren skal være optaget i et relevant fagligt register eller handelsregister, undtagen internationale organisationer. I tilfælde af bud afgivet af sammenslutninger af økonomiske aktører skal hver enkelt deltager fremlægge bevis for godkendelse til at udføre kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansiel og økonomisk kapacitet vil blive vurderet på grundlag af oplysningerne indeholdt i følgende dokumenter, der skal fremlægges af tilbudsgiverne:

— Balancer eller uddrag heraf for de seneste 2 år, for hvilke regnskaberne er afsluttede, hvor offentliggørelse af balancer er pligtig i henhold til selskabslovgivningen i det land, hvor ansøgeren er etableret, samt resultatopgørelser for den samme periode.

— En erklæring vedrørende ansøgerens omsætning for de seneste 2 år på området for salg af souvenirs. Ansøgeren eller den sammenslutning, som ansøgeren er en del af, skal have en samlet årlig omsætning på mindst 200 000 EUR (for de seneste 2 år).

— Kontrahenten skal dokumentere, at vedkommende er dækket af en offentlig ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring, og skal fremlægge dokumentation for betaling af de tilhørende præmier ved Europa-Parlamentets første anmodning herom.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Revisionsretten kræver af tilbudsgiverne, at de har et minimum af finansiel og økonomisk kapacitet, der vil blive vurderet på baggrund af følgende information:

— samlet årlig mindsteomsætning på området for salg af souvenirs på 200 000 EUR (for de seneste 2 år)

— offentlig ansvarsforsikring og erhvervsansvarsforsikring.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

De økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet skal underbygges ved hjælp af følgende dokumenter:

a) En referenceliste over ansøgerens aktiviteter med relation til genstanden for denne opfordring til afgivelse af bud, der omfatter mindst 3 på hinanden følgende år inden for de seneste 5 år. Listen skal godtgøre tilbudsgiverens teknisk og faglige kompetence inden for design og produktion eller indkøb af pr-artikler af høj kvalitet (produktleveringsaspekt) og inden for logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik eller butikker (butikledelsesaspekt). For hver aktivitet skal listen indeholde en beskrivelse af følgende:

— tilbudsgiverens nøjagtige rolle og den kommercielle aktivitets juridiske form (f.eks. forvaltning ved ejeren, franchise, kontrakt om levering af en tjeneste til en kunde)

— referenceliste over udbuddet af produkterne til salg. Den skal være vedlagt korte beskrivelser og passende billeder (kataloger, fotografier, websteder for varer, der er produceret tidligere og/eller solgt af ansøgeren)

— en beskrivelse af salgsstedet/-stederne: sted (by, land), placering/beliggenhed (f.eks. indkøbscenter, museum osv.), størrelse, åbningstider, antal ansatte medarbejdere.

b) Ansøgeren skal fremlægge et detaljeret CV (Europass-format) for personale med ansvar for kontraktudførelsen, for butikslederen skal CV'et vedlægges certifikater for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, der godtgør at vedkommende har 3 års erfaring med logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik, samt sprogkundskaber på engelsk og fransk.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Europa-Parlamentet kræver, at tilbudsgiverne har følgende tekniske og faglige kapacitet:

— mindst 3 års erfaring med design og produktion eller indkøb af pr-artikler af høj kvalitet (produktleveringsaspekt) og med logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik eller butikker (butikledelsesaspekt)

— et team af eksperter inden for butiksledelse, hvoraf som minimum butikslederen skal have mindst 3 års erfaring med logistisk, administrativ og finansiel drift af en butik, samt sprogkundskaber på engelsk og fransk.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/06/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/07/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

European Parliament, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: rue Wiertz 60
By: Brussels
Postnummer: 1047
Land: Belgien
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager vedrørende tildelingen skal indgives inden for 2 måneder efter offentliggørelsen af resultaterne.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2017