Usluge - 195221-2017

24/05/2017    S99

Belgija-Bruxelles: Koncesija za prodavaonice za posjetitelje zgrade Doma europske povijesti i zgrade Parlamentarija u Bruxellesu

2017/S 099-195221

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Parlamentarium Unit
E-pošta: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koncesija za prodavaonice za posjetitelje zgrade Doma europske povijesti i zgrade Parlamentarija u Bruxellesu

Referentni broj: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55900000 Usluge trgovine na malo
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Upravljanje i rad, u cijelosti na vlastiti rizik koncesionara, muzejskim prodavaonicama na 2 lokacije: muzejska prodavaonica u Domu europske povijesti i prodavaonica za posjetitelje Parlamentarija u središtu Bruxellesa.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je natječaja odabir koncesionara koji prihvaća voditi rad i upravljati, u cijelosti na vlastiti rizik koncesionara, prodavaonicama zgrade Doma europske povijesti i prodavaonicom za posjetitelje u Parlamentariju u Bruxellesu u skladu s ugovorom o koncesiji i njegovim prilozima, koji su njegov sastavni dio.

Ugovorom je obuhvaćen cijeli postupak osmišljavanja i proizvodnje nabavnih predmeta koji će se prodavati. Proizvodi na prodaju moraju biti kreativni te inovativni te izravno biti povezani s Europskim parlamentom ili Domom europske povijesti svojom prirodom, porukom koju prenose ili grafičkim identitetom. Proizvodi moraju biti dobre kvalitete, izvorni proizvodi koji su u skladu s belgijskim i europskim zakonodavstvom. Proizvodi moraju odražavati politiku Europskog parlamenta, osobito u pogledu socijalnih prava i očuvanja okoliša. Dio asortimana proizvoda trebao bi odražavati i sadržaj izložbi u Domu europske povijesti i Parlamentariju.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 84
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Trajanje koncesije može se produljiti pomoću dodatnog sporazuma na strogo ograničeno razdoblje za dovršetak konkurentnog postupka nadmetanja namijenjenog potpisivanju novog ugovora koji obuhvaća usluge, koje su predmet ovog ugovora.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

U skladu s ugovorom koji je predmet ovog poziva na nadmetanje, Europski parlament traži od ponuditelja sljedeće tehničke i stručne sposobnosti:

— barem 3 godine iskustva u osmišljavanju i proizvodnji, ili kupnji, promidžbenih predmeta visoke kvalitete (aspekt opskrbe) te u logističkom, administrativnom i financijskom vođenju prodavaonice ili prodavaonica (aspekt vođenja prodavaonice),

— tim stručnjaka u području vođenja prodavaonica, među kojima barem voditelj prodavaonice mora imati barem 3 godine iskustva u logističkom, administrativnom i financijskom upravljanju prodavaonicom, kao i jezične vještine u području engleskog i francuskog jezika.

Od ponuditelja se zahtijeva upis u relevantni strukovni ili obrtni registar, osim u slučaju međunarodnih organizacija. U slučaju zajednica gospodarskih subjekata, svaki će član dokazati svoju ovlaštenost za izvršenje ugovora.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Financijska i ekonomska sposobnost ocijenit će se na temelju informacija koje je ponuditelj priložio u sljedećim dokumentima:

— bilance ili izvadci iz bilanci za posljednje 2 godine za koje su računi zaključeni, ako je izdavanje bilanci propisano zakonom o trgovačkim društvima države u kojoj natjecatelj ima poslovni nastan, kao i izvještaji o dobiti i gubitku za isto razdoblje,

— izjava o prometu natjecatelja u posljednje 2 godine u području prodaje suvenira. Natjecatelj ili zajednica kojoj natjecatelj pripada moraju imati najmanji ukupni godišnji promet od 200 000 EUR (za posljednje 2 godine),

— ugovaratelj mora dokazati da je pokriven osiguranjem od javne i profesionalne odgovornosti za štetu, te mora dostaviti dokaz o uplati odgovarajućih premija na prvi zahtjev Europskog parlamenta.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Europski parlament zahtijeva da ponuditelji imaju minimalne financijske i ekonomske sposobnosti koja će biti procijenjene prema sljedećim kriterijima:

— najmanji ukupni godišnji promet u području prodaje suvenira od 200 000 EUR (za posljednje 2 godine),

— osiguranje od javne i profesionalne odgovornosti za štetu.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Tehničke i profesionalne sposobnosti gospodarskih subjekata bit će potkrijepljene sljedećim dokumentima:

a) referentni popis natjecateljevih aktivnosti povezanih s predmetom ovog poziva na nadmetanje, koji obuhvaća barem 3 uzastopne godine tijekom posljednjih 5 godina. Popisom se mora dokazati tehnička i stručna sposobnost ponuditelja u osmišljavanju i proizvodnji, ili kupnji, promidžbenih predmeta visoke kvalitete (aspekt opskrbe) te u logističkom, administrativnom i financijskom vođenju prodavaonice ili prodavaonica (aspekt vođenja prodavaonice). Za svaku aktivnost popis će sadržavati opis sljedećeg:

— detaljnu ulogu ponuditelja i pravni oblik komercijalne aktivnosti (primjerice, vlasnikovo upravljanje, franšiza, ugovor za pružanje usluga klijentu),

— referentni popis asortimana prodavanih proizvoda. Mora biti popraćen kratkim opisima i odgovarajućim slikama (katalozi, fotografije, mrežne stranice za predmete koje je natjecatelj prethodno proizveo i/ili prodavao),

— opis prodajnog(ih) mjesta: mjesto (grad, zemlja), položaj/lokacija (npr. tržni centar, muzej, itd.), veličina, radno vrijeme, broj zaposlenog osoblja;

b) za osoblje izravno odgovorno za provedbu ugovora, natjecatelj mora dostaviti detaljan životopis (u formatu Europass) za voditelja prodavaonice, zajedno s potvrdama o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama kojima se dokazuje da on ili ona imaju 3 godine iskustva u logističkom, administrativnom i financijskom upravljanju prodavaonicom, kao i jezične vještine u području engleskog i francuskog jezika.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

Europski parlament od ponuditelja zahtijeva da imaju sljedeću tehničku i stručnu sposobnost:

— barem 3 godine iskustva u osmišljavanju i proizvodnji, ili kupnji, promidžbenih predmeta visoke kvalitete (aspekt opskrbe) te u logističkom, administrativnom i financijskom vođenju prodavaonice ili prodavaonica (aspekt vođenja prodavaonice),

— tim stručnjaka u području vođenja prodavaonica, među kojima barem voditelj prodavaonice mora imati barem 3 godine iskustva u logističkom, administrativnom i financijskom upravljanju prodavaonicom, kao i jezične vještine u području engleskog i francuskog jezika.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/06/2017
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/07/2017
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Europski parlament, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Brussels
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba protiv dodjele ugovora mora se podnijeti unutar 2 mjeseca od objave rezultata.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/05/2017