Diensten - 195221-2017

24/05/2017    S99

België-Brussel: Concessie voor bezoekerswinkels in het gebouw van het Huis van de Europese geschiedenis en het gebouw van het Parlamentarium in Brussel

2017/S 099-195221

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Parlamentarium Unit
E-mail: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie voor bezoekerswinkels in het gebouw van het Huis van de Europese geschiedenis en het gebouw van het Parlamentarium in Brussel.

Referentienummer: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55900000 Detailhandelsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beheer en exploitatie, volledig op eigen risico van de concessiehouder, van de diensten van museumwinkels op 2 locaties: de museumwinkel in het gebouw van het Huis van de Europese geschiedenis en de bezoekerswinkel in het bezoekerscentrum van het Parlamentarium in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding is bedoeld om een concessiehouder te selecteren die instaat voor de exploitatie en het beheer, volledig op risico van de concessiehouder, van de winkels in het gebouw van het Huis van de Europese geschiedenis en de bezoekerswinkel in het Parlamentarium in Brussel volgens de voorwaarden van de concessieovereenkomst en de bijlagen ervan, die er integraal deel van uitmaken.

De opdracht heeft betrekking op het volledige proces van ontwerp en productie of aankoop van te verkopen artikelen. De te koop aangeboden producten moeten creatief en innovatief zijn en door hun aard, de boodschap die ze overbrengen of hun grafische identiteit rechtstreeks verband houden met het Europees Parlement of het Huis van de Europese geschiedenis. Het moet gaan om originele producten van goede kwaliteit die aan de Belgische en Europese wetgeving voldoen. De producten moeten de beleidslijnen van het Europees Parlement weerspiegelen, in het bijzonder met betrekking tot sociale rechten en milieubescherming. Een deel van het productgamma moet ook de inhoud van de tentoonstellingen in het Huis van de Europese geschiedenis en het Parlamentarium weerspiegelen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de looptijd van de concessie kan worden verlengd door een bijkomende overeenkomst voor een periode die strikt noodzakelijk is voor de voltooiing van een procedure voor een oproep tot mededinging die moet leiden tot de ondertekening van een nieuwe overeenkomst voor de diensten die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

voor de opdracht die het voorwerp is van deze uitnodiging tot inschrijving eist het Europees Parlement van de inschrijvers dat zij over de volgende technische en beroepsbekwaamheid beschikken:

— minstens 3 jaar ervaring met het ontwerp en de productie, of de aankoop, van hoogkwalitatieve promotieartikelen (aspect productlevering) en met de logistieke, administratieve en financiële leiding van een winkel of winkels (aspect winkelbeheer),

— een team van deskundigen op het gebied van winkelbeheer, van wie minstens de winkelbeheerder minstens 3 jaar ervaring moet hebben met het logistieke, administratieve en financiële beheer van een winkel, alsook taalvaardigheden in het Engels en Frans.

De inschrijver moet ingeschreven zijn in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties. Bij een combinatie van ondernemers moeten alle leden de bovengenoemde bewijsstukken overleggen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld op basis van de informatie in de volgende documenten die door de inschrijvers moeten worden overgelegd:

— balansen of uittreksels uit de balansen van de laatste 2 volledige boekjaren, indien de vennootschapswetgeving van het land waar de gegadigde is gevestigd publicatie van de balans voorschrijft, alsook de winst-en-verliesrekeningen voor dezelfde periode,

— een verklaring betreffende de omzet van de gegadigde over de laatste 2 jaar op het gebied van de verkoop van souvenirs. De gegadigde, of groep waarvan hij deel uitmaakt, moet een minimale totale jaaromzet van 200 000 EUR (in de laatste 2 jaar) hebben,

— de contractant moet aantonen dat hij is gedekt door een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en een verzekering tegen beroepsrisico's, en moet het bewijs leveren van betaling van de overeenstemmende premies zodra het Europees Parlement hiernaar vraagt.

Eventuele minimumeisen:

het Europees Parlement vereist dat inschrijvers een minimale financiële en economische draagkracht hebben, die zal worden beoordeeld op basis van de volgende informatie:

— totale jaaromzet op het gebied van de verkoop van souvenirs van minstens 200 000 EUR (in de laatste 2 jaar),

— wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering en verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de ondernemers moeten hun technische en beroepsbekwaamheid aantonen door middel van de volgende documenten:

a) een referentielijst van de activiteiten van de gegadigde met betrekking tot het onderwerp van deze uitnodiging tot inschrijving, die betrekking heeft op minstens 3 opeenvolgende jaren tijdens de laatste 5 jaar. De lijst moet de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver aantonen met betrekking tot het ontwerp en de productie, of de aankoop, van hoogkwalitatieve promotieartikelen (aspect productlevering) en de logistieke, administratieve en financiële leiding van een winkel of winkels (aspect winkelbeheer). Voor elke activiteit bevat de lijst een beschrijving van:

— de precieze functie van de inschrijver en de rechtsvorm van de handelsactiviteit (bijvoorbeeld beheer door de eigenaar, franchise, overeenkomst voor dienstverlening aan een klant),

— de referentielijst van het verkochte productgamma. Deze lijst moet vergezeld zijn van korte beschrijvingen en gepaste afbeeldingen (catalogi, foto's, websites voor artikelen die de gegadigde eerder heeft geproduceerd en/of verkocht),

— een beschrijving van het (de) verkooppunt(en): plaats (stad, land), vestiging/locatie (bijv. winkelcentrum, museum enz.), omvang, openingstijden, aantal personeelsleden;

b) voor personeelsleden die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst moet de gegadigde een gedetailleerd cv (Europass-formaat) overleggen voor de winkelbeheerder, samen met de attesten van opleidings- en beroepskwalificaties waaruit blijkt dat hij of zij 3 jaar ervaring heeft met het logistieke, administratieve en financiële beheer van een winkel, alsook taalvaardigheden in het Engels en Frans.

Eventuele minimumeisen:

het Europees Parlement eist van inschrijvers dat ze over de volgende technische en beroepsbekwaamheid beschikken:

— minstens 3 jaar ervaring met het ontwerp en de productie, of de aankoop, van hoogkwalitatieve promotieartikelen (aspect productlevering) en met de logistieke, administratieve en financiële leiding van een winkel of winkels (aspect winkelbeheer),

— een team van deskundigen op het gebied van winkelbeheer, van wie minstens de winkelbeheerder minstens 3 jaar ervaring moet hebben met het logistieke, administratieve en financiële beheer van een winkel, alsook taalvaardigheden in het Engels en Frans.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel, BELGIË.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

elk beroep tegen het gunningsbesluit moeten worden ingediend binnen 2 maanden na de kennisgeving van de resultaten.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2017