Servicii - 195221-2017

24/05/2017    S99

Belgia-Bruxelles: Concesiune privind magazinele pentru vizitatori din clădirea Casei Istoriei Europene și din clădirea Parlamentarium din Bruxelles

2017/S 099-195221

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Parlamentarium Unit
E-mail: VisitCenterProject@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2355
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesiune privind magazinele pentru vizitatori din clădirea Casei Istoriei Europene și din clădirea Parlamentarium din Bruxelles.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/320.
II.1.2)Cod CPV principal
55900000 Servicii de vânzare cu amănuntul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Gestionarea și exploatarea, în întregime pe propriul risc al concesionarului, a serviciilor de magazin al muzeului de la 2 locații: magazinul muzeului din clădirea Casei Istoriei Europene și magazinul pentru vizitatori din centrul pentru vizitatori Parlamentarium din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 100 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitația are ca scop selectarea unui concesionar care acceptă gestionarea și exploatarea, în întregime pe propriul risc al concesionarului, a magazinelor din clădirea Casei Istoriei Europene și a magazinului pentru vizitatori din Parlamentarium din Bruxelles, conform termenilor din contractul de concesionare și anexele la acesta, care fac parte integrantă din contract.

Contractul acoperă întregul proces de proiectare și producție sau achiziționare a articolelor destinate vânzării. Produsele de vânzare trebuie să fie creative și inovatoare și direct corelate cu Parlamentul European sau Casa Istoriei Europene prin natura lor, mesajul pe care îl transmit sau identitatea lor grafică. Produsele trebuie să fie de bună calitate, produse originale conforme cu legislația belgiană și cu legislația europeană. Produsele trebuie să reflecte politicile Parlamentului European, în special privind drepturile sociale și protecția mediului. O parte din gama de produse trebuie să reflecte, de asemenea, conținutul expoziției din Casa Istoriei Europene și Parlamentarium.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 84
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata de concesionare poate fi prelungită prin intermediul unui acord suplimentar pentru o perioadă strict necesară pentru finalizarea unei proceduri de licitație competitive, care are ca finalitate semnarea unui nou contract care să acopere serviciile care fac obiectul acestui contract.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cu privire la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, Parlamentul European solicită ca ofertanții să dețină următoarea capacitate tehnică și profesională:

— cel puțin 3 ani de experiență în proiectarea și producția sau achiziționarea de articole promoționale de înaltă calitate (aspect privind furnizarea produselor) și în gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin sau a unor magazine (aspect privind gestionarea magazinului);

— o echipă de experți în domeniul gestionării magazinelor, dintre care cel puțin administratorul magazinului trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin, precum și competențe lingvistice în limbile engleză și franceză.

Ofertantul trebuie să fie înscris într-un registru al profesiilor sau al comerțului relevant, cu excepția organizațiilor internaționale. În cazul grupurilor de operatori economici, fiecare membru va furniza dovada autorizării de a executa contractul.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitatea financiară și economică va fi evaluată pe baza informațiilor din următoarele documente care trebuie înaintate de ofertanți:

— bilanțurile sau extrase din bilanțurile pentru ultimele 2 exerciții financiare încheiate, în cazul în care publicarea bilanțului este prevăzută de legea societăților comerciale din țara în care este stabilit candidatul, precum și conturile de profit și pierdere pentru aceeași perioadă;

— o declarație privind cifra de afaceri a candidatului în ultimii 2 ani în domeniul comercializării de suveniruri. Candidatul sau grupul din care face parte candidatul trebuie să aibă o cifră de afaceri totală anuală minimă de 200 000 EUR (pentru ultimii 2 ani);

— contractantul trebuie să demonstreze că este acoperit de o asigurare de răspundere civilă și răspundere profesională și trebuie să furnizeze dovezi privind plata primelor corespunzătoare, la prima cerere din partea Parlamentului European.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Parlamentul European solicită ofertanților să dispună de o capacitate financiară și economică minimă, care va fi evaluată pe baza următoarelor informații:

— cifră de afaceri anuală totală minimă în domeniul comercializării de suveniruri în valoare de 200 000 EUR (pentru ultimii 2 ani);

— o asigurare de răspundere civilă și răspundere profesională.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici va fi confirmată de următoarele documente:

a) o listă de referință a activităților candidatului legate de obiectul acestei invitații la licitație, acoperind cel puțin 3 ani consecutivi din ultimii 5 ani. Lista trebuie să demonstreze capacitatea tehnică și profesională a ofertantului în ceea ce privește proiectarea și producția sau achiziționarea de articole promoționale de înaltă calitate (aspect privind furnizarea produselor) și gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin sau a unor magazine (aspect privind gestionarea magazinului). Pentru fiecare activitate, lista va conține o descriere a următoarelor:

— rolul exact al ofertantului și forma juridică a activității comerciale (de exemplu, gestionarea de către proprietar, franciză, contract de prestare a unui serviciu pentru un client);

— listă de referință cu gama de produse vândute. Aceasta trebuie să fie însoțită de descrieri succinte și imagini corespunzătoare (cataloage, fotografii, site-uri pentru articolele produse și/sau vândute anterior de către candidat);

— o descriere a punctului (punctelor) de vânzare: locul (orașul, țara), situația/locația (de exemplu, centru comercial, muzeu etc.), dimensiunea, programul de lucru, numărul de angajați;

b) pentru personalul direct responsabil cu executarea contractului, candidatul trebuie să furnizeze un CV detaliat (în format Europass) pentru administratorul magazinului, împreună cu certificatele pentru calificările educaționale și profesionale, care să ateste că acesta are cel puțin 3 ani de experiență în gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin, precum și competențe lingvistice în limbile engleză și franceză.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Parlamentul European solicită ca ofertanții să dețină următoarea capacitate tehnică și profesională:

— cel puțin 3 ani de experiență în proiectarea și producția sau achiziționarea de articole promoționale de înaltă calitate (aspect privind furnizarea produselor) și în gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin sau a unor magazine (aspect privind gestionarea magazinului);

— o echipă de experți în domeniul gestionării magazinelor, dintre care cel puțin administratorul magazinului trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență în gestionarea logistică, administrativă și financiară a unui magazin, precum și competențe lingvistice în limbile engleză și franceză.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/06/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/07/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, rue Wiertz 60, 1047 Brussels, BELGIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Orice cale de atac împotriva deciziei de atribuire trebuie introdusă în termen de 2 luni de la notificarea rezultatelor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/05/2017