Varer - 195326-2022

13/04/2022    S73

Danmark-Viborg: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2022/S 073-195326

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Koefoed
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rm.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse vedr. anskaffelsen af en autoklave til Hospitalsapoteket, Region Midtjylland

Sagsnr.: ESDH sagsnr. 1-31-72-709-21
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører indkøb af én (1) autoklave inklusiv vakuumpumpe og dampgenerator, to (2) transportvogne, én (1) indsats, én (1) indsats (option), serviceaftale (option) og uddannelse til Nyt Hospitalsapotek, Region Midtjylland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 236 807.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
31100000 Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
33191000 Udstyr til sterilisation, desinfektion og hygiejne
50400000 Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr og præcisionsudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Skejby, Aarhus.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver fremstiller medicin til AUH i henhold til EU-GMP herunder BEK 477 (BEK nr. 477 af 08/05/2013 Bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker). Derudover leverer Ordregiver medicin til sygehuse i regionen og patienter i hjemmet.

I forbindelse med etableringen af ​​det nye hospitalsapotek i Skejby (NHA) skal der indkøbes en ny autoklave. Autoklaven skal kunne godkendes til at stå i et renrum af klasse C (se Eudralex – Bind 4 – Bilag 1 Fremstilling og sterile lægemidler (Udkast 2. december 2020) og Eudralex – Bind 4 – Kapitel 3 Lokaler og udstyr, 1. marts 2015) til autoklaveringsredskaber og til terminalsterilisering af færdige produkter.

Dette udbud vedrører indkøb af:

- Én (1) autoklave inklusive vakuumpumpe og dampgenerator

- To (2) transportvogne

- En (1) indsats + en (1) indsats (option)

- Serviceaftale (option), jf. pkt. Appendix C

- Uddannelse, jf. pkt. Udkast til kontrakt afsnit 1.7

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 20%
Kvalitetskriterium - Navn: Data og test / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1. Ordregiver kan som option aktivere Serviceaftalen jf. Appendix C – Service Agreement i år 2,3 og 4.

2. Ordregiver kan som option forlænge Serviceaftalen jf. Appendix C i år 5,6 og 7.

3. Ordregiver kan som option forlænge Serviceaftalen jf. Appendix C i år 8,9 og 10.

4. Ordregiver har som option mulighed for at købe én indsats jf. Appendix J – Price List, fane A.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med offentligt udbud
Forklaring:

Region Midtjylland har ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 235-616123 som offentligt udbud, udbudt nærværende kontrakt om levering af en autoklave med tilhørende dele og optioner. Ved tilbudsfristens udløb modtog Region Midtjylland kun et tilbud, som måtte erklæres ikkeforskriftsmæssigt, da tilbuddet ikke levede op til kravene i udbudsmaterialet. Herefter har Region Midtjylland gennemført udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, jf. Udbudslovens § 61, stk. 2, nr. 1 samt § 61, stk. 4.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 235-616123

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
08/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: A&H Medical
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 236 807.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
By: Finder ikke anvendelse
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/04/2022