Supplies - 195448-2020

28/04/2020    S83    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Romania-Filiași: Steriliser

2020/S 083-195448

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Filișanilor
National registration number: 5077722
Postal address: Str. Racoțeanu nr. 200
Town: Filiași
NUTS code: RO411
Postal code: 205300
Country: Romania
Contact person: Cristina-Adriana Voicu
E-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com
Telephone: +40 251441130
Fax: +40 251441234

Internet address(es):

Main address: www.spitalulfiliasi.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100093781
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziționare „Sterilizator cu abur – 1 bucată” pentru Spitalul Filișanilor

Reference number: 1/2020
II.1.2)Main CPV code
33191100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achiziționare „Sterilizator cu abur – 1 bucată” pentru Spitalul Filisanilor.

Valoarea fara TVA pentru contractul de furnizare produse „Sterilizator cu abur – 1 bucată” este de 280 000,00 RON.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 280 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO411
Main site or place of performance:

Spitalul Filisanilor, Bulevardul Racoțeanu nr. 200, Filiași, Dolj.

II.2.4)Description of the procurement:

Achiziționare „Sterilizator cu abur – 1 bucată” pentru Spitalul Filisanilor.

Se doreste achizitionarea unui sterilizator cu abur, cu scopul de a asigura sterilizarea tuturor instrumentelor si materialelor destinate sterilizarii cu abur in spital.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de garantie acordata va fi exprimata in luni si va fi de minimum 24 de luni, maximum 48 de luni. O perioada mai mica de 24 de luni duce la declararea ca neconforma a ofertei. Oferta cu durata de garantie de 24 de luni va primi 0,00 puncte. Oferta cu durata de garantie mai mare de 48 de luni nu va fi punctata suplimentar si va primi punctajul de 15 puncte. Oferta cu durata de garantie de 48 de luni va primi punctajul de 15 puncte. Pentru ofertele cu durata de garantie cuprinsa intre 24 de luni si 48 de luni, punctajul va fi acordat conform algoritmului de calcul. / Weighting: 15
Price - Weighting: 85
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Justificarea este necesara pentru verificarea faptului ca ofertantii nu se afla in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link-ului: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabase/espd/filter).

Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Verificarea cerintei este necesara pentru ca autoritatea contractanta sa nu atribuie contractul unui ofertant care se afla in situatiile expres prevazute de lege, la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, respectiv:

1. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a luat cunoştinţă în orice alt mod, că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:

(a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(b) infracţiuni de corupţie prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(e) spălarea banilor prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare sau finanţarea terorismului prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

(g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale comunităţilor europene din 27 noiembrie 1995;

2. Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Art. 165:

1. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoştinţă că şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat;

2. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat;

3. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Art. 167:

1. Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

(a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;

(b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;

(c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

(d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

(e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;

(f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;

(g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;

(h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

(i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarea de produse similare cu cel care face obiectul prezentei proceduri.

Justificare: documentul confirmă dacă ofertantul are obiect de activitate principal şi/sau secunda [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii trei ani produse similare la nivelul unui contract/mai multor contracte, a caror valoare cumulata a fost de minimum valoarea pentru care depune oferta, dupa cum urmeaza: sterilizator cu abur = 280 000,00 RON.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a se prezenta la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sau, in orice moment, pe durata desfasurarii procedurii, daca acest lucru este necesar pentru asigurarea corespunzatoare a procedurii. Se vor prezenta in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica urmatoarele: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, prin care sa confirme livrarile de produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire. Din aceste documente, trebuie sa reiasa: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul si datele de contact ale acestuia, precum si ponderea pentru care a fost responsabil impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcat in SEAP, in sectiunile specifice disponibile pentru operatorii economici inregistrati in SEAP. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant, se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE, separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Se va solicita tuturor ofertanţilor sa prezinte acordul de subcontractare odată cu oferta si DUAE pana la data-limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probează cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător la solicitarea autoritatii contractante. Prin solicitarea cerintei de experienta similara, autoritatea contractanta se asigura ca viitorul contractant va detine experienta necesara raportata la complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit si va asigura indeplinirea in cele mai bune conditii ale furnizarii produselor, asa cum au fost impartite pe loturi, cerinta ce sa va putea demonstra prin prezentarea unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasă experienta similara pentru furnizarea produselor.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/10/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/06/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Interactiunea cu ofertantii se va desfasura dupa urmatoarele reguli:

— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

— Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160, 161 din Legea nr. 98/2016. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP, la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare;

— Operatorul economic depune oferta, DUAE, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, documentele de calificare, raspunsurile la solicitarile de clarificari numai prin mijloace electronice in SEAP. Toate documentele incarcate in SEAP se semneaza cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Titularul semnaturii electronice va fi nominalizat in DUAE, la capitolul Informatii, privind reprezentantii operatorului economic;

— In urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalti, faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi. In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti cu preturi egale situati pe locul 2, acestora li se vor solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantilor situati initial pe locul 1. In situatia in care exista doi sau mai multi ofertanti cu preturi egale, situati pe locul 3, acestora li se va solicita preturi noi ce nu pot avea o valoare mai mica decat a ofetantantilor situati initial, pe locul 2. Acordul-cadru se va incheia cu maximum trei operatori economici.

Neprezentarea propunerii tehnice sau/si financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Notă: modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

— Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau a altor avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici;

— În vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP, a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet address: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și vor fi soluționate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Filișanilor
Postal address: Bulevardul Racoțeanu nr. 200, județ Dolj
Town: Filiași
Postal code: 205300
Country: Romania
E-mail: spitalul_filiasi@yahoo.com
Telephone: +40 251441130
Fax: +40 251441130

Internet address: www.spitalulfiliasi.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/04/2020