Dodávky - 195449-2020

28/04/2020    S83

Slovensko-Trenčín: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2020/S 083-195449

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31118259
Poštová adresa: Študentská 2
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 911 50
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Hošták, PhD., MBA
E-mail: ceglass@p-m.sk
Telefón: +421 327400500
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.tnuni.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2422
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/421074
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

II.1.2)Hlavný kód CPV
38000000 Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho laboratórneho zariadenia, jeho umiestnenie v existujúcom objekte vrátane nevyhnutných stavebných úprav podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 362 859.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51430000 Inštalácia laboratórnych zariadení
71000000 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
45214610 Stavebné práce na objektoch budov laboratórií
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, objekt B rektorátnej budovy

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka špeciálnej technológie a laboratórnych zariadení na účely realizácie vedeckého výskumu a vývoja a nevyhnutné stavebné úpravy, resp. úplné prispôsobenie priestorov špecifickým podmienkam, ktoré si zariadenia určené na potreby vedeckého výskumu vyžadujú. Verejný obstarávateľ požaduje zriadenie nových laboratórií dodaním a inštaláciou, resp. zabudovaním technológie a laboratórnych zariadení, vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu nevyhnutných stavebných úprav súvisiacich s dodávkou a inštaláciou technológií a laboratórnych zariadení, ako aj s vybudovaním potrebného pracovného a sociálneho zázemia pre obslužný personál, zaškolenie personálu, záručný servis počas záručnej doby.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 362 859.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu: 313011R453

II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponuky zloženie zábezpeky.

Výška zábezpeky: 100 000,00 EUR (stotisíc) .

Spôsob zloženia zábezpeky a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v Kapitole A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť III. Príprava a obsah ponuky, bod 13. Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na vybrané prístroje, ktorých zoznam je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov; platobné podmienky vzťahujúce sa k preddavkom sú uvedené v Článku XX. Platobné podmienky návrhu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona.

Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa s účinnosťou od 1. decembra 2019 mení § 32 ods. 1 písm. b) a c) a § 32 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Viac informácií k podmienkam účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní a ich preukazovaniu nájdete vo Všeobecnom metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 z 22. novembra 2019, ktoré je dostupné na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=2522

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona - prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 (tri) hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby v zmysle

§ 33 ods. 2 zákona. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie použitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia, okrem oprávnenia na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie využitím zdrojov inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia, okrem oprávnenia na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

V prípade, že uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie ekonomického a finančného postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, tak postupuje podľa § 33 ods. 4 zákona.

Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 4 500 000,00 EUR (štyri milióny päťstotisíc) .

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti alebo uchádzač predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za posledné tri hospodárske roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/).

Ak niektorá krajina nevydáva horeuvedené doklady, uchádzač môže nahradiť uvedený doklad rovnocenným dokladom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky, že minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 4 500 000,00 EUR (štyri milióny päťstotisíc) . V prípade predloženia iného ako vyššie uvedeného dokladu poskytne uchádzač vysvetlenie preukazujúce ekvivalenciu predloženého dokladu s požadovaným dokladom.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť:

1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona v spojitosti s § 34 ods. 2 zákona zoznam dodaných tovarov za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú.v.EÚ;

2. podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú.v.EÚ;

3. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona v spojení s § 35 zákona doklad o zabezpečení systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych zariadení.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 zákona. Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť použitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že táto osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia predložením dokladov podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia, oprávnenie na dodanie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa musí vzťahovať k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytne a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 tohto zákona.

Ak uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť využitím kapacít inej osoby, verejnému obstarávateľovi preukáže, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity tejto osoby. Túto skutočnosť uchádzač preukáže písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej kapacitami preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa bodu III.1.1) tohto oznámenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

Doplňujúce informácie k podmienkam účasti sú uvedené v bode VI.3) tohto oznámenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

1. Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú.v.EÚ s uvedením: názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania; názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia; obdobia poskytovania plnenia; mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že dodal a uviedol do prevádzky tovary rovnakého alebo obdobného charakteru, aké sú predmetom zákazky (t. j. špeciálnu laboratórnu technológiu a laboratórne zariadenia na účely realizácie vedeckého výskumu a vývoja) kumulatívne za rozhodné obdobie v minimálnej hodnote 6 000 000,00 EUR (šesť miliónov) bez DPH; z toho aspoň jedna dodávka musí byť za rozhodné obdobie v minimálnej hodnote 2 000 000,00 EUR (dva milióny) bez DPH.

2. Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v Ú.v.EÚ s uvedením: názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania; názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti; zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia; obdobia poskytovania plnenia; mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje. Zoznam uskutočnených stavebných prác musí byť doplnený potvrdením odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží čestné vyhlásenie o ich uskutočnení a dokument, ktorým preukáže realizáciu stavebných prác (napr. zmluva).

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal, že uskutočnil aspoň jednu stavebnú rekonštrukciu objektu alebo jednu zmluvu na stavebné práce za rozhodné obdobie v minimálnej hodnote 1 400 000,00 EUR (jeden milión štyristotisíc) bez DPH.

3. Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych zariadení vydaný akreditovanou osobou alebo rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych zariadení vydaný príslušným orgánom tretieho štátu alebo iný dôkaz o uchádzačom navrhovaných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality vzťahujúci sa na dodávku laboratórnych zariadení, ktoré sú rovnocenné požiadavkám ISO 9001 na zabezpečenie systému manažérstva kvality.

K 1. a 2. bodu: Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; v tomto prípade sa odporúča, aby uchádzač uviedol odkaz/odkazy na takúto referenciu/takéto referencie v dokumentoch, ktoré predkladá na preukázanie splnenia podmienok účasti.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. realizácia dodávky tovaru, realizácia stavebných prác začala pred piatimi rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodaných tovarov, resp. uskutočnených stavebných prác, ktorá bola realizovaná/dodaná v požadovanom období.

V prípade, ak dodanie tovaru, resp. uskutočnenie stavebných prác realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/07/2020
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/07/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

911 50 Trenčín, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie k podmienkam účasti uvedeným v bode III.1) tohto oznámenia:

1. Použitie Jednotného európskeho dokumentu

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), ktorý verejný obstarávateľ vytvorí a zverejní pomocou modulu JED ako predvyplnený dokument JED - výzva vo formáte .xml a .pdf v profile verejného obstarávateľa.

Hospodársky subjekt vytvorí odpoveď na dokument JED výzva pomocou Modulu JED vo verejnej zóne. Postup vytvorenia odpovede je dostupný v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bode 6.2 Modul JED prístupný vo verejnej zóne a podbode 6.2.2 Akcie Modulu JED pre HS vo verejnej zóne tohto dokumentu.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, ani nevyužíva (nenavrhuje) subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED, ktorý vyplní za seba.

Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo využíva (navrhuje) subdodávateľa/subdodávateľov, vyplní, podpíše a predloží JED za seba a predloží aj vyplnený/vyplnené, podpísaný/podpísané samostatný/samostatné JED/JED-y, ktorý/ktoré obsahuje/obsahujú príslušné informácie a podpis každej z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti a/alebo každého subdodávateľa. Ak je osoba, ktorej zdroje a/alebo kapacity využíva zároveň aj subdodávateľom, za túto osobu predloží len jeden JED.

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, uchádzač vyplní a predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov spolu s ich podpismi.

Ak uchádzač použije JED/JED-y, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu prostredníctvom systému EVO požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí prostredníctvom systému EVO požadovaný/požadované doklad/doklady verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

2. Prepočet inej meny na menu EUR

Na prepočet uchádzač použije priemerný ročný kurz inej meny za príslušný kalendárny rok zverejnený Európskou centrálnou bankou (ďalej len ECB). Za rok 2020 použije uchádzač na prepočet kurz inej meny zverejnený ECB v deň uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ.

3. Preukazovanie splnenia podmienok účasti skupinou dodávateľov

Osobné postavenie: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Finančné a ekonomické postavenie: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

4. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Sociálny aspekt - súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia výťahu na prepravu osôb vrátane imobilných osôb.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/04/2020