Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 19545-2019

15/01/2019    S10

България-София: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

2019/S 010-019545

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на Юнеско
Национален регистрационен номер: 175685416
Пощенски адрес: ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев № 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Чаяна Божкова
Електронна поща: office@unesco-centerbg.org
Телефон: +359 24443740
Факс: +359 24443740
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.unesco-centerbg.org/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.unesco-centerbg.org/bg/about/#1449790178515-7cb8f8c5-aa8c
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: опазване на нематериално културно наследство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско

II.1.2)Основен CPV код
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, Р БЪЛГАРИЯ, ЕС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 247-569824
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

В т. 2.3 от критериите за подбор за технически и професионални способности възложителят е заложил изискване към потенциалните кандидати да притежават внедрена система за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност, сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен с обхват на сертификация, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.

В същото време възложителят не е дефинирал какво следва да се разбира под „обхват на сертификация, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка“. Този пропуск би могъл да доведе до неравнопоставеност поради липса на обективен критерий за преценка относно съответствието на кандидатите с поставеното изискване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/01/2019