Services - 195464-2023

31/03/2023    S65

Bulgaria-Kosti: Forestry services

2023/S 065-195464

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TERITORIALNO PODELENIE "DaRZhAVNO GORSKO STOPANSTVO KOSTI"
National registration number: 2016176540310
Postal address: ul. Han Asparuh 1
Town: s. Kosti
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 8283
Country: Bulgaria
Contact person: Mariya Nikolova Velcheva
E-mail: dgskosti@uidp-sliven.com
Telephone: +359 899910590
Internet address(es):
Main address: http://dgskosti.uidp-sliven.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2374
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/286577
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/286577
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Управление, стопанисване и опазване на горски територии

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Изпълнение на дейности по поддържане на стари минерализовани ивици и стари лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца

II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Изпълнение на дейности по поддържане на стари минерализовани ивици и стари лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца съгласно Техническата спецификация на Вазожителя - част от документацията за настоящата обществена поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 10 638.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

На територията на ТП „ДГС Кости“.

II.2.4)Description of the procurement:

Изпълнение на дейности по поддържане на стари минерализовани ивици и стари лесокултурни прегради на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца съгласно Техническата спецификация на Възложителя - част от документацията за настоящата обществена поръчка.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 638.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Няма

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Механизация и техническо оборудване:

Изпълнителят трябва да осигури по отношение на техниката - техника, която да е пригодена за работа в горки територии – минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

Технически персонал:

Участникът трябва да осигури по отношение технически персонал - минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор, освен ако лицето не е управителя или собственика на търговеца. Работникът/лицето следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Механизация и техническо оборудване:

Изпълнителят трябва да осигури по отношение на техниката - техника, която да е пригодена за работа в горки територии – минимум 1 брой булдозер или трактори от класа на С130, Т130 и други с наличие на булдозерно устройство. Механизираната техника трябва да е регистрирана по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” и да е преминала технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на провеждане на процедурата.

Технически персонал:

Участникът трябва да осигури по отношение технически персонал - минимум 1 (един) машинист на булдозер или тракторист, в зависимост от посочената в офертата му механизирана техника, назначен на трудов договор, освен ако лицето не е управителя или собственика на търговеца. Работникът/лицето следва да притежава необходимата квалификация и правоспособност за работа със съответната техника.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Резултатът, след извършване на мероприятията по поддръжка, следва да е:- За Лесокултурните прегради – почистени от растителност и растителни отпадъци просеки/пътища, с ширина минимум 6 (до 15) метра. - За Минерализованите ивици – ивици, в които растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой.Широчината на минерализованите ивици да бъде:- от 1,5 до 3 метра в случаите когато са по средата на бариерни и лесокултурни прегради, около постоянни нелинейни обекти в горските територии и републиканските пътища;- от 3 до 6 метра в случаите, когато са по периферията на горските територии, граничещи с пасища и земеделски територии.- Целта на поддръжката на противопожарните съоръжения е ограничаване на пожарите и осигуряване на достъпа на противопожарна техника през пожароопасния сезон. И съгласно описаното в Техническата спецификация

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2023
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/04/2023
Local time: 13:30
Place:

В системата

Information about authorised persons and opening procedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2023