Services - 195511-2023

31/03/2023    S65

Romania-Focșani: Parks maintenance services

2023/S 065-195511

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI
National registration number: 13994670
Postal address: Strada: Mărăşeşti, nr. 76
Town: Focsani
NUTS code: RO226 Vrancea
Postal code: 620057
Country: Romania
Contact person: iulian farcas
E-mail: dirservpubfs@yahoo.com
Telephone: +40 237225617
Fax: +40 237225618
Internet address(es):
Main address: www.e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100164233
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

servicii intretinere parc Nicolae Balcescu - Focsani

Reference number: 7
II.1.2)Main CPV code
77313000 Parks maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

activităţi principale:

- prestari servicii de intretinere spatii verzi, alei, mobilier urban, instalatie irigat, curatat zapada, fantani, toalete - aferente obiectivului.

- cosirea gazonului, strângerea materialului vegetal rezultat, încărcatul în auto,

transportul acestuia și asigurarea depozitării:

- tunderea arbuștilor ornamentali și a gardurilor vii, strângerea materialului vegetal

rezultat, încărcatul în auto, transportul acestuia și asigurarea depozitării:

-deszapezirea aleilor

-Scuturat zăpada de pe gardurile vii

-Spartul și curățatul gheții de pe alei

-Mentenanța sistemului de irigații

-Reparații sistem de irigații

-Transport rutier resturi vegetale, deseuri, mărfuri, materiale, apa - materiale reciclabile si nereciclabile precum si alte activitati descrise in cadrul Caietului de Sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 6 000 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO226 Vrancea
Main site or place of performance:

parc Nicolae Balcescu - Focsani

II.2.4)Description of the procurement:

- prestari servicii de intretinere spatii verzi, alei, mobilier urban, instalatie irigat, curatat zapada, fantani, toalete - aferente obiectivului.

- cosirea gazonului, strângerea materialului vegetal rezultat, încărcatul în auto,

transportul acestuia și asigurarea depozitării:

- tunderea arbuștilor ornamentali și a gardurilor vii, strângerea materialului vegetal

rezultat, încărcatul în auto, transportul acestuia și asigurarea depozitării:

-Scuturat zăpada de pe gardurile vii

-Spartul și curățatul gheții de pe alei

-Mentenanța sistemului de irigații

-Reparații sistem de irigații

-Transport rutier resturi vegetale, deseuri, mărfuri, materiale, apa - materiale reciclabile si nereciclabile precum si alte activitati descrise in cadrul Caietului de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Autoritatea contractanta va exclude în orice moment al procedurii de atribuire orice operator economic care se afla în una din situatiile

prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul

asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE completat si totodata declaratia pe propria raspundere

privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr. 98/2016, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire,

(ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care

probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului

aflat pe primul loc in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la

bugetul general de stat in termen la momentul prezentarii;

2. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la

bugetul local in termen la momentul prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.

(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire în sensul articolelor mentionate sunt urmatoarele: director- jr. Dochioiu Costel,jr.Simion Cosmin, sefserviciu financiar -ec. Bucur Dumitra-, Farcas Iulian-presedinte cu drept de vot comisie evaluare oferte, Labusca Petru ,Ciocarlan Mirela, Pop Marius, Ciuciur Razvan , membri comisie evaluare.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Operatorii econo sefserviciu financiarmici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, documente din

care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul

ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Informatiile din Certificatul constatator trebuie sa fie reale / valide la data prezentarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente

situatiei lor in conformitate cu prevederile art.193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative, respectiv certificat

constatator eliberat ONRC, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc

in urma aplicarii criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaprezentarea cifrei de afaceri generala pe ultimii 3 ani.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Prezentarea documentelor asumate prin DUAE-prezentarea cifrei de afaceri generala pe ultimii 3 ani.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatConform art. 193 din Legea 98/2016, pentru îndeplinirea cerințelor, operatorii economici vor prezenta doar DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate , la solicitarea autoritățiicontractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiActivitățile de întreţinere a spațiilor verzi se vor executa în conformitate cu prevederile Standardelor de Stat(STAS 2104-92, STAS 5382-91, SM EN ISO 11681-1:2014, SM EN ISO 11680-1:2014, SM SR EN ISO 16119-1:2014, SM SR ISO 240:2012), precum și ale Prescripţiilor Tehnice special (Ord. 157/1973), aferente lucrărilorrespective. Toate categoriile de operații pe care prestatorul le va desfășura în vederea întreţinerii complete a parcului vor fi executate în condiţiile asigurării calității lucrărilor, cu respectarea Normelor de securitate și protecţie amuncii, conform Legii 90/1996, modificată și completată de Legea 177/2000, Norme privind apărarea împotrivaincendiilor cuprinse de Legea 307/2006, Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, Ordinul 163/2007,Ordinul MIRA/MADR 605/579/2008.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Informatii privind personalul – ofertantul este responsabil de dimensionarea resurselor umane necesare îndeplinirii contractului subsecvent si a acordului cadru fara a i se impune un numar minim de specialisti si muncitori.Informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice:- prestatorul este responsabil de executarea corectă a lucrărilor, precum şi de dimensionarea si furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor necesare îndeplinirii contractului subsecvent si a acordului cadru ramanand la latitudinea sa numarul si diversitatea acestora.Se va prezenta o descriere generala a principalelor servicii similare sau superioare executate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioada si beneficiarul. Lista serviciilor executate în ultimii 3 ani, va fi însoţita de certificări de buna execuţie, iar respectivele certificări vor indica beneficiarii, indiferent daca aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada si locul de execuţie a serviciilor si vor preciza daca au fost efectuate conform normelor profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârşit. Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a prestat, la nivelul unui contract/cel mult 4 contracte,in valoare cumulata de 1.000.000de lei fara TVA , servicii similare sau superioare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. - se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente respectiv : -nr. si data contract -valoare-beneficiar/beneficiariÎn cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.- se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente respectiv :

prezentarea unei declaratii pe propria raspundere.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

nu este cazul

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/05/2023
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/08/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/05/2023
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/03/2023